English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Štatút

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Článok 1
Základné ustanovenia 

 1. Štatút Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy úradu, ustanovuje zásady činnosti a vnútornej organizácie úradu a jeho vzťahy k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.
 2. Úlohy, zásady riadenia a organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku úradu.

Článok 2
Postavenie úradu

 1. Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody1) .
 2. Úrad je služobným úradom podľa osobitného predpisu 2).
 3. Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky 3).
 4. Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene alebo v mene Slovenskej republiky, ak to ustanovujú osobitné predpisy.
 5. Sídlom úradu je Bratislava.

Článok 3
Hlavné úlohy úradu

 1. Úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.
 2. Úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Úrad v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje návrhy zákonov a nariadení vlády a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
 3. Úrad v rozsahu svojej pôsobnosti vykonáva štátnu správu a dozor nad plnením úloh stanovených ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády a dbá o dodržiavanie zákonnosti v rámci jeho kompetencie.
 4. Úrad dojednáva medzinárodné zmluvy v oblasti svojej pôsobnosti a zabezpečuje ich vykonávanie.
 5. Úrad zabezpečuje plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách.
 6. V oblasti technickej normalizácie 4) úrad najmä
  1. zastupuje Slovenskú republiku v európskych normalizačných organizáciách a medzinárodných normalizačných organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť technickej   normalizácie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  2. zodpovedá za funkčnosť národného normalizačného systému,
  3. vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti technickej normalizácie,
  4. metodicky usmerňuje a koordinuje výkon technickej normalizácie v súvislosti so štátnou politikou v danej oblasti,
  5. môže určiť právnickú osobu na zabezpečovanie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem a na vykonávanie funkcie národného normalizačného orgánu 5),
  6. určuje slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody,
  7. uverejňuje oznámenia o slovenských technických normách, o slovenských technických normách harmonizovaných s technickým predpisom a o slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody,
  8. zabezpečuje prienik verejného záujmu do plánu technickej normalizácie z hľadiska priorít Európskej únie a hospodárstva Slovenskej republiky,
  9. zabezpečuje tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem podľa osobitného predpisu 6),  proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii,
  10. plní povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, vykonáva funkciu národného normalizačného orgánu a  zabezpečuje účasť na činnosti európskych a medzinárodných normalizačných organizácií,
  11. zabezpečuje činnosti národného informačného strediska pre technickú normalizáciu.
 7. V oblasti metrológie 7) úrad najmä
  1. zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  2. vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti metrológie,
  3. určuje druhy meradiel podliehajúce povinnej metrologickej kontrole alebo posúdeniu zhody (ďalej len „určené meradlá“),
  4. určuje technické a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel, spôsob a metódy ich metrologickej kontroly,
  5. autorizuje podnikateľov alebo iné právnické osoby na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania, vedie register autorizovaných osôb,
  6. registruje podnikateľov a vedie ich register,
  7. usmerňuje činnosť v oblasti metrológie a metodicky riadi metrologické organizácie zriadené úradom,
  8. udeľuje výnimky z povinnosti používania určených meradiel,
  9. vyhlasuje národné etalóny a certifikované referenčné materiály,
  10. uverejňuje oznámenia o schválených typoch určených meradiel o uznaní prvotného overenia vykonaného v zahraničí, oznámenia o autorizácii a o povoleniach o dočasnom používaní iných ako zákonných meracích jednotiek,
  11. rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam Slovenského metrologického ústavu a Slovenského metrologického inšpektorátu.
 8. V oblasti posudzovania zhody4) úrad najmä
  1. zastupuje Slovenskú republiku v európskych a medzinárodných organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť posudzovania zhody, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  2. zabezpečuje výkon činnosti v oblasti posudzovania zhody v ustanovenom rozsahu,
  3. udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o autorizácii autorizovanou osobou,
  4. metodicky riadi činnosť autorizovaných osôb a kontroluje, či ním autorizované osoby dodržiavajú ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu,
  5. uverejňuje oznámenia o udelení a odňatí autorizácie autorizovanej osobe vrátane obsahu autorizácie,
  6. vedie register identifikačných kódov autorizovaných osôb,
  7. oznamuje Komisii a ostatným členským štátom autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie,
  8. plní úlohy podľa Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní 8).
 9. V oblasti kvality úrad najmä
  1. navrhuje koncepciu štátnej politiky kvality Slovenskej republiky a jej aktivít,
  2. metodicky usmerňuje a koordinuje aktivity vyplývajúce z Národného programu kvality Slovenskej republiky ako strategického dokumentu štátnej politiky kvality Slovenskej republiky,
  3. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu“, súťaž „Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť“ a iné súťaže vyplývajúce z Národného programu kvality Slovenskej republiky,
  4. vykonáva koordinačnú a poradenskú činnosť v oblasti implementácie nástrojov a modelov kvality v organizáciách verejnej správy,
  5. pôsobí ako Národný korešpondent modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia) v Slovenskej republike a národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF.
 10. V oblasti akreditácie 9) úrad najmä
  1. vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzného právneho predpisu a nad plnením úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby ako národného akreditačného orgánu ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom  v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS)  č. 339/93,
  2. vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti akreditácie.

Článok 4
Iné úlohy úradu

 1. Úrad pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.
 2. Úrad pri plnení svojich úloh využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej správy, podnety verejnosti a poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií, ktoré zapája do práce na riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy.
 3. Úrad plní úlohy v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii, a to najmä
  1. zabezpečuje vecnú spoluprácu s orgánmi Európskej únie v oblastiach týkajúcich sa slobodného pohybu tovaru,
  2. zabezpečuje prípravu stanovísk Slovenskej republiky a ich presadzovanie pri príprave právnych aktov Európskej únie v oblasti normalizácie, metrológie, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody,
  3. zabezpečuje plnenie informačných povinností Slovenskej republiky v oblasti technických predpisov 10) podľa právnych predpisov Európskej únie 11) a medzinárodných dohôd 12), ktorými je Slovenská republika viazaná,
  4. zabezpečuje koordináciu a usmerňovanie činností ministerstiev a ostatných predkladateľov návrhov technických predpisov 13),
  5. v oblasti projektov financovaných z prostriedkov predvstupových, štrukturálnych a iných fondov Európskej únie v pôsobnosti úradu.
 4. Úrad ďalej plní úlohy
  1. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,3)
  2. pri správe majetku štátu 14) ,
  3. na úseku kontrolnej činnosti 15) a vnútorného auditu 16), vybavovania petícií, sťažností, podnetov a oznámení fyzických osôb a právnických osôb 17),
  4. na úseku obrany a bezpečnosti štátu 1),
  5. na úseku ochrany utajovaných skutočností 18),
  6. na úseku slobodného prístupu k informáciám 19),
  7. v oblasti rozvoja jednotného informačného systému 20),
  8. v oblasti medzinárodnej spolupráce, príprave, uzatváraní a plnení medzinárodných dohôd vo svojej pôsobnosti,
  9. zriaďovateľa  a zakladateľa právnických osôb v pôsobnosti úradu podľa osobitných predpisov 21) na plnenie úloh v rozsahu svojej pôsobnosti,
  10. pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  11. ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky.
 5. Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v článku 3 a článku 4 ustanovuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydáva predseda úradu.

Článok 5
Zásady činnosti a riadenia

 1. Úrad riadi predseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
 2. Podpredseda úradu zastupuje predsedu úradu počas jeho neprítomnosti v plnom  rozsahu jeho práv a povinností okrem oblastí, ktoré si predseda úradu písomne vyhradil. V čase neprítomnosti predsedu úradu a súčasne podpredsedu úradu zastupuje predsedu úradu v rozsahu jeho práv a povinností, s výnimkou práv a povinností, ktoré si predseda úradu písomne vyhradil, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ním písomne poverený zástupca. Podpredsedu úradu, na návrh predsedu úradu, vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
 3. Vedúci služobného úradu2) je služobne najvyšším vedúcim zamestnancom v služobnom úrade, ktorým je úrad; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy. Vedúci služobného úradu plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami v služobnom úrade, s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov, s organizačným zabezpečením činnosti úradu a iné úlohy, ktoré mu uloží predseda úradu. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.
 4. Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne záväznými aktmi Európskej únie, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, štatútom a organizačným poriadkom úradu, vnútornými riadiacimi aktmi úradu, plánom práce vlády Slovenskej republiky a plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
 5. Úrad uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu efektívnosti štátnej správy tým, že:
  1. zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu a vnútorný audit  plnenia úloh,
  2. úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,  s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady,
  3. využíva podnety a skúsenosti iných orgánov štátnej správy, mimovládnych organizácií a verejnosti,
  4. využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä  do prác na riešení otázok koncepčnej povahy,
  5. účelne využíva prostriedky a formy tímovej práce,
  6. pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu dodržiava finančnú disciplínu.
 6. Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh úradu môže zriadiť predseda úradu stále alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou úradu. Ich činnosť sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje predseda úradu.

Článok 6
Organizácia a organizačná štruktúra úradu

 1.  Na úrade sú tieto stupne riadenia
  1. predseda úradu,
  2. podpredseda úradu a vedúci služobného úradu,
  3. riaditeľ odboru,
  4. vedúci oddelenia.
 2. Úrad sa organizačne člení na odbory, oddelenia a iné organizačné útvary.
 3. Odbor je organizačný útvar na treťom stupni riadenia, v ktorom sa sústreďuje určitý okruh kompetencií vyplývajúcich najmä zo zákonov, nariadení Európskej únie alebo medzinárodných dohovorov. Odbor riadi riaditeľ.
 4. Oddelenie je organizačný útvar na štvrtom stupni riadenia, ktorý vykonáva a zabezpečuje samostatnú časť určitého okruhu kompetencií, vyplývajúcich najmä zo zákonov, nariadení Európskej únie alebo medzinárodných dohovorov. Oddelenie je spravidla začlenené do odboru. Oddelenie riadi vedúci oddelenia.
 5. Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných štruktúr úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok úradu.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa štatút Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky schválený vládou Slovenskej republiky uznesením číslo 915 z 21. augusta 2002 platný a účinný od 21. augusta 2002.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou Slovenskej republiky.

 


 • 1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
 • 2) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 3) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 4) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.
 • 6) § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 7) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 8) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní.
 • 9) Zákon č.  505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 10) § 4 zákona č.  264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES, Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi.
 • 12) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
 • 13) § 8 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.   
 • 15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
 • 16) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 17) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
 • 18) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 19 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 • 20) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 • 21) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 4. 2016