English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Schválenie typu meradiel

Schvaľovanie typov určených meradiel je súčasťou metrologickej kontroly meradiel podľa § 19 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“). Schválenie typu určeného meradla vykonáva Slovenský metrologický ústav, a to s cieľom zabezpečiť, aby typy určených meradiel podľa § 11 zákona o metrológii spĺňali ustanovené technické a metrologické požiadavky na toto určené meradlo.

Rozhodnutie o schválení typu meradla predstavuje základný predpoklad, aby mohli byť meradlá schváleného typu uvedené na trh. Toto rozhodnutie je nielen dokladom potvrdzujúcim, že typ meradla vyhovuje ustanoveným technickým a metrologickým požiadavkám, ale slúži tiež ako podklad pre osoby, ktoré tieto určené meradlá overujú, či už prvotne alebo následne počas ich používania. Rozhodnutie o schválení typu určeného meradla je neodmysliteľným pomocníkom pre zamestnancov Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej legálnej metrológie, n. o. ako aj pre zamestnancov autorizovaných osôb na výkon overovania určených meradiel podľa § 31 zákona o metrológii.

Podľa § 4 písm. h) bod 2. zákona o metrológii ÚNMS SR zverejňuje zoznam schválených typov určených meradiel ako databázu obsahujúcu dokumenty o schválení typu určených meradiel vydané od 1. januára 1993. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré v ďalšom období nastali, je databáza rozdelená na tri samostatné časti:
  • databáza TSQ, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii,
  • databáza CERT, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a
  • databáza TSK, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. júla 2000 po súčasnosť podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii.
Z uvedených databáz je „živou“ len databáza TSK, ktorá sa priebežne dopĺňa o novo vydané dokumenty. Všetky databázy však obsahujú aj tie rozhodnutia, ktorých platnosť uplynula, nakoľko meradlá uvedené na trh v súlade s nimi sú stále v používaní a vo väčšine prípadov podliehajú počas používania následnému overovaniu.

Databázy sú prístupné na webovom sídle www.typovky.sk, na ktorom sa nachádzajú bližšie informácie, vrátane spôsobu vyhľadávania. 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 7. 2018