English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

December z pohľadu implementácie systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20. január 2020
Dňa 3. decembra 2019 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie všetkých členov implementačného tímu. Na tomto stretnutí manažér kvality oboznámil jednotlivých členo...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2019

17. január 2020
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovens...

Vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

16. január 2020
V rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ Vám aj v roku 2020 ponúkame vzdelávacie a...

Konzultácie k návrhu Stratégie CEN a CENELEC 2030

10. január 2020
Európsky výbor pre normalizáciu CEN a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC predložili svojim národným členom návrh Stratégie CEN a CENELEC 2030 na pripomienkovanie na národnej úrovni v decembri 201...

Oznámenie o zrušení vyhlásení niektorých národných etalónov

16. december 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a dopl...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »