English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Normy a legislatíva

Používanie technických noriem je založené na zásade dobrovoľnosti. Z tejto zásady vychádza aj slovenská právna úprava v oblasti technickej normalizácie, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon).

V súlade s deklarovanou  zásadou dobrovoľnosti technická norma obsahuje všeobecne uznávané technické riešenia, ktoré sú k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám, či už ide o podnikateľské subjekty, priemyselnú sféru, regulačné orgány, orgány trhového dohľadu a podobne. Použitie technickej normy má byť len jednou z možností ako splniť požadované parametre a vlastnosti výrobku, produktu alebo služby, pričom norma svojim obsahom garantuje zohľadnenie súčasného stavu vedy a techniky.  Normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi právneho predpisu splnenie požiadaviek, ktoré z neho vyplývajú.

Technické normy sa však môžu stať záväznými v rámci zmluvno-právnych vzťahov v obchodných zmluvách medzi dodávateľom a odberateľom.
Podľa § 7 ods. 1 zákona je zhoda so slovenskými technickými normami dobrovoľná, okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v texte technického predpisu. To znamená, že regulačný orgán v rámci svojich kompetencií zvolí na splnenie požiadaviek daných všeobecne záväzným právnym predpisom použitie odkazu na normu. Takýto postup, pokiaľ nejde o transpozíciu európskej právnej úpravy obsahujúcu zozáväznenie normy, však podlieha notifikácii z hľadiska možnosti vytvárania technických prekážok obchodu. Slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10 zákona. Zoznam slovenských technických noriem priamo citovaných v technických predpisoch uverejňuje úrad podľa § 6 ods. 10 zákona vo Vestníku ÚNMS SR s uvedením príslušného technického predpisu. Takéto normy sa potom poskytujú za poplatok za kópiu príslušnej normy. Táto služba je zároveň viazaná výlučne na vykonanie technického predpisu, v ktorom je norma priamo citovaná. Uvedené podmienky poskytovania takto určených noriem vyplývajú zo záväzkov národného normalizačného orgánu zastupujúceho členský štát v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách, ktorý je povinný zabezpečovať rešpektovanie copyrightu voči týmto organizáciám.
Existujú tieto spôsoby odkazov na normy:
  1. Všeobecný odkaz (nepriamy), pri ktorom sa používanie noriem v kontexte príslušnej právnej úpravy odporúča, vyžaduje alebo preferuje. Zvyčajne sa používa formulácia: „... podľa platných technických noriem, resp. platných slovenských technických noriem“.
  2. Priamy odkaz, pri ktorom sa uvádza konkrétna norma s písmenovým a číselným označením. Ak sa pri konkrétnej norme uvádza aj rok vydania, ide o datovaný odkaz, v tom prípade sa používa toto vydanie normy. Ak sa rok vydania neuvádza, ide o nedatovaný odkaz, čo znamená, že sa používa aktuálne platné vydanie normy.
  3. Zvláštnym typom všeobecného odkazu je použitie harmonizovaných noriem na základe tzv. Nového prístupu k technickej harmonizácii a normalizácii, resp. noriem vhodných na posudzovanie zhody. Podľa § 5 ods. 5 zákona harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Úrad oznámi vo svojom vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") nariadením transponujúcim príslušnú smernicu Európskych spoločenstiev, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom.
Podľa legislatívnych pravidiel vlády, ak je to potrebné, vzhľadom na technický charakter predpisu, možno sa v poznámke pod čiarou odkazovať na technické normy (Príloha č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, Legislatívnotechnické pokyny). Poznámky pod čiarou však nie sú súčasťou právneho predpisu, a preto majú informatívny charakter.
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016