English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Sprístupnenie terminologickej databázy

Vážení používatelia noriem,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019  bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku. Bližšie informácie o terminologickej databáze nájdete na https://terminologia.unms.sk


Informácie o terminologickej databáze


Čo obsahuje terminologická databáza?
Terminologická databáza obsahuje termíny a definície z platných ako aj zrušených  slovenských technických noriem (ďalej len „STN“), predbežných slovenských technických noriem (ďalej len „STN P“) a technických normalizačných informácií (ďalej len „TNI“)  prijatých do sústavy STN prevzatím európskych a medzinárodných noriem a normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka. Terminologická databáza tiež obsahuje termíny a definície z národnej prílohy STN, STN P a TNI prijatých do sústavy STN prevzatím európskych a medzinárodných noriem a normalizačných dokumentov bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku, pokiaľ táto národná príloha obsahuje preklad termínov a definícií do štátneho jazyka. V terminologickej databáze sa tiež nachádzajú termíny a definície z pôvodných platných ako aj zrušených STN, STN P, TNI, t. j. tých STN, ktoré upravujú oblasť, ktorá nie je predmetom úpravy európskej normy alebo medzinárodnej normy, a ktorá je spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej moci.

Termíny a definície preložili alebo vypracovali riešitelia úloh plánu technickej normalizácie v spolupráci s členmi vecne príslušných technických orgánov (technických komisií, subkomisií alebo pracovných skupín, ktorých zoznam je zverejnený na http://medzdok.sutn.sk/tnk/) a sú výsledkom  konsenzu  dosiahnutého v týchto technických orgánoch v čase ich vypracovania.

V akých jazykoch sú termíny a definície v terminologickej databáze?
Termíny a definície sú len v slovenskom a v anglickom jazyku.

Prečo je užitočné používať terminologickú databázu v technickej normalizácii?
Používanie zavedenej terminológie pri riešení nových úloh v technickej normalizácii pomôže zabezpečiť terminologickú správnosť a jednotnosť v jednotlivých oblastiach technickej normalizácie a udržiavať a ďalej rozvíjať terminológiu v slovenskom jazyku tak, aby bola jednotná a stále aktuálna.
Pri účasti na zasadnutiach európskych a/alebo medzinárodných technických komisií alebo subkomisií či v pracovných skupinách, kde je pracovným jazykom angličtina, experti budú poznať zavedenú terminológiu v príslušnej oblasti.

Môžu sa používať termíny a definície z terminologickej databázy aj v iných oblastiach ako je technická normalizácia?
Áno. Termíny a definície v slovenských technických normách vypracovali (preložili) odborníci v príslušných oblastiach techniky, je preto žiaduce, aby sa táto odborná terminológia používala aj v iných oblastiach napríklad v školstve, vo vede a výskume, v legislatíve a pod.

Môžem prispieť k tvorbe nových termínov a definícií?
Áno, a to ako:
- aktívny člen vecne príslušného technického orgánu (zoznam technických orgánov je v priloženom linku http://medzdok.sutn.sk/tnk/);
- spracovateľ návrhov STN, STN P a TNI  (/?program_rozvoja_tn alebo /?tvorba-povodnych-stn-vyzva);
- prihlásený účastník pripomienkového konania k návrhom STN, STN P, TNI  (/?plan_TN);
- ako aktívny člen technického orgánu európskej alebo medzinárodnej technickej komisie;
- ako účastník pripomienkového konania v etape verejného prerokovania návrhov pôvodných, európskych alebo medzinárodných noriem (/?verejne-prerokovanie-navrhov-stn).

Ako sa vypracúvajú a uvádzajú termíny a definície v technických normách?
Postup vypracúvania a uvádzania termínov a definícií v pôvodných slovenských technických normách je opísaný v Metodickom postupe č. 1: 2014 (Príloha B) (/?Metodicke_postupy).
Postupy vypracúvania a uvádzania termínov a definícií v medzinárodných a európskych normách sú opísané v príslušných vnútorných smerniciach, resp. predpisoch normalizačných orgánov ISO/IEC (http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/?ref=menu) a CEN/CENELEC (https://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx).

Existujú ďalšie terminologické databázy v technickej normalizácii?
Áno. Napríklad medzinárodné normalizačné orgány ISO a IEC udržiavajú terminologickú databázu na používanie v  technickej normalizácii na týchto adresách:
– IEC Elektropédia: dostupná na http://www.electropedia.org/;
– on-line vyhľadávacia platforma ISO: prístupná na http://www.iso.org/obp.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 3. 1. 2019