English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Správa EK o fungovaní oznamovacieho postupu

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o fungovaní postupu oznamovania podľa Dohody svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu.
 
Dohoda o technických prekážkach obchodu umožňuje členom WTO oboznámiť sa s novými technickými predpismi a postupmi posudzovania zhody, pričom základným predpokladom jej fungovania je plnenie povinností zo strany členov WTO a dodržiavanie zásad transparentnosti. V tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu národné informačné strediská, ktoré sú povinné zodpovedať všetky primerané otázky ostatných členov a zainteresovaných strán týkajúce sa navrhovaných alebo prijatých technických predpisov alebo postupov posudzovania zhody, a ktoré sú tiež zodpovedné za sprostredkovanie pripomienok k oznámeniam k notifikáciám ostatných členov WTO.
 
Dohoda teda nielen vymedzuje informačné a oznamovacie povinnosti členov, ale určuje aj právo vstupovať do procesu prípravy právnych úprav iných členov, ak majú významný vplyv na obchod.
 
V záujme plného využitia možností Dohody o technických prekážkach obchodu WTO vypracovala Európska komisia uvedenú správu. Jej cieľom je zvýšiť povedomie zainteresovaných subjektov vrátane ekonomických operátorov a subjektov malého a stredného podnikania o možnostiach ktoré ponúka oznamovací postup týkajúci sa technických prekážok obchodu.
 
Správa Európskej komisie sa tiež zaoberá aktuálnym vývojom notifikačného postupu ako základného nástroja transparentnosti a odporúča niekoľko konkrétnych opatrení na jeho zlepšenie.

Plný text Správy Komisie (PDF, 230,7 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 20. 8. 2020