English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

42. Valné zhromaždenie ISO, Juhoafrická republika

V dňoch 19. – 20. septembra 2019 sa ÚNMS SR zúčastnilo zasadnutia 42. Valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Valnému zhromaždeniu predchádzalo zasadnutie Rady pre rozvojové krajiny, ktoré sa konalo pod záštitou hosťujúcej krajiny a organizátora Juhoafrického úradu pre normy (SABS). Tohtoročný ISO týždeň bol mimoriadny aj s ohľadom na menovanie prvého afrického prezidenta ISO pána Eddy Njoroge, ktorý nastúpi do funkcie od 1. januára 2020.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu je svetová federácia národných normalizačných orgánov, v súčasnosti pozostávajúca zo 164 členov, založená v roku 1947 so sídlom v Ženeve, Švajčiarsku. Úlohou ISO je podporovať rozvoj normalizácie a súvisiacich činností so zreteľom na umožnenie medzinárodnej výmeny tovaru a služieb a podporovať rozvoj spolupráce v intelektuálnej, vedeckej, technickej a ekonomickej oblasti.

Týždeň ISO 2019 sa koncentroval na diskusie na tému „Vízia 2030“, ktorej cieľom bolo vytvoriť rámec pre novú Stratégiu ISO 2030. Počas celého týždňa boli predmetom panelových diskusií, okrem iného, ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a formulovanie normalizačnej reakcie na podporu realizácie týchto cieľov. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že normalizácia je rozhodujúca pre efektívne fungovanie všetkých ekonomík a existuje, aby zabezpečila, že prístup k produktom, systémom riadenia a službám a ich dodávka sú v súlade s požadovanými normami. Minimálne požiadavky, ktoré existujú na celom svete, sa musia zahrnúť do tvorby politiky, všeobecných obchodných dohôd a do každej transakcie a interakcie, aby sa mohla implementovať Vízia 2030. Bez primeraných noriem nebude možné riešiť viaceré výzvy na globálnej a národnej úrovni.

ISO aktuálne kreuje svoje priority na nasledujúce obdobie, pričom zvažuje aj neustále sa meniace prostredie, v ktorom organizácia pôsobí a pokúša sa predvídať súvisiace výzvy. Z tohto dôvodu sa v rámci pracovného programu skúmali 4 trendy zmeny: hospodárska, environmentálna, technologická a spoločenská. Ekonomická a obchodná neistota, meniace sa spoločenské očakávania, naliehavosť pre udržateľnosť a digitálna transformácia boli hlavnými témami zdôraznenými na Valnom zhromaždení ISO, ktoré ovplyvnia napredovanie organizácie a budú formovať smer budúcej stratégie na ceste do roku 2030.

Na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia sa paralelne uskutočnili štyri osobitné stretnutia na jedinú tému Stratégia ISO 2030, ktoré poskytli delegátom príležitosť aktívne sa podielať na vývoji novej stratégie organizácie. Išlo o fóra na výmenu informácií, ktoré neboli súčasťou formálnych rokovaní a ich cieľom bolo podporiť porozumenie obsahu a účelu stratégie pre nadchádzajúce obdobie 2021 – 2030.

V závere formálneho zasadnutia Valného zhromaždenia generálny tajomník a prezident ISO zhrnuli kľúčové elementy jednotlivých blokov. Poďakovali SABS za excelentnú prípravu zhromaždenia.  Nasledujúce zasadnutia Valného zhromaždenia ISO sa uskutočnia v Spojených arabských emirátoch a vo Veľkej Británii. Viac informácií dostupných tu: www.iso.org


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 7. 2020