English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

9. národná konferencia o kvalite

  9. národná konferencia o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe
4. – 5. december 2012, Bratislava

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v dňoch 4. - 5. decembra 2012 organizoval 9. národnú konferenciu o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe.

Počas konferencie úrad, ako koordinátor štátnej politiky kvality, poskytol príležitosť  na širšiu diskusiu na aktuálne témy a nový pohľad na manažérstvo kvality, nové skúsenosti a inšpiráciu, ktoré môžu organizácie verejnej správy využiť vo svoj prospech a v každodennej praxi. Takisto dal priestor na zodpovedanie dôležitých otázok, ako budovať dôveru svojho zákazníka, ako sa snažiť o transparentnosť a otvorenosť, ako realizovať zmeny, ako splniť požiadavky a očakávania občanov.

Národnú konferenciu otvoril predseda úradu Jozef Mihok. Záštitu nad konferenciou prevzali Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská spoločnosť pre kvalitu.

Program konferencie bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť bola plenárna a venovala sa odovzdaniu skúseností účastníkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012 a systémom manažérstva kvality vo verejnej správe Slovenskej republiky. Druhá sa  zameriavala prostredníctvom interaktívnej komunikácie vo workshopoch na výmenu skúseností, námetov, informácií a dobrej praxe.

Workshop I. sa venoval kvalite vo vzdelávacom procese. Workshop II. bol zameraný na procesné riadenie organizácie. Workshop III. bol zameraný na manažérstvo kvality                  vo verejnej správe v českej a Slovenskej republike.

Cieľovými skupinami boli organizácie štátnej správy, univerzity a vysoké školy, organizácie samosprávy a iné organizácie verejného sektora, ako aj zariadenia poskytujúce sociálne služby. Národnej konferencie sa zúčastnilo 186 účastníkov, medzi ktorými boli aj študenti a zástupcovia podnikateľského sektora.

V plenárnej časti prvého dňa konferencie vystúpil Viliam Michalovič, generálny riaditeľ organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s odpoveďou na otázku Ako zistím, že to robím dobre. Skúsenosti s implementáciou spoločného systému hodnotenia kvality v organizácii verejnej správy prezentovali Miroslav Štefánik, prednosta mestskej časti Bratislava – Petržalka a Jaroslav Nenadál z Vysokej školy banskej v Ostrave. Peter Rafaj, riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra v Piešťanoch poskytol informácie o súčasnom stave projektu Benchmarking miest a zámere pokračovať v tejto aktivite aj naďalej s cieľom osloviť ďalšie mesta na zapojenie sa do projektu.

O súčasnom stave v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku z hľadiska systémov manažérstva kvality a skúsenostiach s modelom výnimočnosti EFQM sa podelila riaditeľka Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku, n.o. Denisa Vlková. O tom, že sa implementácia systému manažérstva kvality v organizácii oplatí, poskytli informáciu Vasil Dorovský a Ľubica Bošanská z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktoré v tomto roku získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. Albert Németh, generálny riaditeľ Sekcie ESF z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavil zmenu, ktorú naštartovali s heslom „náš zákazník náš pán.“ Prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, Milan Šesták poukázal vo svojom príspevku na to, aké náročné je udržať stálosť zámerov a kontinuitu používania zavedených systémov riadenia a nástrojov manažérstva v organizácii.

Tohoročnou zaujímavosťou bol workshop I. s názvom Kvalita vo vzdelávacom procese. Rozprúdila sa diskusia o študijnom programe kvalita produkcie, Európskych pravidlách pre zabezpečovanie kvality, aplikácii normy ISO 9001 vo vzdelávacích organizáciách, terminológii pre modely výnimočnosti, uplatnení modelov výnimočnosti v zlepšovaní organizácie medzi odborníkmi z praxe, študentmi a pedagógmi stredných a vysokých škôl. Záverom bolo oslovenie prítomných odborníkov, či majú záujem sa stať členmi pracovnej skupiny pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a úradu, ktorá by spoločne pracovala na optimalizácii študijných programov z oblasti kvality a zároveň podporovala implementáciu nástrojov a modelov kvality v školách. Súčasťou workshopu bolo vystúpenie zmocnenca pre kvalitu z Technickej univerzity v Košiciach, Jozefa Zajaca, ktorý predstavil meranie kvality vo výskumnej a vzdelávacej činnosti vo vysokých školách.

Interaktívny workshop II. zameraná na  problematiku  manažérstva procesov, poskytol reflexiu aktuálneho vnímania reality organizácii verejnej správy prostredníctvom jej procesov. Ján Čupka, poradca a posudzovateľ systémov manažmentu, interpretoval  jednotlivé kroky implementácie procesného prístupu. Súčasťou workshopu bola aj simulácia vybraných krokov implementácie vrátane príkladov možnej softvérovej podpory.

Cieľom workshopu III. bolo poskytnúť skúsenosti s implementáciou manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy a zdieľať dobrú prax s kolegami z Českej republiky.  O svoje skúsenosti s manažérstvom kvality v českej verejnej správe sa podelili Jaromír Zajíček z Děčína, Petra Plevová a Aleš Dresler z Kopřivníc a tiež Pavel Kajml, Martin Štainer a Ivetka Vrabková odkiaľ?. Skúsenosti so zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO poskytol účastníkom Ján Masár z Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

Vyvrcholením prvého dňa konferencie bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Top manažéri kvality roku 2012. Predseda úradu Jozef Mihok odovzdal diplomy a vecnú cenu víťazovi kategórie A)  Top manažér kvality - súkromný sektor a víťazovi kategórie B)  Top manažér kvality - sektor verejnej správy.

Plenárne časti druhého dňa konferencie boli venované revízii modelu CAF, o ktorej informovala Monika Jurkovičová, riaditeľka odboru kvality úradu. O novinke v Českej republike o CAF centre informoval Lubomir Baláš, tajomník Magistrátu mesta Prostějov a o  benchmarkingu procesov vo verejnej správe priniesol správy Jaroslav Nenadál z Vysokej školy banskej v Ostrave.

Témy, ktorým sa tohtoročná národná konferencia venovala, boli pútavé a zaujímavé, čo sa potvrdilo počas diskusií záujmom z radov účastníkov konferencie a workshopov o poskytnutie konkrétnych informácií a faktov. Na konferencii boli predstavené viaceré skúsenosti s implementáciou modelov kvality a noriem. Prednášajúci poskytli informácie a svoje skúsenosti o tom, že implementácia modelov kvality alebo noriem má pozitívny dopad nielen na fungovanie organizácie, na samotných zamestnancov, ale i na spoločnosť. Ak by sa pristúpilo k implementácii modelov kvality na všetkých úrovniach verejnej správy, mohol by byť výsledný efekt silnejší.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že prvým krokom k zvýšeniu kvality v organizácii je otvorenosť, tímová práca, odvaha robiť rozhodnutia, zmeny, hľadanie konkrétneho riešenia, zodpovednosť, spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami, efektívne implementovanie stratégie a politiky. Podmienkou tohto kroku je uvedomenie si, že služby verejnej správy sú službami pre nás všetkých.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 12. 2012