English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

8. európske stretnutie používateľov modelu CAF

V hlavnom meste Bulharska v Sofii sa 12. apríla 2018 uskutoční 8. európske stretnutie používateľov modelu CAF, ktorého titulnou témou bude Smerovanie kvality do budúcnosti – konsenzus, konkurencieschopnosť, súdržnosť a kvalita. Ambíciou usporiadateľov, ktorými sú Bulharsko ako predsedajúca krajina v Rade Európskej únie a EIPA (Európsky inštitút pre verejnú správu) so sídlom v Maastrichte, je nadviazať na úspech predchádzajúceho 7. CAF Eventu, ktorý zorganizovala Slovenská republika v Bratislave (30. novembra 2016) a na ktorom sa zúčastnilo vyše 200 odborníkov na manažérstvo kvality v organizáciách verejnej správy z Európskej únie a ďalších krajín.

CAF Event v Bratislave preukázal životaschopnosť tohto spoločného systému hodnotenia kvality (Common Assessment Framework), zameraného na neustále zvyšovanie výkonnosti organizácií vo verejnom sektore a potvrdil, že model CAF je jedným z najdôležitejších výstupov spoločnej práce predstaviteľov verejnej správy členských krajín EÚ združených v sieti EUPAN (European Public Administration Network). V súčasnosti používa model CAF ako nástroj manažérstva kvality viac než 3970 organizácií v 55 krajinách Európy a ostatného sveta. K dnešnému dňu je nositeľom európskej značky kvality ECU (Effective CAF Users) 187 organizácií. Metodika modelu CAF 2013 bola preložená do viac ako 28 jazykov vrátane slovenčiny. Pridanou hodnotou stretnutia v Bratislave bolo predstavenie modelu CAF aj ako efektívneho nástroja na podporu realizácie rozličných reformných zámerov vo verejnej správe a v oblasti systematickej podpory budovania administratívnych kapacít.

Osem princípov výnimočnosti, ktoré tvoria základ prístupu ku komplexnému manažérstvu kvality pomocou modelu CAF, mení od základu tradičnú weberiánsku byrokraciu na modernú verejnú správu, orientovanú na občana a kvalitné služby, pre ktorú je efektívnosť na prvom mieste.  Práve tieto princípy sú obsiahnuté vo všetkých štrukturálnych reformách, ktorými prechádza verejná správa. Model CAF umožňuje implementáciu všetkých ôsmich princípov výnimočnosti, ktoré sú súčasťou všetkých štrukturálnych reforiem na organizačnej úrovni. Analýza piatich kritérií predpokladov a meranie výsledkov dosiahnutých v štyroch výsledkových kritériách umožňuje organizácii naplno implementovať PDCA cyklus a stimulovať proces neustáleho zlepšovania. Týmto spôsobom sú štrukturálne reformy implementované zdola nahor a vytvárajú tak permanentný základ nevyhnutných zmien. Zapájaním vlastných zamestnancov a vedenia organizácie do procesu samohodnotenia sa definuje plán zlepšovania a jeho priority.

V snahe zabrániť, aby sa organizácie používajúce model CAF nestali izolovanými ostrovmi  výnimočnosti, aby sa model intenzívnejšie rozširoval v európskom administratívnom priestore a aby sa viacej integroval do reforiem verejnej správy, potrebujeme ďalej podporovať CAF ako nástroj umožňujúci komplexný prístup k organizačnej výnimočnosti a jej neustálemu zlepšovaniu.

Z tohto hľadiska má 8. európske stretnutie používateľov modelu CAF, pod záštitou bulharského predsedníctva v Rade EÚ, strategickú úlohu získať pre jeho rozširovanie silnejšiu podporu vrcholového vedenia organizácií vo verejnom sektore. Veľa ďalších organizácií vo verejnom sektore môže profitovať z modelu CAF za predpokladu, že získa trvalo udržateľnú podporu na národnej úrovni. Bez takejto podpory môže veľa z toho, čo sa doteraz v oblasti manažérstva kvality dosiahlo, vyjsť navnivoč, a to aj napriek veľkému záujmu európskeho verejného sektora o komplexné manažérstvo kvality (TQM) alebo dosahovanie komplexnej organizačnej výnimočnosť (TOE). 

Na podujatí bude prezentovaný celý rad príkladov dobrej praxe z aplikácie modelu CAF, ktoré podporia benchlearning a ďalšiu spoluprácu. Podujatie, ktoré bude posledným stretnutím do roku 2020, bude mať za úlohu odštartovať prípravné práce na revízii modelu CAF 2013 a vydanie novej upravenej verzie  CAF 2020 na konci roka 2019.
Každá členská krajina má limitovaný počet účastníkov. Predbežne bolo pre SR pridelených sedem miest. Organizácia, ktorá má záujem vyslať svojho zástupcu na toto podujatie, môže svoj záujem potvrdiť na e-mailovú adresu kvalita@normoff.gov.sk najneskôr do 28. februára 2018. O finálnej zostave národnej delegácie rozhodnú národní korešpondenti CAF a toto rozhodnutie oznámia všetkým predregistrovaným záujemcom o účasť na podujatí. CAF Event je bez účastníckeho poplatku, náklady spojené s ubytovaním a cestovné výdavky si hradí každý účastník individuálne.

Bližšie informácie o konferencii nájdete v programe:
Program konferencie (PDF, 468,5 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 20. 2. 2018