English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Podmienky pre udelenie autorizácie

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 920/2013z 24. septembra 2013 o autorizácii notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:253:0008:0019:SK:PDF;
  • Vzor anglickej verzie žiadosti  ( dokument NBOG F 2014-1) je uvedený na stránke  http://www.nbog.eu/2.html, pričom na tejto stránke sú uvedené  aj vzory pre rôzne rozsahy autorizácie (dokumenty  NBOG_F_2012_1, NBOG_F_2012_2, a  NBOG_F_2012_3).

SPRÁVNY POPLATOK

Správne poplatky sa od 1. marca 2016 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK (http://www.e-kolky.sk/). 
 
Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu alebo registráciu sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
  • žiadateľ vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou na ÚNMS SR, referent zaeviduje žiadosť a úhradu správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov a pokračuje v správnom konaní vo veci žiadosti,
  • žiadateľ podá žiadosť na ÚNMS SR, referent formálne posúdi žiadosť a zaeviduje ju do Modulu správy poplatkov, priradí jej prislúchajúci správny poplatok a vystaví platobný predpis s lehotou splatnosti, ktorý doručí žiadateľovi. Správne konanie vo veci žiadosti sa začína až po zaplatení správneho poplatku žiadateľom.
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 6. 6. 2018