English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Právny základ

Základom vzájomného uznávania sa stalo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade Cassis de Dijon (120/78) z roku 1979. Rozsudok prvýkrát uvádza všeobecné pravidlo, že výrobky uvedené na trh jedného členského štátu nesmie iný členský štát odmietnuť.
Ani po prijatí vyššie uvedeného rozhodnutia však táto oblasť nebola upravená žiadnou všeobecnou legislatívou EÚ. Súlad s týmto princípom zabezpečujú klauzuly vzájomného uznávania, ktoré musia byť súčasťou každej právnej úpravy členského štátu a táto by stanovovala požiadavky na výrobky v neharmonizovanej oblasti okrem osobitných, riadne odôvodnených prípadov.
 
Návrhy vnútroštátnych technických predpisov v neharmonizovanej oblasti musia byť zaslané na pripomienkovanie Európskej komisii a členským štátom podľa postupu smernice 98/34/ES. Komisia v rámci tohto vnútrokomunitárneho pripomienkového konania dbá na to, aby návrhy obsahovali aj klauzulu vzájomného uznávania. Tým sa aj v súčasnosti zabezpečuje kontrola vymáhania zásady vzájomného uznávania ex ante (pred prijatím predpisu).
 
Dňa 13. mája 2009 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008 (PDF, 126,8 kB), ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES.

Nariadenie má všeobecnú pôsobnosť, je záväzné a priamo aplikovateľné. Jeho cieľom je vymáhanie princípu vzájomného uznávania ex post (po prijatí predpisu, opatrenia) v konkrétnych individuálnych prípadoch, čiže odstraňovanie prekážok v oblasti obchodovania s výrobkami na vnútornom trhu EÚ. Ďalším zámerom je posilniť zásadu vzájomného uznávania a zaistiť tak voľný pohyb výrobkov, ktoré nie sú predmetom harmonizačných právnych predpisov Spoločenstva.
 
Podľa nariadenia 764/2008/ES (PDF, 126,8 kB) a v súlade so zásadou vzájomného uznávania členský štát nemôže zakázať na svojom území predaj výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte.
Nariadenie stanovuje i štandardný postup pre vymáhanie týchto predpisov a uľahčovanie uvádzania výrobkov na trh a prináša aj celý rad nástrojov smerujúcich k odstráneniu prekážok obchodu v EÚ a k posilneniu princípu voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu.

Dokumenty na stiahnutie :
Usmerňujúce dokumenty pri aplikácií nariadenia:
              

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016