English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

9. európska konferencia o kvalite

(15. – 16. máj 2017, Malta)

V poradí 9. európska konferencia o kvalite sa uskutoční v dňoch 15. - 16. mája 2017 na Malte. Konferencie o kvalite vo verejnej správe sa organizujú v rámci Európskej siete verejnej správy (EUPAN – European Public Administration Network) od roku 2000. Ústrednou témou maltskej konferencie bude Spájanie síl a odstraňovanie prekážok na ceste k výkonnejšej, transparentnejšej a otvorenejšej verejnej správe.

Konferencia je určená tvorcom koncepcií, poradcom a štátnym zamestnancom, ktorí iniciatívne vyhľadajú inovatívne metodiky a informácie. Konferencia bude zameraná na štyri hlavné tematické okruhy:

  • riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore,
  • spolupráca a otvorenosť pri tvorbe verejných politík a ich implementácii,
  • inovatívne poskytovanie služieb občanom a podnikom s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov,
  • otvorená a transparentná vláda ako kľúčový predpoklad výkonnejšej verejnej správy.
Výzva na predkladanie návrhov prípadových štúdií na zaradenie do programu konferencie

Členské krajiny združené v sieti EUPAN môžu v termíne do 13. januára 2017 predložiť svoje návrhy na ilustrovanie dosiahnutých dobrých výsledkov v niektorom zo štyroch hlavných tematických okruhov. Každá členská krajina môže do širšieho výberu predložiť 2 prípadové štúdie na základe vyplneného prihlasovacieho formulára. Vyhodnotenie a finálny výber z predložených štúdií sa uskutoční na základe posúdenia kritérií aplikovateľnosti, inovatívnosti, integrácie, udržateľnosti a prenosnosti. Všetky európske inštitúcie verejnej správy a organizácie vo verejnom sektore na všetkých úrovniach (európskej, národnej, regionálnej a miestnej) môžu ponúknuť svoje príklady dobrej praxe na prezentáciu na 9. európskej konferencii o kvalite. Prihlasovací formulár v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie tu (PDF, 595,7 kB).

Podrobnejšie informácie k výzve na predkladanie návrhov prípadových štúdií na zaradenie do programu konferencie nájdete tu (PDF, 1,3 MB).

V prípade záujmu o prezentáciu prípadovej štúdie za Slovenskú republiku zašlite vyplnený prihlasovací formulár (v anglickom jazyku) na e-mailovú adresu kvalita@normoff.gov.sk. Útvar kvality Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je kontaktným miestom pre zastúpenie Slovenskej republiky na tejto konferencii. Zaradenie prípadovej štúdie do širšieho výberu inak ako prostredníctvom kontaktného miesta nie je možné.

Ďalšie potrebné informácie ku konferencii spolu s cestovnou mapou sú k dispozícii na stiahnutie tu (PDF, 1,3 MB).


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 3. 1. 2017