English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Registrácia

Problematiku registrácie v oblasti metrológie upravuje § 26 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Podrobnosti o registrácii ustanovuje § 11 vyhlášky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Registrácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi na činnosti, ktorých predmetom  je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení. Registrovaný môže byť podnikateľ (ďalej len „prihlasovateľ“), ktorý má na činnosť, ktorá je predmetom registrácie vytvorené organizačné, technické a priestorové podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel a má vytvorený a dokumentovaný systém práce zabezpečujúci trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní predmetnej činnosti. Ďalšou požiadavkou je, aby prihlasovateľ mal zástupcu alebo bol sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom registrácie, pričom tento zástupca musí mať spôsobilosť v oblasti metrológie s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť vydaným Slovenským metrologickým ústavom. Podmienkou registrácie je zároveň aj požiadavka, aby prihlasovateľ nemal vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 24 zákona o metrológii.

Registráciu udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej prihlášky prihlasovateľa v štátnom jazyku a na základe preverenia splnenia podmienok registrácie. Zásady postupu pri registrácii stanovuje metodický postup 10/2017. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov prihlasovateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie a kontrola u prihlasovateľa o registráciu. Posúdenie predpokladov a kontrolu u prihlasovateľa vykonáva určená organizácia (Slovenská legálna metrológia, n. o.) na náklady prihlasovateľa.

Prihlasovateľ môže začať vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom registrácie až po doručení rozhodnutia o registrácii a nadobudnutí jeho právoplatnosti. ÚNMS SR rozhodne o registrácii do 60 dní od podania prihlášky na registráciu.

Rozhodnutie o registrácii má neobmedzenú časovú platnosť.

Zoznam registrovaných osôb Stiahnuť (PDF, 585,0 kB)
Metodický postup 10/2017
Registrácia podnikateľa  
Stiahnuť (PDF, 622,9 kB)        
Prihláška na registráciu vo formáte DOC       Stiahnuť (DOC, 98,3 kB)
Žiadosť o zmenu v registrácii vo formáte DOC Stiahnuť (DOC, 83,5 kB)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU:

Správne poplatky sa od 1. marca 2016 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK(http://www.e-kolky.sk/).

Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu alebo registráciu sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
  • žiadateľ vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou na ÚNMS SR, referent zaeviduje žiadosť a úhradu správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov a pokračuje v správnom konaní vo veci žiadosti,
  • žiadateľ podá žiadosť na ÚNMS SR, referent formálne posúdi žiadosť a zaeviduje ju do Modulu správy poplatkov, priradí jej prislúchajúci správny poplatok a vystaví platobný predpis s lehotou splatnosti, ktorý doručí žiadateľovi. Správne konanie vo veci žiadosti sa začína až po zaplatení správneho poplatku žiadateľom.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2018