English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Upozornenie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) výhradným poskytovateľom slovenských technických noriem na území Slovenskej republiky. Slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy sa môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom úradu.

Za neoprávnené  odplatné rozmnožovanie alebo rozširovanie slovenských technických noriem je úrad podľa § 32 ods. 1 zákona povinný uložiť pokutu až do výšky 35 000 eur.    
 
Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu tomu, kto neoprávnene:

     a) označí dokument značkou STN,
     b) za odplatu rozmnoží alebo rozšíri slovenskú technickú normu.

Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 5. 2017