English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Registrácia

Problematiku registrácie v metrológii upravuje § 26 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.. Podrobnosti o registrácii ustanovuje vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Registrácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi na činnosti, ktorých predmetom  je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení. Registrovaný môže byť podnikateľ (ďalej len „žiadateľ“), ktorý má na činnosť, ktorá je predmetom registrácie vytvorené má  organizačné, technické a priestorové podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel a vytvorený a dokumentovaný systém práce, zabezpečujúci trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti.

Registráciu udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej prihlášky podnikateľa a na základe preverenia splnenia podmienok registrácie. Zásady postupu pri registrácii stanovuje metodický pokyn metrologický MPM. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie a kontrola u žiadateľa o registráciu. Posúdenie predpokladov, kontrolu u žiadateľa určená organizácia (Slovenská legálna metrológia, n. o.) na náklady žiadateľa.

ÚNMS SR rozhodne o registrácii do 60 dní od registrácie prihlášky na registráciu.

Rozhodnutie o registrácii sa má neobmedzenú časovú platnosť.

Zoznam registrovaných osôb Stiahnuť (PDF, 536,4 kB)
Metodický pokyn metrologický MPM 04-02
Registrácia podnikateľa  
Stiahnuť (PDF, 176,3 kB)        
Prihláška na registráciu vo formáte DOC       Stiahnuť (DOC, 58,4 kB)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU:

Správne poplatky sa od 1. marca 2016 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK(http://www.e-kolky.sk/).

Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu alebo registráciu sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
  • žiadateľ vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou na ÚNMS SR, referent zaeviduje žiadosť a úhradu správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov a pokračuje v správnom konaní vo veci žiadosti,
  • žiadateľ podá žiadosť na ÚNMS SR, referent formálne posúdi žiadosť a zaeviduje ju do Modulu správy poplatkov, priradí jej prislúchajúci správny poplatok a vystaví platobný predpis s lehotou splatnosti, ktorý doručí žiadateľovi. Správne konanie vo veci žiadosti sa začína až po zaplatení správneho poplatku žiadateľom.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 3. 2017