English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Program rozvoja TN

Rozvoj technickej normalizácie (ďalej len "RTN") je program realizovaný ÚNMS SR, odborom technickej normalizácie, zameraný v prvom rade na podporu činností súvisiacich so zavádzaním európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN, tvorbou národných noriem a na podporu činnosti národného normalizačného orgánu Slovenskej republiky. Ďalej je program RTN zameraný na  zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti o technickej normalizácii a zvyšovanie jej právneho povedomia v tejto oblasti.

Predložený plán rozvoja technickej normalizácie vychádza z potrieb rezortov SR a tým zahŕňa zabezpečenie  oprávneného záujmu predovšetkým v harmonizovanej oblasti, pričom sa zohľadňujú aj potreby zahraničnej spolupráce.

Do programu RTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba  so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Kritériách  na spracovateľa.

Program RTN je riadený Metodickým usmernením RSTNaM (PDF, 464,6 kB), ktoré vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci programu rozvoja technickej normalizácie a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodické usmernenie RSTNaM je záväzné pre všetkých spracovateľov úloh rozvoja technickej normalizácie.


Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja TN na rok 2017

Na riešenie úloh zaradených do plánu programu rozvoja technickej normalizácie zverejnených 30. 8. 2017  je možné sa prihlásiť do 15. 9. 2017  na úrad písomne alebo elektronicky e-mailom na   navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list podľa prílohy 1 (RTF, 52,3 kB), v ktorom bude definovaný ciel' úlohy, spôsob riešenia, odhad ceny (kalkulácia nákladov) a časový harmonogram riešenia (ďalej len "návrh").

Pokyny na vyplnenie plánovacie ho listu (PDF, 297,5 kB)

Žiadateľ musí písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v  Metodickom usmernení RSTNaM (PDF, 91,9 kB).


Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 4 (PDF, 338,3 kB) zverejnené 30. 8. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 3 (PDF, 149,5 kB) zverejnené 6. 6. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 2 (PDF, 151,7 kB) zverejnené 2. 3. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 1 (PDF, 48,3 kB)  zverejnené 28.11.2016Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 7
(PDF, 14,7 kB)   zverejnené 30.8.2016

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 6 (PDF, 21,4 kB)   zverejnené 27.6.2016

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 5 (PDF, 36,4 kB)  
zverejnené 30.5.2016

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 4 (PDF, 39,3 kB) 
zverejnené 29.4.2016

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 3
(PDF, 46,1 kB) 
zverejnené 29.3.2016

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 2  (PDF, 47,8 kB) zverejnené 10.2.2016

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2016 - časť 1 (PDF, 45,5 kB) 
zverejnené 1.12.2015


Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 7
(PDF, 19,1 kB)  zverejnené 28.8.2015

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 6 (PDF, 29,0 kB)  zverejnené 26.6.2015

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 5 (PDF, 34,4 kB)  zverejnené 13.5.2015

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 4 (PDF, 18,3 kB)  zverejnené 2.4.2015

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 3 (PDF, 40,8 kB)  zverejnené 31.3.2015

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 2 (PDF, 37,6 kB)
zverejnené 18.2.2015

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2015 - časť 1 (PDF, 57,7 kB) zverejnené 3.12.2014

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2014 (PDF, 25,6 kB)


Vzor zmluvy - prevzatie originálu európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov (PDF, 67,0 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom (PDF, 67,2 kB)

Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov (PDF, 66,7 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom - spracovateľ FO (bez IČO) (PDF, 66,6 kB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 8. 2017