English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

FAQ skúšobníctvo

 •  Po vstupe SR do EU sa na Slovensku uznávajú vyhlásenia o zhode vydané výrobcom, resp. certifikáty vydané NB v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Zaujímalo by ma, na základe akého dokumentu (dohoda, zmluva, nariadenie vlády)?

  Uznávanie uvedených dokladov vyplýva z viacerých dokumentov: zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, v ktorej Slovensko prevzalo na seba záväzky členského štátu EÚ, ďalej z ustanovení Zmluvy o ES týkajúcich sa vnútorného trhu - oblasti bez vnútorných hraníc (napr. články 3c, 14, 23), v ktorej sú odstránené prekážky voľného pohybu tovaru (články 28-30 Zmluvy o ES).

 • Aké sú požiadavky vzťahujúce sa na dioptrické a slnečné okuliare?

  Dioptrické alebo slnečné okuliare pravdepodobne patria medzi tzv. určené výrobky podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“), ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.
  Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na stránke ÚNMS SR na adrese: http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy.

  V prípade dioptrických okuliarov, resp. rámov na dioptrické okuliare, na tieto výrobky sa pravdepodobne vzťahujú požiadavky nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok, ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (ďalej len „nariadenie vlády č. 166/2020 Z. z. a smernica 93/42/EHS“). Ak sú výrobky uvedené na trh ako zdravotnícke pomôcky podľa nariadenia vlády č. 166/2020 Z. z. a smernice 93/42/EHS musia byť zároveň zaregistrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. V Slovenskej republike máme na smernicu 93/42/EHS notifikované osoby 3EC International a.s. a bqs. s.r.o.
   
  V prípade slnečných okuliarov, na tieto výrobky sa pravdepodobne vzťahujú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS. Slnečné okuliare ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“) patria do kategórie I OOP. V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj Príručku k uplatňovaniu nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch ktorej aktuálna verzia je dostupná na stránke Komisie: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

  Výrobok pred uvedením na trh EÚ musí spĺňať požiadavky príslušných predpisov - vyššie uvedeného zákona č. 56/2018 Z. z. a príslušného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody. Pre výrobok musí byť vykonané posúdenie zhody špecifikované v príslušnom technickom predpise, vydané EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnené označenie CE. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. vydaním vyhlásenia o zhode výrobca zodpovedá za zhodu určeného výrobku so základnými požiadavkami a požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. je výrobca povinný „vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 23 a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody“, čiže ES alebo EÚ vyhlásenia o zhode môže vydať iba výrobca a to nezávisle od toho, či má sídlo v EÚ alebo mimo EÚ. V prípade, ak je výrobca z tretej krajiny, tak musí mať, ak to vyžaduje technický predpis z oblasti posudzovania zhody, splnomocneného zástupcu. Povinnosť výrobcu vypracovať a vydať ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode môže byť podľa § 9 zákona č. 56/2018 Z. z. rozšírená aj na iné hospodárske subjekty, t. j. na dovozcu alebo na distribútora.

 • Aké požiadavky sa vzťahujú na svietidlá?

  Svietidlá (elektrické zariadenia) pravdepodobne patria medzi tzv. určené výrobky podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“), ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na: http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy.

  Na uvedené výrobky by sa pravdepodobne mohli vzťahovať požiadavky:
  nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu,
  nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej len „ nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z.“), ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu,
  - alebo iného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na webovom sídle ÚNMS SR na už vyššie spomenutej adrese.

  V prípade elektromagnetickej kompatibility odporúčame kontaktovať niektorú z nasledujúcich subjektov:
  - SKTC-101 EVPÚ, a.s.,
  - SKTC-104 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. alebo
  - SKTC-175 TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

  V prípade nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. (LVD) sa zapojenie tretej strany, notifikovanej osoby nevyžaduje.

  V prípade energetických štítkov odporúčame kontaktovať sekciu energetiky na Ministerstve hospodárstva SR.

  Okrem vyššie uvedených predpisov by sa mohli na uvedené výrobky vzťahovať aj požiadavky zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

  Výrobok pred uvedením na trh EÚ musí spĺňať požiadavky príslušných predpisov - vyššie uvedeného zákona č. 56/2018 Z. z. a príslušného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody. Pre výrobok musí byť vykonané posúdenie zhody špecifikované v príslušnom technickom predpise, vydané EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnené označenie CE. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. vydaním vyhlásenia o zhode výrobca zodpovedá za zhodu určeného výrobku so základnými požiadavkami a požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

  Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. je výrobca povinný „vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 23 a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody“, čiže ES alebo EÚ vyhlásenia o zhode môže vydať iba výrobca a to nezávisle od toho, či má sídlo v EÚ alebo mimo EÚ. V prípade, ak je výrobca z tretej krajiny, tak musí mať, ak to vyžaduje technický predpis z oblasti posudzovania zhody, splnomocneného zástupcu.
  Povinnosť výrobcu vypracovať a vydať ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode môže byť podľa § 9 zákona č. 56/2018 Z. z. rozšírená aj na iné hospodárske subjekty, t. j. na dovozcu alebo na distribútora.

 • Aké sú požiadavky vzťahujúce sa na hračky?

  Hračky patria medzi tzv. určené výrobky podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“), ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na stránke ÚNMS SR na adrese: http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy.

  Na predmetné výrobky sa pravdepodobne vzťahujú požiadavky zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.

  V uvedenej veci odporúčame kontaktovať niektorú z nasledujúcich subjektov:
  -          SKTC-119 VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o., alebo
  -          SKTC-118 Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

  Výrobok pred uvedením na trh EÚ musí spĺňať požiadavky príslušných predpisov - vyššie uvedeného zákona č. 56/2018 Z. z. a príslušného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody. Pre výrobok musí byť vykonané posúdenie zhody špecifikované v príslušnom technickom predpise, vydané EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnené označenie CE. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. vydaním vyhlásenia o zhode výrobca zodpovedá za zhodu určeného výrobku so základnými požiadavkami a požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody – zákona č. 78/2012 Z. z.

  Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. je výrobca povinný „vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku, ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 23 a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody“, čiže ES alebo EÚ vyhlásenia o zhode môže vydať iba výrobca a to nezávisle od toho, či má sídlo v EÚ alebo mimo EÚ. V prípade, ak je výrobca z tretej krajiny, tak musí mať, ak to vyžaduje technický predpis z oblasti posudzovania zhody, splnomocneného zástupcu. Povinnosť výrobcu vypracovať a vydať ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode môže byť podľa § 9 zákona č. 56/2018 Z. z. rozšírená aj na iné hospodárske subjekty, t. j. na dovozcu alebo na distribútora.

 • Aké sú požiadavky vzťahujúce sa na strojové zariadenia?

  Strojové zariadenia patria medzi určené výrobky podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

  Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na stránke ÚNMS SR na adrese: http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy.

  Na strojové zariadenia sa vzťahujú požiadavky smernice (EÚ) č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach, ktorá bola do slovenského právneho poriadku transponovaná nariadením vlády SR. č. 436/2008 Z. z. o strojových zariadeniach.

  V prípade strojových zariadení odporúčame kontaktovať niektorú z nasledujúcich slovenských notifikovaných osôb:
  NO 1299, SKTC-104 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany,
  NO 1353, SKTC-175 TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,  alebo
  NO 1354, SKTC-169 Technická inšpekcia, a.s.

  Zároveň dávame do pozornosti aj Príručku k uplatňovaniu smernice (EÚ) 2006/42/ES o strojových zariadeniach, ktorej aktuálna verzia je dostupná na: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022.

  Zoznam harmonizovaných technických noriem k smernici (EÚ) 2006/42/ES je dostupný na: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_en.

 • Stanovisko ÚNMS SR k certifikátom vydávaným spoločnosťou Ente Certificazione Macchine Srl. (ECM) pre respirátory

  Dokument s názvom „Certificate of compliance“, je vydaný talianskou spoločnosťou Ente Certificazione Macchine Srl. Samotný certifikát je len akousi dobrovoľnou činnosťou tejto spoločnosti, ktorý je na prvý pohľad zavádzajúci a nemá žiadnu právnu relevanciu, na čo v konečnom dôsledku upozorňuje aj samotná spoločnosť na spodnej časti tohto dokumentu. Spoločnosť Ente Certificazione Macchine Srl. v dokumente deklaruje len to, že výrobok spĺňa ich interné požiadavky na označenie vlastnou ECM značkou s odkazom na technickú normu EN 149:2001+A1:2009 vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) 2016/425. To však neznamená, že výrobok bol posúdený podľa uvedenej normy, spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425, alebo môže byť označený označením CE, ktoré sa na dokumente taktiež nachádza. Z dôvodu, že spoločnosť Ente Certificazione Macchine Srl. nie je notifikovanou osobou na nariadenie (EÚ) 2016/425, posúdenie zhody takéhoto výrobku vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) 2016/425 však ani nie je oprávnená vykonať. Zároveň daný dokument má síce v názve slovo „certifikát“, ale nie je to certifikát EÚ skúšky typu, ktorý je potrebné deklarovať.

  Certifikát je zavádzajúci, ale je pravý a vydala ho spoločnosť ECM. Je na zodpovednosti výrobcu, do akej spoločnosti dáva svoj výrobok posúdiť, t. j. či je subjekt oprávnený/autorizovaný vôbec vykonávať posudzovanie zhody danej skupiny výrobkov. Posudzovanie zhody môže v tomto prípade vykonať len notifikovaná osoba, ktorá má vo svojom rozsahu tento typ osobných ochranných prostriedkov. Zoznam takýchto notifikovaných osôb môžete nájsť na nasledujúcej webovej stránke, pričom do vyhľadávania „Products“ si zadáte „Equipment providing respiratory system protection“: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

  Zároveň si Vám dovoľujem poslať link na stránku European Safety Federation, kde si môžete jednoducho pozrieť zoznam podozrivých vydaných certifikátov, ktorý je pravidelne aktualizovaný: https://eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe
  V rámci tohto zoznamu nájdete aj spoločnosť ECM, ktorá vydáva aj predmetný certifikát.

 • Sprístupňovanie výrobkov na trhu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. oposudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oblasť posudzovania zhody je v Slovenskej republike upravená zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku a trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“). Podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. sú
určené výrobky také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.  

"Zákon 56/2018 upravuje postupy sprístupňovania na trh len určených výrobkov alebo všetkých výrobkov, ktoré nespadajú do skupín stavebných výrobkov podľa vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z. z. respektíve CPR? "
 
Pokiaľ sa dajú výrobky zaradiť do niektorej z výrobkových skupín uvedených v Zozname technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z., ide o určený výrobok podľa zákona č. 56/2018 Z. z.V tomto prípade sa postupuje podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a príslušného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorý sa na výrobok vzťahuje. Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na stránke ÚNMS SR na adrese: http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy.
 
Ak výrobky nepatria medzi určené výrobky podľa zákona č. 56/2018 Z. z., potom sa na dané výrobky vzťahujú požiadavky iných právnych predpisov spadajúcich do kompetencie iných rezortov. Ako príklad uvádzame stavebné výrobky, ktoré spadajú do kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR, alebo požiadavky na všeobecnú bezpečnosť výrobkov podľa nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré spadajú do kompetencie Ministerstva hospodárstva SR.
 
“Vo Vyhlásení o zhode sa musí výrobca odkazovať na zhodu s legislatívnym dokumentom (SK alebo EU) a výrobkovou normou alebo stačí deklarovať zhodu s výrobkovou normou bez uvádzania legislatívnych direktív?” “Je predpísaný vzorový dokument na vypracovanie Vyhlásenia o zhode?”
 
Všeobecné požiadavky pre Vyhlásenie o zhode upravuje § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. Podľa ods.1 § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. je Vyhlásenie o zhode potvrdenie, ktoré preukazuje splnenie všetkých základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody (vrátane odkazov na notifikované osoby, požiadaviek na výstupné dokumenty – vyhlásenie o zhode, či sa vyžaduje označenie CE a pod.) podľa zákona č. 56/2018 Z. z. je dostupný na stránke nášho úradu na adrese: https://www.unms.sk/?Technicke_predpisy.
 
Minimálne požiadavky na obsah Vyhlásenia o zhode sa nachádzajú v niektorej z príloh príslušných technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody. Vyhlásenie o zhode vo všeobecnosti musí obsahovať informáciu o príslušnom legislatívnom dokumente (musí byť uvedený
najmä EU predpis, ale pokiaľ je to možné aj zodpovedajúci SK predpis)
, ako aj informácie o príslušných výrobkových normách, s ktorými je daný výrobok v zhode. 
 
“V ktorých prípadoch nie je nutné vydávať Vyhlásenie o zhode a postačujú inšpekčné certifikáty?“
Pri vypracovaní a vydávaní Vyhlásenia o zhode je potrebné postupovať podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a príslušného technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, v ktorých je uvedené, ako sa postup posudzovania zhody ukončí a aké dokumenty je potrebné vypracovať. Požiadavka na vypracovanie Vyhlásenia o zhode je vždy uvedená v príslušnom technickom predpise. Pokiaľ sa táto požiadavka v príslušnom právnom predpise, ktorý sa na výrobok vzťahuje nenachádza, nie je potrebné vydať Vyhlásenie o zhode. 
 
Inšpekčné certifikáty môžu byť podkladom na vydanie Vyhlásenia o zhode, ale môžu byť aj konečnými dokumentmi. Závisí to od požiadaviek právneho predpisu.   

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 17. 12. 2020