English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Povinnosti správnych orgánov

Nariadenie 764/2008/ES (PDF, 126,8 kB) sa týka správnych orgánov, ktoré sa rozhodnú obmedziť voľný pohyb výrobku už uvedeného na trh v inom členskom štáte a ukladá im niekoľko povinností. Jednou z nich je oznamovanie rozhodnutí týkajúcich sa obmedzenia prístupu výrobkov na trh. Oznamovacia povinnosť vyplýva z troch ustanovení spomínaného nariadenia.

Článok 6 stanovuje, že ak sa správny úrad alebo na jeho úroveň splnomocnená právnická osoba (ďalej len „kompetentná autorita“) rozhodnú, že výrobok nevpustia na trh, alebo požadujú dodatočné skúšanie, musia to oznámiť nielen dotknutému podnikateľskému subjektu, ale i Európskej komisii - 20 dní od uplynutia lehoty pre pripomienky od podnikateľského subjektu.

Článok 7 stanovuje pravidlá pre dočasné pozastavenie uvádzania výrobkov na trh. I v tomto prípade je kompetentná autorita povinná okamžite toto pozastavenie oznámiť podnikateľskému subjektu aj Komisii. V prípadoch, keď by výrobok vážne ohrozoval bezpečnosť alebo zdravie spotrebiteľov, je povinná svoje oznámenie doplniť o technické alebo vedecké odôvodnenie.

Posledná oznamovacia povinnosť kompetentných autorít v súvislosti s nariadením o vzájomnom uznávaní je stanovená v článku 12, podľa ktorého majú členské štáty povinnosť každoročne poskytnúť informácie o uplatňovaní nariadenia Národnému kontaktnému miestu pre výrobky Slovenskej republiky. Národné kontaktné miesto zosumarizované správy od všetkých kompetentných autorít následne zašle Európskej komisii. Správa sa vyhotovuje raz ročne, spravidla koncom prvého polroka.


Dokumenty na stiahnutie :

Správa o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES. (PDF, 214,4 kB)

Druhá správa o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES. (PDF, 280,4 kB)

Tretia správa o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES. (PDF, 419,4 kB)

Štvrtá správa o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES. (PDF, 430,8 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 4. 2016