English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Schválenie typu meradiel

Schvaľovanie typov určených meradiel je súčasťou metrologickej kontroly meradiel podľa § 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je významnou súčasťou úloh Slovenského metrologického ústavu, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby typy určených meradiel podľa § 8 zákona o metrológii spĺňali predpísané požiadavky.

Rozhodnutie o schválení typu meradla predstavuje základný predpoklad, aby mohli byť meradlá schváleného typu prvotne overované a následne uvádzané na trh. Tento dokument je nielen dokladom  potvrdzujúcim, že typ meradla vyhovuje zákonným požiadavkám, ale slúži tiež pre subjekty, ktoré tieto meradlá overujú, či už prvotne alebo následne počas ich používania. Je teda neodmysliteľným pomocníkom pre príslušných zamestnancov Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej legálnej metrológie, n. o. ako aj  pre zamestnancov autorizovaných osôb, ktoré získali oprávnenie overovať určené meradlá rozhodnutím ÚNMS SR.

V minulosti boli tieto dokumenty nie vždy ľahko prístupné, najmä pre pracovníkov autorizovaných subjektov. V určitom období tieto rozhodnutia vydávali nielen Slovenský metrologický ústav, ale aj Služby legálnej metrológie Slovenskej republiky (predchodca Slovenskej legálnej metrológie) a tiež ÚNMS SR. Tým sa dostupnosť týchto dokumentov stala obzvlášť problematickou.

Preto sa ÚNMS SR rozhodol vytvoriť a sprístupniť databázu schválených typov meradiel s možnosťou vyhľadávania podľa vybraných kritérií, vrátane plných textov rozhodnutí o schválení typu meradla v pdf formáte.

Databáza obsahuje dokumenty o schválení typu meradiel vydané od 1. januára 1993. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré v ďalšom období nastali, je databáza rozdelená na tri samostatné časti:

  • databáza TSQ, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. januára 1993 do 7. mája 1998 podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii,
  • databáza CERT, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 8. mája 1998 do 30. júna 2000 podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a
  • databáza TSK, ktorej obsahom sú dokumenty vydané od 1. júla 2000 po súčasnosť podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.

Z uvedených databáz je „živou“ len databáza TSK, ktorá sa bude priebežne dopĺňať o novo vydané dokumenty. Všetky databázy však obsahujú aj tie rozhodnutia, ktorých platnosť uplynula, nakoľko meradlá uvedené na trh v súlade s nimi sú stále v používaní a vo väčšine prípadov podliehajú počas používania následnému overovaniu.

Databázy sú prístupné na webovom sídle www.typovky.sk, na ktorom sa nachádzajú bližšie informácie, vrátane spôsobu vyhľadávania.

Uverejnenie dokumentov o schválení typu meradiel bude užitočným pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní na overovaní určených meradiel, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 6. 2014