English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Program rozvoja technickej normalizácie

Upozornenie: S účinnosťou od 3. 5. 2018 sú úlohy na tvorbu pôvodných STN zverejňované v časti Technická normalizácia/Tvorba pôvodných STN – výzva.  


Program rozvoja technickej normalizácie (ďalej len "PRTN")
je program realizovaný ÚNMS SR, odborom technickej normalizácie, zameraný v prvom rade na podporu činností súvisiacich so zavádzaním európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN, tvorbou národných noriem a na podporu činnosti národného normalizačného orgánu Slovenskej republiky. Ďalej je PRTN zameraný na  zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti o technickej normalizácii a zvyšovanie jej právneho povedomia v tejto oblasti.

Predložený plán PRTN vychádza z potrieb rezortov SR a tým zahŕňa zabezpečenie  oprávneného záujmu predovšetkým v harmonizovanej oblasti, pričom sa zohľadňujú aj potreby zahraničnej spolupráce.

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba  so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Kritériách  na spracovateľa.

PRTN je riadený Metodickým usmernením RSTNaM (PDF, 464,6 kB), ktoré vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodické usmernenie RSTNaM je záväzné pre všetkých spracovateľov úloh PRTN.


Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja TN na rok 2018

Na riešenie úloh zaradených do plánu PRTN zverejnených 6. 12. 2018  je možné sa prihlásiť do 21. 12. 2018  na úrad písomne alebo elektronicky e-mailom na   navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list podľa prílohy 1 (RTF, 52,3 kB), v ktorom bude definovaný ciel' úlohy, spôsob riešenia, odhad ceny (kalkulácia nákladov) a časový harmonogram riešenia (ďalej len "návrh").

Pokyny na vyplnenie plánovacie ho listu (PDF, 297,5 kB)

Žiadateľ musí písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v  Metodickom usmernení RSTNaM (PDF, 91,9 kB).


Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 6 (PDF, 426,8 kB)
  (PDF, 426,8 kB) zverejnené 6. 12. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 5 (PDF, 259,5 kB)
zverejnené 20. 09. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 4 (PDF, 270,9 kB)
zverejnené 19. 7. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 3 (PDF, 335,0 kB)
zverejnené 4. 4. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 2 (PDF, 177,7 kB) zverejnené 20. 3. 2018

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2018 - časť 1 (PDF, 383,5 kB) zverejnené 23. 1. 2018
Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 4 (PDF, 338,3 kB) zverejnené 30. 8. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 3 (PDF, 149,5 kB) zverejnené 6. 6. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 2 (PDF, 151,7 kB) zverejnené 2. 3. 2017

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2017 - časť 1 (PDF, 48,3 kB)  zverejnené 28.11.2016Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) (PDF, 273,7 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) - uhradenie v dvoch etapách (PDF, 274,9 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ právnická osoba  (PDF, 278,4 kB)

Vzor zmluvy - prevzatie európskych/medzinárodných noriem a iných normalizačných dokumentov prekladom do štátneho jazyka - spracovateľ právnická osoba - uhradenie v dvoch etapách (PDF, 280,4 kB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2019