English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Technická harmonizácia

Jedným zo spôsobov akými sa dá vyhnúť obmedzeniam voľného pohybu výrobkov, ktoré sú neprijateľné podľa článkov 28 a 30 Zmluvy ES je technická harmonizácia na úrovni Spoločenstva. Jej cieľom je zosúladiť tie rozdielne národné požiadavky, ktoré neumožňujú uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

Toto sa uskutočňuje dvomi prístupmi:
Starý prístup - s podrobnými požiadavkami na výrobkovú skupinu, na ktorú sa smernica vzťahuje,
Nový prístup - obmedzuje sa na základné bezpečnostné požiadavky, pričom konkrétne technické špecifikácie sú uvedené v normách.

Do „starého prístupu“ patrí viacero smerníc z oblasti metrológie. Presne stanovené požiadavky nedovoľujú odchýlky medzi členskými štátmi v tejto oblasti napr. v systéme meracích jednotiek, konštrukcie meracích prístrojov a tak aj presnosti merania.

V rokoch 2007-2008 prebehla revízia „nového prístupu“ výsledkom ktorej je nariadenie 765/2008 (PDF, 202,5 kB)  a rozhodnutie 768/2008 (PDF, 283,5 kB). Nariadením 765/20008 (PDF, 202,5 kB) sa stanovuje horizontálny právny rámec, ktorý dopĺňa všetky existujúce právne predpisy vo vzťahu k akreditácii a v oblasti nového prístupu aj dohľadu nad trhom. Súčasne sa dopĺňajú postupy orgánov trhového dozoru aj v iných oblastiach (starý prístup, všeobecná bezpečnosť výrobkov) do tej miery, pokiaľ tieto právne úpravy neobsahujú viac špecifických ustanovení koordinovaného postupu v rámci EÚ zameraného na vymožiteľnosť acquis communitaire (potraviny, liečivá a pod.) Rozhodnutím 768/2008 sa stanovujú usmernenia pre tvorbu právnych predpisov (smerníc) v budúcnosti. Nariadenie 765/2008 (PDF, 202,5 kB) a rozhodnutie 768/2008 (PDF, 283,5 kB)sú súčasťou Nového regulačného rámca EÚ na výrobky, ktorý obsahuje aj nariadenie 764/2008 (PDF, 126,8 kB). Toto nariadenie sa uplatňuje všade tam, kde nejestvuje osobitný predpis Spoločenstva aby bol zachovaný princíp vzájomného uznávania.

Prijatie Nového regulačného rámca EÚ na výrobky si vyžiadalo zmenu horizontálnej legislatívy SR, zákona 264/1999 Z.z. (PDF, 241,6 kB) o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prijatie zákona o akreditácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úrad je zodpovedný za implementáciu väčšiny smerníc „nového prístupu“, ktoré boli v tejto oblasti prijaté a transponoval ich ako jednotlivé nariadenia vlády SR (zoznam smerníc + vymožiteľnosť (PDF, 115,2 kB)). 

Smernice EÚ, vnútroštátne opatrenia SR, gestori a orgány dohľadu nad trhom pre oblasť posudzovania zhody a akceptácie výrobkov na trhu (PDF, 316,4 kB).
 
Pre uľahčenie kontaktu a komunikácie v oblasti dohľadu nad trhom v rámci EÚ, čo znamená buď väčšiu spoluprácu medzi samotnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom  a zainteresovanými stranami alebo transparentnosť systému dohľadu v EÚ, členské štáty, v súlade s čl. 17 nariadenia 765/2008, zverejnili zoznam svojich orgánov dohľadu nad trhom a oblasti ich pôsobnosti.
 
S odvolaním na čl. 18 ods. 5 nariadenia 765/2008 členské štáty EÚ vytvárajú a aktualizujú svoje programy pre dohľad nad trhom a to buď program všeobecný alebo osobitné programy pre sektory, v ktorých vykonávajú dohľad.
 
 
Všeobecný a sektorový program trhového dohľadu Slovenského metrologického inšpektorátu - dokument na stiahnutie (DOC, 85,5 kB).

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016