English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

7. európske stretnutie používateľov modelu CAF

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskym informačným strediskom CAF (Európsky inštitút verejnej správy) a Expertnou pracovnou skupinou CAF v rámci Európskej siete verejnej správy, v ktorej má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pripravuje v poradí  7. európske stretnutie používateľov modelu CAF, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2016 v Bratislave.
 
Hlavnou témou stretnutia bude identifikácia, prioritizácia a implementácia zlepšovania v modeli CAF. Konferencia predstaví výsledky novej štúdie vypracovanej pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V rámci nej členské krajiny EÚ ponúkli 45 konkrétnych príkladov úspešne zvolených aktivít zameraných na zlepšovanie organizácií a metodológie použitej na prioritizáciu po samohodnotení a definovaní príležitostí na zlepšovanie. Dvadsať príkladov bolo vybratých Európskym informačným strediskom CAF a slovenským predsedníctvom na podrobnejšie rozpracovanie. Týchto 20 vybraných príkladov pripravilo 13 krajín – Belgicko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Účastníkom konferencie budú predstavené v rámci troch paralelných sekcií.
 
Dôležitou súčasťou konferencie bude aj prezentácia troch hlavných tém: efektívna prioritizácia, profesionalizácia vyšších štátnych úradníkov a horizontálna koordinácia procesov ako kritický faktor úspešnosti v implementácii stratégie. Konferenciu uzatvorí panelová diskusia o prínose modelu CAF k štrukturálnym reformám.
 
Na konferencii sa očakáva účasť okolo 150 zástupcov z jednotlivých členských krajín EÚ. Slovenská republika sa aktívne zúčastnila na príprave vyššie uvedenej štúdie. V rámci prezentujúcich bude mať Slovensko zastúpenie v paralelnej sekcii č. 2 prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá predstaví svoje skúsenosti s procesným manažérstvom.
 
Predregistrácia na konferenciu:
Každá členská krajina má limitovaný počet účastníkov. V súčasnosti prebieha proces predregistrácie účastníkov. Organizácia, ktorá má záujem vyslať svojho zástupcu na konferenciu, môže svoj záujem potvrdiť na e-mailovú adresu kvalita@normoff.gov.sk najneskôr do 23. septembra 2016.
 
Informačné stredisko CAF RC v Maastrichte v spolupráci so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ po uskutočnení predregistrácie prerozdelí miesta medzi jednotlivé krajiny proporčne a s čo najlepším využitím účastníckych miest. O finálnej zostave národnej delegácie rozhodnú národní korešpondenti CAF a toto rozhodnutie oznámia všetkým predregistrovaným záujemcom o účasť na podujatí.

Konferencia je bez účastníckeho poplatku, náklady spojené s ubytovaním a cestovné výdavky si hradí každý účastník individuálne.

Bližšie informácie o konferencii nájdete v program

 
 
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 20. 9. 2016