English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odbor metrológie

Odbor metrológie vykonáva nasledovné činnosti:

 • navrhuje koncepciu štátnej politiky a riadi realizáciu programov v oblasti metrológie,
 • spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov v oblasti metrológie,
 • pripravuje a predkladá predsedovi úradu návrhy rozhodnutí o autorizácii, o zmene autorizácie, o predĺžení autorizácie, o pozastavení autorizácie a  o zrušení autorizácie na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania; Vedie zoznamy autorizovaných osôb na výkon úradného merania a na výkon overovania určených meradiel,
 • vydáva rozhodnutia o registrácii, o zmene registrácie a o zrušení registrácie; Vedie zoznam registrovaných osôb,
 • pripravuje a predkladá predsedovi úradu návrhy rozhodnutí o vyhlásení národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, návrhy rozhodnutí o dočasnom používaní iných ako zákonných meracích jednotiek a návrhy rozhodnutí o používaní povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla na účel merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, 
 • pripravuje návrhy zákonov, nariadení vlády a vyhlášok z oblasti metrológie v spolupráci s odborom legislatívy, spracováva výsledky pripomienkového konania a výsledný materiál určený na schválenie predsedovi úradu,
 • pripravuje na uverejnenie vo Vestníku ÚNMS SR:
  1. vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia národného etalónu,
  2. schválenie typu určeného meradla, pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia o schválení typu,
  3. oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie,
  4. oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel,
  5. uznanie prvotného overenia nového určeného meradla,
  6. povolenie o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky,
  7. požiadavku na najväčšiu dovolenú chybu meradla, ak nie je ustanovená osobitnými predpismi,
 • uverejňuje na webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam:
  1. národných etalónov,
  2. schválených typov,
  3. autorizovaných osôb,
  4. rozhodnutí o pozastavení autorizácie,
  5. registrovaných osôb,
  6. rozhodnutí o pozastavení registrácie,
  7. laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie,
  8. povolení o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky,
  9. oznámenie o predĺžení času používania určeného meradla od ukončenia jeho opravy do jeho následného overenia,
 • usmerňuje činnosť v oblasti metrológie, metodicky riadi metrologické organizácie zriadené úradom a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb podľa zákona o metrológii,
 • spracováva a vydáva metodické pokyny upravujúce činnosť v oblasti metrológie,
 • predkladá požiadavky na riešenie úloh metrológie v rámci Programu rozvoja metrológie na Slovensku,
 • pripravuje, sleduje a pravidelne vyhodnocuje plnenie kontraktu medzi ÚNMS SR a SMÚ, predovšetkým plnenie úloh uchovávania, zdokonaľovania a rozvoja národných etalónov SR a ďalších úloh vyplývajúcich pre SMÚ zo zákona o metrológii,
 • navrhuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
 • podieľa sa a spolupracuje na príprave, vypracovaní návrhu a uzatváraní medzinárodných zmlúv a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní v oblasti metrológie,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných metrologických organizáciách a koordinuje účasť metrologických organizácií zriadených úradom na plnení týchto úloh ako aj ďalších úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti metrológie,
 • sleduje vývoj a riešenie problematiky metrológie v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja metrológie,
 • spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, s vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými a notifikovanými osobami, registrovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh metrológie,
 • spolupracuje s odborom legislatívy pri vypracovaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).
 

 
 
Virtuálna predajňa technických noriem