English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Slovenský metrologický inšpektorát

SMI je orgánom štátneho metrologického dozoru. Kontroluje dodržiavanie plnenia povinností a ustanovení zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z s cieľom zabezpečiť jednotnosť a správnosť meraní v Slovenskej republike. SMI plní funkciu orgánu trhového dohľadu v oblasti meradiel uvádzaných na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií
 
Slovenský metrologický inšpektorát
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
 
Predseda  ÚNMS SR
 prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Informácie o označení CE