English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Všeobecné otázky

Aký je rozdiel medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami?

Z funkčného hľadiska nie je medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami žiadny rozdiel, nakoľko obe skupiny meradiel slúžia k určeniu hodnoty meranej veličiny. Pri niektorých meraniach je však žiaduce, aby správnosť meradiel a realizovaných meraní garantoval štát a preto existuje aj skupina určených meradiel.

Podľa § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú určené meradlá meradlami určenými na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody, pričom o zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:

 1. pri meraniach súvisiacich s platbami,
 2. pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
 3. pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
 4. v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti alebo,
 5. pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu ceny, cla,  taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.


Aký je rozdiel medzi kalibráciou a overením meradla?

Postup pri kalibrácii a overovaní určených meradiel je rozdielny. Cieľom kalibrácie je vytvorenie vzťahu medzi hodnotami indikovanými meradlom a hodnotami reprezentovanými etalónom príslušnej veličiny. S takto získaného vzťahu je následne možné stanoviť korekcie výsledkov meraní, ktoré sú realizované kalibrovaným meradlom. Cieľom overenia určeného meradla je zistenie, či hodnoty indikované určeným meradlom vyhovujú z hľadiska najväčších dovolených chýb, ktoré ustanovuje príslušný všeobecne záväzný právny predpis.

Metrologický slovník OIML V 2-200:2012 (VIM) definuje kalibráciu takto: kalibrácia meradla je operácia, ktorá za určených podmienok v prvom kroku stanovuje vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania, poskytovanými etalónmi a príslušnými údajmi meradla s príslušnými neistotami merania, a v druhom kroku používa tieto informácie na určenie vzťahu pre získanie výsledku merania z údaja meradla.

Podľa STN 01 0115: 2011 overenie je definované ako preukázanie objektívneho dôkazu, že dané meradlo spĺňa predpísané požiadavky.

Podľa STN 01 0116: 2004 overenie meradla je definované ako postup (odlišný od schválenia typu (meradla)), ktorý zahŕňa preverenie a označenie meradla a/alebo vydanie certifikátu o overení, a ktorým sa zisťuje a potvrdzuje, že meradlo vyhovuje zákonným požiadavkám.

Problematiku metrologickej kontroly upravuje § 9 a overovania určených meradiel § 15 - § 17 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Postup pri overovaní ustanovuje § 6 - § 8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.


Čo je „čas platnosti overenia“, na čo slúži tento údaj a kto overuje určené meradlá?

Čas platnosti overenia je časový interval, v ktorom sú zaručené požadované metrologické vlastnosti meradla. Dátum overenia určeného meradla je vyznačený buď v doklade o overení alebo na určenom meradle overovacou značkou, ktorej grafické znázornenie nájdete v prílohe č. 3 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) alebo v doklade o overení a súčasne aj na meradle. Časy platnosti overenia sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške a tieto platia, ak pri schválení typu meradla alebo certifikácii meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.

Overenie určeného meradla vykonáva Slovenský metrologický ústav, Slovenská legálna metrológia, n. o. alebo autorizovaná osoba, ktorá je úradom autorizovaná na overovanie predmetného druhu určených meradiel. Zoznam autorizovaných osôb nájdete TU.


Kto je „používateľom“ tzv. distribučného meradla (vodomer, plynomer, elektromer, merač tepla) namontovaných za účelom merania spotreby v dome alebo v byte?

Používateľom určeného meradla namontovaného za účelom merania spotreby v dome alebo v byte je:

 1. prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ak sa jedná o elektromery,
 2. prevádzkovateľ distribučnej siete, ak sa jedná o plynomery,
 3. dodávateľ tepla, teda ten, kto má povolenie na výrobu alebo distribúciu tepla alebo má povolenie na oboje,
 4. koncový odberateľ (nie koncový spotrebiteľ – vlastník domu/bytu) alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo v centrálnom zdroji tepla v budove v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo ním poverená osoba rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe, ak sa jedná o vodomery na meranie teplej úžitkovej vody,
 5. vlastník verejného vodovodu, ak sa jedná o vodomery studenej vody, ktoré sú namontované na päte (bytového) domu,
 6. Odberateľ vody (nie koncový spotrebiteľ) t. j. správca bytového domu alebo ten, kto používa vodomery namontované v byte za účelom rozpočítania spotrebovanej vody medzi vlastníkov bytov, ak sa jedná o vodomery na studenú vodu namontované na vnútornom potrubí bytového domu (v bytoch).
 7. Vlastník (rodinného) domu ak sa jedná o vodomer na studenú vodu, ktorý je namontovaný na vnútornom potrubí (rodinného) domu t. j. za vodomerom na päte tohto domu.
Povinnosti používateľa určeného meradla upravuje § 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo je posúdenie zhody?

Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok, podľa postupu posudzovania zhody ustanovenom v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody. Cieľom je teda zistenie, či konkrétny určený výrobok (napr. meradlo) pred jeho uvedením na trh vyhovuje technickým požiadavkám z technického predpisu, ktorý sa na tento výrobok vzťahuje (napr. požiadavkám v Nariadení vlády č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu).

Posudzovanie zhody upravuje § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prečo meradlo nemá doklad o overení?

K meradlám, ktoré boli uvedené na trh v súlade s Nariadením vlády č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu podľa modulov B a D sa nevydáva žiaden doklad, ktorý by obsahoval dátum overenia meradla. Preto sa čas platnosti overenia takéhoto meradla počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania. Pod slovným spojením „uvedenie do používania“ treba rozumieť okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, po jeho dokončenej inštalácii alebo do etapy používania koncovým používateľom.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 5. 2017