English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu


Kancelária predsedu

Kancelária predsedu plní tieto úlohy:

 1. zostavuje plán zahraničných pracovných ciest predsedu úradu a podpredsedu úradu, predkladá návrhy na pracovné cesty predsedu úradu a podpredsedu úradu na rokovanie vlády SR, zabezpečuje podklady pre predsedu úradu a podpredsedu úradu a ich realizáciu, zabezpečuje archiváciu cestovných správ predsedu úradu a podpredsedu úradu,
 2. organizačne zabezpečuje prijatie zahraničných delegácií na úrovni predsedu úradu a podpredsedu úradu,
 3. koordinuje prípravu materiálov pre predsedu úradu a podpredsedu úradu súvisiacich s plnením jeho zákonných povinností,
 4. spolupracuje s odbornými organizačnými útvarmi  a zainteresovanými organizáciami pri vypracovaní výročných správ úradu a zabezpečuje ich zverejňovanie v zmysle uznesenia vlády SR č. 1189/2001, týkajúceho sa vypracovania výročných správ,
 5. zabezpečuje vypracovanie Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie za schválené obdobie a ročne vyhodnocuje jej plnenie v spolupráci s odbornými útvarmi a zainteresovanými organizáciami v pôsobnosti úradu,
 6. zabezpečuje zverejňovanie informácií o aktivitách úradu na webovom sídle úradu na základe spolupráce so všetkými organizačnými útvarmi úradu,
 7. zabezpečuje poskytovanie informácií úradu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona na základe kontinuálnej spolupráce so všetkými organizačnými útvarmi úradu,
 8. vydáva rozhodnutia o odmietnutí žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 9. zabezpečuje úlohy súvisiace s agendou Cyklotrónového centra Slovenskej republiky,
 10. zabezpečuje agendu poskytovania zasadacích miestností úradu na Štefanovičovej ulici 3 a s tým súvisiace činnosti,
 11. spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami a notifikovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh predsedu úradu a podpredsedu úradu,
 12. koordinuje a zabezpečuje styk s verejnosťou,
 13. zodpovedá za pružnú a účinnú medializáciu aktuálnej problematiky úradu, propaguje kladné výstupy a strategické zámery jednotlivých organizačných útvarov v spolupráci so zástupcami médií,
 14. riadi a zodpovedá za prezentáciu úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti úradu na webovom sídle úradu a koordinuje prezentáciu organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti úradu,
 15. vypracúva v súčinnosti s kompetentnými zamestnancami úradu a organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti úradu stanoviská k odborným materiálom uverejneným v tlači a zostavuje a zverejňuje odpovede na zverejnené informácie na základe pokynu predsedu úradu a podpredsedu úradu,
 16. vydáva aktuálne správy pre tlačové agentúry a žurnalistov tlačových a elektronických médií, pripravuje tlačové besedy na aktuálne témy na základe kontinuálnej spolupráce s organizačnými útvarmi úradu,
 17. zodpovedá za vypracovanie a realizáciu korporátnej identity, vydávanie periodík, tvorbu účelových a propagačných materiálov (publikácií, bulletinov a pozvánok), koordinuje spoluprácu s externými dodávateľmi v oblasti komunikácie a PR,
 18. vedie komplexnú evidenciu uznesení vlády SR a sleduje plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
 19. plní úlohy súvisiace s výkonom protokolu v súlade s pravidlami diplomatického protokolu,
 20. v súlade s platnými predpismi vedie evidenciu odovzdaných a prijatých darov predsedovi a podpredsedovi úradu
 21. vykonáva odborné a organizačné práce súvisiace s výkonom funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu,
 22. zabezpečuje vypracovanie správ a stanovísk pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, spolupracujúce organizácie a odpovede na listy osobne adresované predsedovi úradu a podpredsedovi úradu,
 23. organizuje stretnutia predsedu úradu a podpredsedu úradu, resp. určené podujatia organizované úradom, zabezpečuje podklady na rokovanie predsedu úradu a podpredsedu úradu, najmä na OP, zabezpečuje a zodpovedá za prípravu OP, zhotovuje záznamy z rokovaní predsedu úradu a podpredsedu úradu, OP a iných porád, kontroluje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z OP,
 24. zabezpečuje činnosť centrálnej podateľne úradu,
 25. prerokúva s predsedom úradu a podpredsedom úradu dennú poštu a zodpovedá za včasný prenos úloh organizačným útvarom úradu podľa pokynov a rozhodnutí predsedu a podpredsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu,
 26. vedie príručnú registratúru odboru kancelárie predsedu podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 27. pripravuje pracovný program predsedu úradu a podpredsedu úradu,
 28. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
 29. v súčinnosti s oddelením informatiky spravuje elektronickú schránku úradu a s tým súvisiace veci,
 30. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 31. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu a podpredsedu úradu.

Útvar kontroly

 1. Útvar kontroly plní úlohy v oblasti riadenia a výkonu finančnej kontroly na mieste v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitným predpisom, ako aj riadenia a výkonu vnútornej kontroly v rozsahu pôsobnosti úradu, hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami Európskej únie (ďalej len „EÚ“).
 2. Útvar kontroly má postavenie samostatného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu. V súvislosti s výkonom základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly plní vo vzťahu k zamestnancom útvaru kontroly funkciu vedúceho zamestnanca riaditeľ kancelárie predsedu.
 3. Útvar kontroly plní tieto úlohy:
  1. riadi, koordinuje, plánuje a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a iných aktov riadenia v služobnom úrade a v organizáciách v pôsobnosti úradu podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a podľa zákona o finančnej kontrole a audite,
  2. zostavuje Plán kontrolnej činnosti úradu na I. a II. polrok v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,
  3. zabezpečuje a vyhodnocuje plnenie Plánu kontrolnej činnosti úradu,
  4. navrhuje zloženie kontrolných skupín, zameranie a program kontrolných akcií,
  5. kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených vlastnou kontrolnou činnosťou a inými štátnymi orgánmi kontroly,
  6. vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a centrálnu evidenciu petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“),
  7. prijíma a eviduje sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach, oznámenia, podnety právnických osôb a fyzických osôb a petície občanov podané úradu,
  8. zabezpečuje prešetrenie a vybavenie sťažností a petícií podľa zákona o sťažnostiach, resp. o petičnom práve alebo ich postúpi na prešetrenie vecne príslušnému útvaru úradu alebo inému orgánu štátnej správy,
  9. zabezpečuje vybavenie oznámení a podnetov právnických osôb a fyzických osôb alebo ich postúpi na vybavenie vecne príslušnému útvaru úradu, resp. inému orgánu štátnej správy,
  10. vykonáva poučenia zamestnancov, ktorí sú poverení kontrolnou činnosťou v úrade a v organizáciách v pôsobnosti úradu,
  11. metodicky usmerňuje a koordinuje činnosti zabezpečujúce fungovanie vnútorného kontrolného systému úradu a organizácií  v pôsobnosti úradu,
  12. zabezpečuje podmienky pre činnosť iných subjektov kontrolnej činnosti, ako sú Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ SR“), MF SR, sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len „ SPK ÚV SR“) a pod. na úrade,
  13. zabezpečuje informovanosť iných subjektov kontrolnej činnosti (NKÚ SR, MF SR, SPK ÚV SR a pod.) o plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov,
  14. vypracováva ročnú správu o vybavovaní sťažností a petícií a správu o kontrolnej činnosti úradu za kalendárny rok,
  15. kontroluje vecné plnenie úloh vyplývajúcich z vybraných uznesení vlády SR zabezpečovaných úradom,
  16. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  17. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  18. vedie príručnú registratúru útvaru kontroly podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  19. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu.

Útvar vnútorného auditu

 1. Útvar vnútorného auditu má postavenie samostatného útvaru, ktorý je organizačne priamo podriadený predsedovi úradu, funkčne a organizačne oddelený a nezávislý od iných organizačných útvarov a od výkonu finančnej kontroly. 
 2. V súvislosti s výkonom základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly plní vo vzťahu k zamestnancom útvaru vnútorného auditu funkciu vedúceho zamestnanca riaditeľ kancelárie predsedu.
 3. Útvar vnútorného auditu je pri výkone svojej činnosti viazaný ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Útvar vnútorného auditu vykonáva vnútorný audit ako súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.
 4. Útvar vnútorného auditu plní tieto úlohy:
  1. vykonáva vnútorný audit v úrade a v organizáciách v pôsobnosti úradu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite,
  2. na základe rozhodnutia predsedu úradu identifikuje povinnú osobu v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a termín vykonania vnútorného auditu,
  3. vypracúva na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z činnosti povinných osôb, strednodobý plán vnútorných auditov a ročný plán vnútorných auditov,
  4. v odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť úradu, môže na základe rozhodnutia predsedu úradu alebo s jeho súhlasom vykonať vnútorný audit, ktorý nebol v ročnom pláne,
  5. jeho povinnosťou je zaslať MF SR a NKÚ SR schválené plány vnútorného auditu najneskôr do 31. januára príslušného roka,
  6. vypracúva ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok, ktorú je povinný po jej schválení predsedom úradu zaslať do konca februára príslušného roka MF SR a Výboru pre vnútorný audit a vládny audit,
  7. vypracúva program každého vnútorného auditu a predkladá ho predsedovi úradu na schválenie,
  8. vykonáva nezávislú, objektívnu, overovaciu, hodnotiacu, uisťovaciu a konzultačnú činnosť,
  9. po vykonaní vnútorného auditu vypracúva v prípade zistenia nedostatkov návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z vykonaného vnútorného auditu, ak nedostatky neboli zistené, vypracúva správu z vykonaného vnútorného auditu,
  10. v správe vyhodnotí opodstatnenosť námietok podaných povinnou osobou, opodstatnené námietky zohľadní v správe a neopodstatnenosť ostaných námietok odôvodní  v správe a správu z vnútorného auditu odovzdá vedúcemu povinnej osoby a predsedovi úradu,
  11. odovzdáva správu z vnútorného auditu orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom príslušným podľa osobitných predpisov v prípade, ak výsledok vnútorného auditu zakladá podozrenie z trestnej činnosti alebo ak jeho riešenie patrí do pôsobnosti orgánov príslušných podľa osobitých predpisov,
  12. navrhuje na základe zistených výsledkov auditu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odporúčania pre povinnú osobu na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo zmiernenie rizík, nahlasuje porušenie finančnej disciplíny na Úrad vládneho auditu v súlade s osobitným zákonom,
  13. vyžaduje od povinnej osoby, aby prijala v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených  v čiastkovej správe alebo v správe a odstránila príčiny ich vzniku a následne v určenej lehote predložila písomný zoznam splnených opatrení,  ak prijaté opatrenia nie sú účinné , vyžaduje od povinnej osoby ich prepracovanie a predloženie nového písomného zoznamu splnených opatrení, zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  14. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  15. vedie príručnú registratúru útvaru vnútorného auditu podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  16. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odbor kvality a projektového riadenia

Odbor kvality a projektového riadenia plní tieto úlohy:
 1. navrhuje koncepciu štátnej politiky kvality SR, jej aktivity, plní povinnosti a uplatňuje práva úradu z nej vyplývajúce,
 2. metodicky usmerňuje a koordinuje aktivity vyplývajúce zo štátnej politiky kvality SR,
 3. spolupracuje s odbornými útvarmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánmi verejnej správy, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami, podnikateľskými subjektmi,  inými právnickými osobami a fyzickými osobami a zainteresovanými organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh štátnej politiky kvality SR,
 4. zabezpečuje a koordinuje činnosť Rady Národného programu kvality SR ,
 5. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Národná cena SR za kvalitu“ a súťaž „Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť“,
 6. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Top manažéri kvality“,
 7. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Cena za najlepší  príspevok v oblasti kvality“,
 8. poskytuje základné poradenstvo pri implementácii modelov a nástrojov manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy,
 9. zabezpečuje poradenskú a posudzovateľskú činnosť v oblasti implementácie nástrojov a modelov kvality v organizáciách verejnej správy,
 10. metodicky a organizačne zabezpečuje národnú/medzinárodnú konferenciu o kvalite,
 11. pôsobí ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF (CAF External Feedback) a udeľuje titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ organizáciám verejnej správy,
 12. zabezpečuje školiacu, poradenskú a hodnotiteľskú činnosť vo vzťahu k Externej spätnej väzbe modelu CAF a udeľovaniu titulu „Efektívny používateľ modelu CAF“,
 13. pôsobí ako Národný korešpondent modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) v SR,
 14. zastupuje SR v  Expertnej pracovnej skupine modelu CAF v rámci Európskej siete verejnej správy (European Public Administration Network),
 15. sleduje vývoj a riešenie problematiky manažérstva kvality v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja slovenskej verejnej správy a podnikateľského sektora v danej oblasti,
 16. zodpovedá za zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality na odbore technickej normalizácie podľa normy STN EN ISO 9001,
 17. koordinuje jednotlivé oddelenia odboru technickej normalizácie pri zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality,
 18. zodpovedá za riadenie dokumentov a záznamov systému manažérstva kvality,
 19. spracúva a predkladá správu o fungovaní systému manažérstva kvality pre Preskúmanie manažmentom,
 20. spracúva a predkladá záznam z Preskúmania manažmentom,
 21. zodpovedá za riadenie nezhôd, nápravných opatrení a za proces interných auditov v rámci systému manažérstva kvality,
 22. zabezpečuje činnosť interných a externých audítorov systému manažérstva kvality,
 23. zodpovedá za činnosti spojené s certifikáciou prekladateľských služieb podľa normy ISO 17100 v SR a v spolupráci s Rakúskym normalizačným ústavom (Austrian Standards plus Certification),
 24. zabezpečuje výkon činností súvisiacich so vznikom, implementáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektov,
 25. pripravuje a predkladá návrhy projektov a zabezpečuje realizáciu a súvisiace činnosti v rámci schválených projektov,
 26. komunikuje jednotlivé projekty s vecne príslušnými organizačnými útvarmi úradu, ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy,
 27. za úrad zabezpečuje koordináciu realizácie projektov a vykonáva dohľad nad ich obsahovým, termínovým a kvalitatívnym plnením,
 28. zabezpečuje spracúvanie návrhu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kvality a podieľa sa na ich príprave po vecnej a obsahovej stránke do legislatívneho procesu v úzkej súčinnosti s odborom legislatívy,
 29. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
 30. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 31. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 32. vedie príručnú registratúru útvaru kvality podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 33.  plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu a podpredsedu.

Odbor technickej normalizácie

 1. Odbor technickej normalizácie sa člení na oddelenie technickej normalizácie, oddelenie národného informačného strediska pre technickú normalizáciu a oddelenie medzinárodnej spolupráce.
 2. Odbor technickej normalizácie plní tieto úlohy:
  1. navrhuje hlavné smery, koncepciu štátnej politiky a program rozvoja technickej normalizácie v SR v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii (ďalej len „nariadenie o európskej normalizácii“) a v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z.
  2. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie a programu rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (Metodické usmernenie - Rozvoj skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie, ďalej len „RSTNaM“),
  3. zabezpečuje výkon funkcie NNO v súlade s požiadavkami európskych normalizačných organizácií: Európskeho výboru pre normalizáciu (ďalej len „CEN“), Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (ďalej len „CENELEC“), Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (ďalej len „ETSI“) a s činnosťou medzinárodných normalizačných organizácií Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ďalej len „ISO“) a Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (ďalej len „IEC“),
  4. schvaľuje mesačný plán technickej normalizácie (ďalej len „plán TN“),
  5. zodpovedá za plnenie ročného plánu tvorby slovenských technických noriem (ďalej len „STN“), vrátane preberania európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN, zodpovedá za vytváranie a udržiavanie sústavy STN,
  6. spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom právnych predpisov, ktorými sa upravuje výkonná činnosť technickej normalizácie a k návrhom predpisov iných rezortov v rámci medzirezortného pripomienkového konania v spolupráci s odborom legislatívy,
  7. zabezpečuje monitorovanie STN citovaných v právnych predpisoch po ich publikovaní v Zbierke zákonov SR,
  8. schvaľuje návrhy na vymenovanie členov do technických orgánov a predkladá ich predsedovi úradu,
  9. vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti programov zahraničnej pomoci, spracovania projektov na čerpanie prostriedkov z európskych fondov a iných programov aj v rámci dvojstranných zmlúv,
  10. zabezpečuje vydávanie Vestníka úradu, zverejňovanie informácií, oznámení a rozhodnutí vrátane kontroly bibliografických údajov týkajúcich sa technických noriem zverejňovaných vo Vestníku úradu a následného zapracovania úprav do informačného systému BINOR,
  11. komplexne zabezpečuje činnosť Rady pre technickú normalizáciu,
  12. zabezpečuje činnosť Terminologickej komisie úradu,
  13. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality pre odbor technickej normalizácie,
  14. navrhuje podklady pre interné vzdelávanie zamestnancov úradu v oblasti technickej normalizácie,
  15. zabezpečuje komplexné vedenie agendy odboru,
  16. zodpovedá za organizačné a technické zabezpečenie seminárov, školení a konferencií pre odbornú verejnosť, zasadnutí TK a zasadnutí TC/SC/WG medzinárodných a európskych normalizačných organizácií,
  17. zodpovedá za tvorbu a evidenciu zoznamu hodnotení riešiteľov normalizačných úloh,
  18. spolupracuje s odborom legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  19. spracúva návrhy zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti odboru technickej normalizácie a podieľa sa na ich príprave po vecnej a obsahovej stránke do legislatívneho procesu v úzkej súčinnosti s odborom legislatívy,
  20. pripravuje podklady k stanoviskám k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania týkajúcich sa technickej normalizácie,
  21. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  22. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  23. začína správne konanie v prípade podozrenia z porušenia zákona č. 264/1999 Z. z.,
  24. pripravuje podklady pre rozhodnutie predsedu úradu v prvom stupni vo veci porušenia zákona č. 264/1999 Z. z.,
  25. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  26. zabezpečuje publikovanie v časopise Metrológia a skúšobníctvo, vedie príručnú registratúru odboru technickej normalizácie podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  27. zodpovedá za vkladanie údajov do terminologickej databázy z technických noriem  vrátane obsahov technických noriem,
  28. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu.
 3. Oddelenie technickej normalizácie zahŕňa útvary: útvar strojárenstva, útvar elektrotechniky, útvar stavebníctva, útvar chémie a životného prostredia a útvar podpory technickej normalizácie. Oddelenie technickej normalizácie (okrem útvaru podpory technickej normalizácie) plní úlohy v oblasti technickej normalizácie súvisiacej s tvorbou  a schvaľovaním technických noriem v nadväznosti na koncepcie a strategické smerovanie technickej normalizácie na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, a to najmä:
  1. zúčastňuje sa na riešení úloh v oblasti technickej normalizácie na celoštátnej úrovni v súlade s koncepciou technickej normalizácie na európskej a medzinárodnej úrovni,
  2. zodpovedá za normalizačnú činnosť v oblastiach strojárstva a kvality, stavebníctva, elektrotechniky a telekomunikácií, chémie a životného prostredia a v ďalších oblastiach,
  3. zabezpečuje a odsúhlasuje zostavovanie plánu TN vrátane spracúvania podkladov pre zostavenie plánu TN, termínového zabezpečenia v nadväznosti na požiadavky vo verejnom záujme a vo väzbe na stratégiu európskych a medzinárodných normalizačných organizácií,
  4. schvaľuje návrhy STN, ich zmeny, opravy a zrušenia,
  5. spracúva podklady pre fakturáciu normalizačných úloh plánu TN (potvrdzovanie vecnej správnosti faktúr za plnenie úloh plánu TN vrátane návrhov na sankcie),
  6. zabezpečuje kontrolu prvých a konečných návrhov technických noriem pred ich schválením z hľadiska ich úplnosti a správnosti podľa platných metodík vrátane terminológie a zabezpečuje úpravu konečných návrhov technických noriem pred ich predložením na technické spracovanie,
  7. zabezpečuje výber spracovateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a metodického usmernenia RSTNaM,
  8. predkladá plán práce pôvodných STN Rade pre technickú normalizáciu,
  9. spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými a notifikovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie,
  10. metodicky riadi činnosť TK v súlade s platným Štatútom a rokovacím poriadkom technických komisií, subkomisií a pracovných skupín, zabezpečuje vypracúvanie a aktualizáciu dokumentov týkajúcich sa činnosti TK,
  11. vypracováva metodické postupy a iné dokumenty na normalizačnú činnosť v súlade s metodickými pokynmi medzinárodných a európskych normalizačných organizácií,
  12. realizuje previerky sústavy STN vrátane prípravy a kontroly podkladov do Vestníka úradu,
  13. zabezpečuje prednáškovú, publikačnú a poradenskú činnosť vo vymedzenom rozsahu,
  14. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality v oblasti tvorby technických noriem,
  15. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  16. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  17. pripravuje podklady k návrhom zákonov a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom,
  18. vedie príručnú registratúru oddelenia technickej normalizácie podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  19. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a riaditeľa odboru technickej normalizácie.
 4. Útvar podpory technickej normalizácie plní nasledovné úlohy:
  1. zabezpečuje zostavovanie plánu TN  vrátane spracúvania podkladov pre zostavenie plánu TN, termínového zabezpečenia a zodpovedá za kompletnosť zmlúv na normalizačné úlohy plánu TN, vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich aktualizáciu v administratívnom systéme úradu,
  2. spracúva podklady pre fakturáciu normalizačných úloh plánu TN (potvrdzovanie vecnej správnosti faktúr za plnenie úloh plánu TN vrátane návrhov na sankcie) a zabezpečuje spracovanie výstupov z oblasti plánu TN pre potreby odboru TN a potreby úradu,
  3. vypracováva metodické postupy a iné dokumenty na normalizačnú činnosť,
  4. zabezpečuje prednáškovú, publikačnú a poradenskú činnosť vo vymedzenom rozsahu,
  5. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality v oblasti tvorby technických noriem,
  6. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  7. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  8. pripravuje podklady k návrhom zákonov a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom,
  9. vedie príručnú registratúru oddelenia technickej normalizácie podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  10. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a riaditeľa odboru technickej normalizácie.
 5. Oddelenie národného informačného strediska pre technickú normalizáciu plní úlohy v oblasti technickej normalizácie súvisiacej s poskytovaním noriem a iných publikácií a činnosťami Národného informačného strediska pre technickú normalizáciu, a to najmä:
  1. zabezpečuje činnosti Národného informačného strediska pre technickú normalizáciu a služby súvisiace s poskytovaním technických noriem a inými službami a zabezpečuje kontakt s prijímateľmi a sledovanie ich požiadaviek,
  2. zabezpečuje poskytovanie informácií o technických normách v rámci knižnično-informačných služieb, vrátane rešeršných služieb v Infocentre úradu,
  3. zabezpečuje prípravu, spracovanie a sprístupňovanie technických noriem prostredníctvom Portálu noriem a administráciu používateľov služby STN–online,
  4. zabezpečuje vypracovanie ponúk podľa individuálnych požiadaviek klientov,
  5. zabezpečuje zvyšovanie povedomia verejnosti o službe STN-online v spolupráci s útvarom právnych služieb,
  6. kontroluje dodržiavanie technických podmienok plnenia zmlúv STN-online,
  7. spolupracuje na tvorbe vyhlášky a sadzobníka poplatkov za poskytovanie služieb odboru TN v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu a zabezpečuje fakturáciu poskytovaných služieb v spolupráci s odborom ekonomiky,
  8. zabezpečuje grafickú úpravu, predtlačovú prípravu a tlač technických noriem a iných periodických a neperiodických publikácií, príp. iných materiálov v gescii kapitoly úradu,
  9. zabezpečuje poskytovanie technických noriem za poplatok a plnenie úloh súvisiacich s  výpožičnou činnosťou,
  10. zabezpečuje a sleduje dodržiavanie podmienok prístupu pri sprístupňovaní technických noriem prostredníctvom Portálu noriem,
  11. zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z členstva SR v sieti ISONET v oblasti spolupráce členských štátov ISO pri výmene technických noriem, dokumentov a informácií z oblasti technickej normalizácie, prideľuje znaky ICS,
  12. udržiava fondy zahraničných, európskych a medzinárodných technických noriem ako aj STN,
  13. spracúva bibliografické údaje pri vydávaní nových technických noriem, zmien a opráv STN vydaných tlačou a prevzatých oznámením, ako aj zrušených technických noriem v rámci tvorby Vestníka úradu,
  14. zabezpečuje kontrolu vstupov konečných znení (imprimatúrov) STN,
  15. zabezpečuje evidenciu imprimovaných T zložiek STN v databáze a prípravu obalu imprimatúru STN a archiváciu,
  16. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality v oblasti poskytovania technických noriem,
  17. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  18. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  19. pripravuje podklady k návrhom zákonov a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom,
  20. zabezpečuje prednáškovú, publikačnú a poradenskú činnosť vo vymedzenom rozsahu,
  21. vedie príručnú registratúru oddelenia národného informačného strediska pre technickú normalizáciu podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  22. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a riaditeľa odboru technickej normalizácie.
 6. Oddelenie medzinárodnej spolupráce plní úlohy medzinárodnej spolupráce v technickej normalizácii, a to najmä:
  1. zodpovedá za plnenie požiadaviek súvisiacich s národným členstvom v CEN, CENELEC, ISO a IEC vo vymedzenej oblasti, vrátane účasti na zasadnutiach Technickej rady CEN, CENELEC a ostatných určených technických a iných orgánov ISO, IEC, CEN a CENELEC,
  2. zodpovedá za plnenie požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia o európskej normalizácii vo vymedzenej oblasti,
  3. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu s ISO/IEC/CEN/CENELEC/ETSI (zmluvné vzťahy, nominácia národných expertov do TC/SC/WG, účasť expertov na zasadnutiach TC/SC/WG, korešpondencia s predsedami a sekretármi TC/SC a evidencia TC/SC/WG a zodpovedných zamestnancov v informačnom systéme BINOR a v rámci ISO Global Directory),
  4. zabezpečuje výkon všetkých činnosti NNO v ETSI a  styk so Sekretariátom ETSI a spolupracuje s členmi ETSI v SR a ich národným sekretariátom pre ETSI,
  5. vypracúva zoznamy dokumentov CEN, CENELEC, ISO a IEC určených na verejné prerokovanie a zoznamy publikovaných noriem CEN, CENELEC, ISO a IEC,
  6. zabezpečuje sťahovanie, kopírovanie a evidenciu dokumentov a vydaných technických noriem zo serverov ISO, IEC, CEN a CENELEC na server odboru technickej normalizácie a v informačnom systéme BINOR,
  7. zabezpečuje sledovanie dokumentov, spracúvanie podkladov a poskytovanie informácií z riadiacich orgánov pre potreby predsedu úradu a prípravu národných stanovísk na zasadania valných zhromaždení ISO, IEC, CEN a CENELEC a ďalších riadiacich a poradných orgánov na úrovni prezidentov NNO,
  8. vykonáva práce sekretariátu národného komitétu pre IEC a CENELEC,
  9. zabezpečuje administráciu prístupových práv spracovateľom úloh medzinárodnej spolupráce a členom TK na serveri Medzdok, na serveri ISO Global Directory a IEC Collaboration Tools,
  10. zabezpečuje vkladanie prekladov návrhov technických noriem CEN a CENELEC a kontrolu názvov technických noriem CEN a CENELEC v systéme PROJEX ONLINE,
  11. zabezpečuje notifikáciu do CEN, CENELEC a ETSI o zámere tvorby pôvodnej STN, vrátane revízie pôvodnej STN a notifikáciu o  prijatých STN do sústavy STN,
  12. komplexne zabezpečuje agendu programu „Framework Partnership Agreement“,
  13. zabezpečuje správu sekcie Technická normalizácia na webovom sídle úradu,
  14. komplexne zabezpečuje činnosť Slovenského elektrotechnického výboru (SEV),
  15. spolupracuje pri organizovaní zasadnutí technických orgánov európskych a medzinárodných normalizačných organizácií v SR a spolupracuje pri zabezpečovaní odborných seminárov ako odborný garant,
  16. zodpovedá za plnenie povinností NNO voči CEN v oblasti posudzovania zhody a certifikácie vo vzťahu k európskym normám,
  17. spolupracuje so sekretariátom Certifikačnej rady CEN (CEN Certification Board) – zastupuje NNO na pracovných zasadnutiach Certifikačnej rady CEN a poskytuje národné stanovisko k predloženým dokumentom,
  18. metodicky usmerňuje a podporuje zavádzanie európskej značky zhody - KEYMARK na národnej úrovni,
  19. zabezpečuje a pripravuje pracovné dokumenty pre zavedenie a fungovanie európskej značky zhody - KEYMARK v SR (zmluvy, predpisy, interpretatívne dokumenty a pod.),
  20. poskytuje konzultačné a poradenské služby o európskej značke zhody - KEYMARK,
  21. vykonáva a zabezpečuje publikačnú činnosť pre európsku značku zhody - KEYMARK,
  22. zodpovedá za aktualizáciu vydaných dokumentov (predpisy, pravidlá), resp. vydanie nových dokumentov (podľa potreby v slovenskom jazyku), podľa pokynov Certifikačnej rady CEN,
  23. zabezpečuje agendu výboru Európskej komisie „Committee on Standards“
  24. vypracováva metodické postupy a iné dokumenty na normalizačnú činnosť v súlade s metodickými pokynmi medzinárodných a európskych normalizačných organizácií,
  25. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality v oblasti medzinárodnej spolupráce,
  26. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  27. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  28. pripravuje podklady k návrhom zákonov a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom,
  29. zabezpečuje prednáškovú, publikačnú a poradenskú činnosť vo vymedzenom rozsahu,
  30. vedie príručnú registratúru oddelenia medzinárodnej spolupráce podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  31. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a riaditeľa odboru technickej normalizácie.

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

 1. Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí sa člení na útvar skúšobníctva a útvar európskych záležitostí.
 2. Útvar skúšobníctva plní tieto úlohy:
  1. navrhuje hlavné smery a koncepciu štátnej politiky v oblasti skúšobníctva a akreditácie a riadi realizáciu schválených programov,
  2. spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhu právnych predpisov upravujúcich činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb, prípadne k iným dokumentom týkajúcim sa posudzovania zhody,
  3. pripravuje a predkladá podklady predsedovi úradu v týchto oblastiach:
   1. udelenie a zrušenie autorizácie rozhodnutím, ktorým sa podnikateľ alebo iná právnická osoba poverí na výkon posudzovania zhody,
   2. stanovisko k sťažnostiam a k porušeniu predpisov a nariadení pri posudzovaní zhody,
   3. rozhodnutie predsedu úradu v prvom stupni vo veci porušenia zákona č. 264/1999 Z. z.,
  4. vedie evidenciu dokumentov uvedených v písmene c), ako aj evidenciu výkonov jednotlivých autorizovaných osôb a notifikovaných osôb,
  5. oznamuje rozhodnutia o autorizácii vo Vestníku úradu,
  6. vykonáva notifikáciu slovenských autorizovaných osôb Európskej komisii a ostatným členským štátom,
  7. metodicky riadi činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb,
  8. spracúva a vydáva metodické pokyny a metodické postupy upravujúce činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb,
  9. predkladá požiadavky na zabezpečenie úloh posudzovania zhody v rámci RSTNaM,
  10. predkladá návrh sankcií za porušenie predpisov súvisiacich s posudzovaním zhody v zmysle platných a účinných právnych predpisov,
  11. vykonáva dohľad nad výkonom štátnej politiky v oblasti akreditácie zo strany SNAS a dodržiavaním zákona o akreditácii v súlade s interným riadiacim aktom upravujúcim postup a výkon dohľadu v SNAS a zabezpečuje činnosť SNAS podľa zákona o akreditácii,
  12. poskytuje všeobecné informácie v oblasti posudzovania zhody verejnosti, orgánom štátnej správy a verejnej správy,
  13. spolupracuje na príprave a vypracovaní návrhu medzinárodných zmlúv, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohôd a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní v oblasti posudzovania zhody a realizuje ich závery v praxi a plní úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách,
  14. sleduje vývoj a riešenie problematiky posudzovania zhody v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja autorizovaných osôb a notifikovaných osôb,
  15. zúčastňuje sa na rokovaniach pracovných skupín Komisie pre kompetentné autority,
  16. koordinuje činnosť pracovných skupín notifikovaných osôb pre technické predpisy z oblasti posudzovania zhody,
  17. v rámci svojej kompetencie vykonáva kontrolnú činnosť autorizovaných a notifikovaných osôb,
  18. vykonáva posudzovanie autorizačných a notifikačných požiadaviek pre akreditáciu na účely autorizácie a notifikácie (spoločné posudzovania so SNAS),
  19. vkladá údaje o certifikátoch vydaných slovenskými autorizovanými a notifikovanými osobami pre zdravotnícke pomôcky do európskej databanky zdravotníckych pomôcok (EUDAMED),
  20. plní úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 465/1997 spojené s výkonom funkcie národného sekretariátu Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.), zriadenej s cieľom zabezpečovať plnenie medzivládneho Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní z 1. júla 1969,
  21. spracúva stanoviská k rozhodnutiam a odporúčaniam C.I.P. a k ďalším pracovným dokumentom spojeným s jej činnosťou,
  22. oznamuje prijaté Rozhodnutia C.I.P. vo Vestníku úradu,
  23. zabezpečuje účasť predsedu úradu a ďalších členov Stálej delegácie SR v C.I.P. na rokovaniach pracovných skupín, resp. na plenárnych zasadnutiach C.I.P.,
  24. zabezpečuje publikovanie v časopise Metrológia a skúšobníctvo,
  25. spolupracuje s odborom legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  26. spracúva návrhy zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti týkajúcej sa činnosti útvaru skúšobníctva a podieľa sa na ich príprave po vecnej a obsahovej stránke do legislatívneho procesu v úzkej súčinnosti s odborom legislatívy,
  27. pripravuje podklady k pripomienkam k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania týkajúcich sa činností útvaru skúšobníctva,
  28. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  29. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  30. začína správne konanie v prípade podozrenia z porušenia zákona č. 264/1999 Z. z.,
  31. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  32. vedie príručnú registratúru útvaru skúšobníctva podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  33. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a riaditeľa odboru skúšobníctva a európskych záležitostí.
 3. Útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov plní úlohy v oblasti koordinácie a zabezpečovania plnenia úloh súvisiacich s členstvom SR v  EÚ v oblastiach kompetencií úradu, t. j. zabezpečuje efektívnu koordináciu rozhodovacích procesov pri prijímaní právnych aktov a politík EÚ vo vzťahu k vláde SR a Národnej rade SR a vo vzťahu k inštitúciám EÚ, hlavne k Rade EÚ a Európskej komisii, s cieľom realizovať účinné presadzovanie národných záujmov na európskej úrovni a plnenia úloh v oblasti medzinárodných vzťahov, najmä:
  1. koordinuje v rámci úradu plnenie úloh, ako aj plní úlohy vyplývajúce zo záverov pozície SR smerujúce k naplneniu cieľov Európa 2020 a Komisie pre európske záležitosti,
  2. v rámci úradu koordinuje prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny rozhodovací proces v záležitostiach EÚ a zabezpečuje účasť úradu v Komisii pre európske záležitosti, ako aj prípravu podkladov na rokovanie Rady pre konkurencieschopnosť, Rady pre pozemnú dopravu, Rady pre energetiku alebo iných inštitúcií EÚ,
  3. spracúva predbežné stanoviská SR k návrhom právnych predpisov EÚ v kompetencii úradu, vypracúva inštrukcie na rokovania COREPERu, v prípade spolugestorstva aj v spolupráci s inými rezortmi, na základe výstupov z rokovania pracovných skupín Rady EÚ,
  4. v rámci pôsobnosti úradu koordinuje vstupy na rokovania pracovných výborov Európskej komisie vo väzbe na výkon jej právomocí,
  5. zabezpečuje vecnú spoluprácu s orgánmi EÚ, najmä s Európskou komisiou a Radou EÚ v oblastiach týkajúcich sa slobodného pohybu tovaru ako jednej zo základných slobôd vnútorného trhu,
  6. podáva návrhy a spolupracuje pri riešení inštitucionálneho zabezpečenia acquis communautaire v pôsobnosti úradu, najmä v oblasti politík EÚ pre infraštruktúru kvality, ako aj pri rozpracúvaní dokumentov, ktoré tieto politiky reflektujú,
  7. zabezpečuje a v rámci úradu koordinuje spracúvanie podkladov a stanovísk pre účely rokovaní vo výboroch, pracovných skupinách a iných štruktúrach Európskej komisie, Rady EÚ a iných orgánov EÚ alebo medzinárodných organizácií, ďalej zabezpečuje a v rámci úradu koordinuje účasť na takýchto rokovaniach, ako aj plnenie úloh a komunikáciu informácií vyplývajúcich z takýchto rokovaní,
  8. zabezpečuje v rámci úradu obstarávanie, koordináciu a monitorovanie projektov financovaných z prostriedkov predvstupových, štrukturálnych a iných fondov EÚ, ako aj z fondov určených na rozvojovú pomoc vytvorených SR alebo medzinárodnými organizáciami,
  9. tvorí rozvojové projekty na účely využívania finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov EÚ alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ, posudzuje a analyzuje prípravnú a projektovú dokumentáciu projektov hradených z európskych fondov určených pre potreby úradu alebo organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti úradu,
  10. vykonáva administratívnu činnosť kontraktov vo fáze realizácie projektov z európskych fondov určených pre potreby úradu alebo organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti úradu,
  11. vyhodnocuje realizáciu projektov z európskych fondov určených pre potreby úradu alebo organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti úradu po ich ukončení,
  12. spolupracuje na projektoch vzdelávania štátnej správy v oblasti európskych záležitostí,
  13. za oblasť slobodného pohybu tovaru koordinuje spracúvanie stanovísk k dokumentom Generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky a Generálneho riaditeľstva pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení,
  14. metodicky usmerňuje, koordinuje a vykonáva proces výmeny informácií z oblasti technických predpisov v SR podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, Dohody TBT WTO a Dohody SPS WTO a nariadenia (ES) č. 764/2008 a nariadenia (ES) č. 2679/1998,
  15. informuje ostatných účastníkov podľa prijatých postupov, v rámci uzatvorených medzinárodných dohôd SR a na základe predpisov EÚ o príprave technických predpisov, postupoch na posúdenie zhody a iných možných prekážkach s dosahom na medzinárodný obchod alebo slobodný pohyb tovaru (notifikačná povinnosť, multilaterálne rokovania WTO, EHK OSN, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obchod),
  16. zabezpečuje činnosť Centrálnej jednotky pre smernicu (EÚ) 2015/1535, Informačného strediska SR pre Dohodu TBT WTO a Dohodu SPS WTO, kontaktného miesta na výrobky podľa nariadenia (ES) č. 764/2008,
  17. koordinuje informačnú výmenu o prijatých opatreniach podľa nariadenia (ES) č. 764/2008 medzi SR a Európskou komisiou a vypracováva správu,
  18. vykonáva funkciu kontaktného miesta SR pre výmenu informácii podľa nariadenia (ES) č. 2679/1998,
  19. koordinuje v rámci úradu účasť na medzivládnych a zmiešaných komisiách a pripravuje v spolupráci s vecnými odbormi a organizáciami v pôsobnosti úradu vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce,
  20. koordinuje v rámci úradu činnosti súvisiace s prípravou, vypracovaním a rokovaním návrhu medzinárodných zmlúv a memoránd a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní,
  21. koordinuje v rámci úradu ukladanie medzinárodných zmlúv, memoránd v príručnej registratúre odboru, v registratúrnom stredisku úradu a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  22. spracúva, prípadne sa vyjadruje k spracovaným doložkám zlučiteľnosti a tabuľkám zhody k právnym úpravám transponujúcim smernice z oblasti slobodného pohybu tovaru,
  23. podieľa sa na transpozícii právnych predpisov do vnútroštátnej legislatívy,
  24. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z gescie nad vybranými smernicami z oblasti slobodného pohybu tovaru prostredníctvom svojich zamestnancov,
  25. zabezpečuje prienik činnosti pracovnej skupiny EHK OSN pre spoluprácu v oblasti regulácie a štandardizačných politík do činností organizácií v pôsobnosti úradu a koordinuje spracovanie výstupov SR z tejto oblasti do pracovných grémií tejto pracovnej skupiny,
  26. spolupracuje s odborom legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  27. spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom právnych predpisov o tom, či majú byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa smernice (EÚ) 2015/1535 alebo oznámené podľa Dohody TBT WTO a SPS WTO a iných predpisov súvisiacich s činnosťou odboru, v súčinnosti
   s odborom legislatívy,
  28. spracúva návrhy zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti týkajúcej sa činnosti útvaru európskych záležitostí a podieľa sa na ich príprave po vecnej a obsahovej stránke do legislatívneho procesu v úzkej súčinnosti s odborom legislatívy,
  29. pripravuje podklady k pripomienkam k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania týkajúcich sa činností útvaru európskych záležitostí,
  30. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  31. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zabezpečuje prístup k dokumentom v držbe orgánov EÚ, ktorých pôvodcom je SR podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001 v zmysle uznesenia vlády SR č. 98/2015,
  32. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  33. vedie príručnú registratúru útvaru európskych záležitostí podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  34. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a riaditeľa odboru skúšobníctva a európskych záležitostí.

Odbor metrológie

Odbor metrológie plní tieto úlohy:
 1. navrhuje hlavné smery, koncepciu a programy rozvoja metrológie v rámci RSTNaM a riadi ich realizáciu v súčinnosti s orgánmi zodpovednými za úlohy určenými v týchto oblastiach,
 2. spracúva návrhy zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti metrológie a podieľa sa na ich príprave po vecnej a obsahovej stránke do legislatívneho procesu v úzkej súčinnosti s odborom legislatívy,
 3. pripravuje podklady k pripomienkam k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania týkajúcich sa metrológie,
 4. pripravuje a predkladá predsedovi úradu návrhy rozhodnutí o autorizácii, o zmene rozsahu autorizácie, o pozastavení autorizácie a o zrušení autorizácie na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania, vedie register autorizovaných osôb,
 5. navrhuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
 6. vydáva rozhodnutia o registrácii a o zrušení registrácie podnikateľov podľa zákona o metrológii a vedie register registrovaných osôb,
 7. pripravuje a predkladá predsedovi úradu návrhy rozhodnutí o vyhlásení národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, návrhy rozhodnutí o dočasnom používaní iných ako zákonných meracích jednotiek a návrhy rozhodnutí o výnimkách z používania určených meradiel,
 8. usmerňuje činnosť v oblasti metrológie, metodicky riadi metrologické organizácie zriadené úradom a činnosť autorizovaných osôb a registrovaných osôb podľa zákona o metrológii,
 9. spracúva a vydáva metodické pokyny a metodické postupy upravujúce činnosť v oblasti metrológie,
 10. predkladá návrhy úloh rozvoja metrológie na príslušný rok v rámci RSTNaM,
 11. pripravuje, sleduje a pravidelne vyhodnocuje plnenie kontraktu na plnenie úloh uchovávania a rozvoja národných etalónov SR a ďalších úloh vyplývajúcich pre SMÚ zo zákona o metrológii,
 12. spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami a notifikovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri zabezpečovaní úloh metrológie,
 13. sleduje vývoj a riešenie problematiky metrológie v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja metrológie,
 14. podieľa sa a spolupracuje na príprave, vypracovaní návrhu a uzatváraní medzinárodných zmlúv a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní v oblasti metrológie,
 15. zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva SR v medzinárodných metrologických organizáciách a koordinuje účasť metrologických organizácií zriadených úradom na plnení týchto úloh ako aj ďalších úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti metrológie,
 16. spracúva materiály určené zákonom o metrológii na uverejnenie vo Vestníku úradu,
 17. spolupracuje s odborom legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 18. vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti registrácie a autorizácie,
 19. poskytuje súčinnosť pracovným skupinám notifikovaných osôb pre jednotlivé smernice ES, resp. nariadenia vlády,
 20. poskytuje pomoc a súčinnosť pri organizovaní výchovy a vzdelávania v metrológii, najmä s SMÚ, poskytuje informácie z oblasti legislatívy, prezentuje výsledky najlepšej praxe, zabezpečuje ich publikovanie v časopise Metrológia a skúšobníctvo a v metrologických príručkách, verejnú prezentáciu na fórach a konferenciách profesijných metrologických združení,
 21. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
 22. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 23. začína správne konanie vo veci zmeny, pozastavenia alebo zrušenia autorizácie alebo vo veci zrušenia registrácie,
 24. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 25. vedie príručnú registratúru odboru metrológie podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 26. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu.

Odbor legislatívy


Odbor legislatívy plní tieto úlohy:
 1. tvorba návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie legislatívnych úloh úradu a harmonizácia práva SR v oblasti pôsobnosti úradu s právom EÚ,
 2. zabezpečovanie procesu predkladania nelegislatívnych materiálov úradu do všetkých procesov pripomienkovania a schvaľovania,
 3. metodicky usmerňuje činnosti pri vypracovávaní materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR a jej poradných orgánov,
 4. zabezpečuje legislatívnu prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom úradu,
 5. v súčinnosti s organizačnými útvarmi úradu zabezpečuje pripomienkovanie materiálov v rámci medzirezortného pripomienkového konania,
 6. podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov pripravovaných ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR,
 7. pripravuje návrhy druhostupňových rozhodnutí úradu v správnom konaní,
 8. schvaľuje žiadosti SMI o predĺženie lehoty na rozhodnutie v správnom konaní,
 9. pripravuje podklady a vyjadrenia pri preskúmaní správnych rozhodnutí úradu súdmi,
 10. vypracúva žaloby alebo podania v súvislosti so správnymi konaniami,
 11. zastupuje úrad v právnych veciach pred súdmi v rámci súdnych konaní, ktorých predmetom je preskúmanie správnych rozhodnutí úradu súdmi,
 12. odborne posudzuje právne úkony úradu ako ústredného orgánu štátnej správy,
 13. pripravuje právne stanoviská, rozbory a výklady k otázkam v pôsobnosti úradu, najmä z oblasti správneho práva,
 14. pripravuje plán legislatívnych úloh úradu ako podklad k Plánu legislatívnych úloh vlády SR,
 15. pripravuje plán práce úradu ako podklad k Plánu práce vlády SR,
 16. pripravuje zámer prijímania aproximačných nariadení úradu ako podklad k prijímaniu aproximačných nariadení vlády SR,
 17. poskytuje vecne príslušným organizačným útvarom úradu všeobecné konzultácie v otázkach aplikácie správneho práva,
 18. poskytuje nezáväzný výklad zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných v pôsobnosti úradu na základe podkladov a v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi,
 19. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 20. zabezpečuje prostredníctvom tajomníka rozkladovej komisie koordináciu pri činnosti rozkladovej komisie nasledovným spôsobom:
  1. vypracúvanie zápisníc zo zasadnutia rozkladovej komisie,
  2. distribúcia písomností týkajúcich sa rozkladov všetkým členom rozkladovej komisie,
  3. vedenie osobitnej evidencie podaných rozkladov rozkladovej komisie,
 21. zabezpečuje prostredníctvom predsedu rozkladovej komisie prípravu rozhodnutia predsedu úradu o rozklade,
 22. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 23. vedie príručnú registratúru odboru legislatívy podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 24. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 3. 2019