English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Upozornenie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s § 6 ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) výhradným poskytovateľom slovenských technických noriem na území Slovenskej republiky. Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom úradu.

Za neoprávnené rozmnožovanie a rozširovanie slovenských technických noriem je úrad podľa § 32 ods. 2 zákona povinný uložiť pokutu až do výšky 33 193,92 eur.     
 
Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu tomu, kto neoprávnene:
  1. označil dokument značkou STN, 
  2. rozmnožil a rozšíril slovenskú technickú normu.
Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2016