English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nový legislatívny rámec

Nový legislatívny rámec na uvádzanie výrobkov na trh vstúpil do platnosti 1. januára 2010. Je navrhnutý tak, aby zlepšoval fungovanie vnútorného trhu výrobkov, pričom jeho hlavným cieľom je zaistiť bezpečnosť občanov a obmedziť počet výrobkov na trhu, ktoré nezodpovedajú legislatíve EÚ. Ďalším cieľom je zlepšiť kvalitu práce osôb/subjektov, ktorí vykonávajú skúšky a certifikáciu výrobkov. Nový legislatívny rámec na uvádzanie výrobkov na trh prinesie väčšiu konzistenciu celému regulačnému rámcu pre výrobky a zjednoduší jeho aplikáciu. 

Právne texty nového legislatívneho rámca publikované v Úradnom vestníku EÚ:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Text s významom pre EHP) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21 – 29 (PDF, 126,8 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Text s významom pre EHP) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 – 47 (PDF, 202,5 kB)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Text s významom pre EHP) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128 (PDF, 283,5 kB)

Komisia navrhla prispôsobenie nasledujúcich 9 smerníc podľa Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES:

Opatrenia 9 smerníc budú prispôsobené modelu vyvinutého na úrovni EÚ tak, aby boli prekonané rozdielnosti práva EÚ, ktoré zaťažujú obchodníkov. Výrobcovia, dovozcovia a distributéri ocenia úžitok jednotných podmienok pri obchodovaní. Taktiež sa zlepší bezpečnosť výrobkov na trhu EÚ posilnením postupov posudzovania zhody a tým, že bude jednoduchšie nepustiť výrobky na trh, ktoré nespĺňajú požiadavky zhody. Zmeny sa týkajú definícií (napr. výrobca, uvedenie na trh, označenie CE), povinností hospodárskych subjektov, požiadaviek na dohľadateľnosť výrobku, orgánov a postupov posudzovania zhody, označenie CE a pod.

Rokovania o „zosúlaďovacom balíčku“, ktorého cieľom je zmeniť a doplniť vybraných 9 smerníc o horizontálne ustanovenia uvedené v rozhodnutí č. 768/2008/ES, prebiehajú už od konca roku 2011. V súčasnosti sa ale v záujme prijatia kvalitných textov predpokladá, že sa nepodarí dodržať pôvodný harmonogram jeho prijatia, pretože v procese rokovaní sa vynorili nové problematické okruhy. Avšak situácia a požiadavky trhu poukazujú na potrebu urgentnejšieho prijatia smernice o pyrotechnických výrobkoch. Podstatou časťou tohto návrhu je totiž zachovanie možnosti využívania pyrotechnických látok v airbagoch alebo pri záchranných pásoch automobilov, čo by v prípade neskoršieho prijatia smernice mohlo byť ohrozené, pretože od 4. júla 2013 vstupuje do platnosti ustanovenie bodu 4 prílohy 1 smernice 2007/23/ES, podľa ktorého od tohto obdobia pyrotechnické výrobky nesmú obsahovať  priemyselné trhaviny (s výnimkou čierneho prachu alebo zábleskovej zlože) ani vojenské trhaviny. V súlade so zásadou transparentnosti a dodržaním zásady „better regulation“ bolo teda rozhodnuté celú prepracovanú smernicu vyčleniť z tohto balíčka a schváliť ju ako samostatný celok čo najskôr, pričom uplatňovanie tých ustanovení, ktoré menia bod 4 prílohy 1 by sa vyžadovalo už od 3. júla 2013, zatiaľ čo ostatné ustanovenia prepracovanej smernice budú mať odloženú aplikovateľnosť o dva roky. Za účelom schválenia návrhu prepracovanej smernice už v prvom čítaní Európskeho parlamentu sa 19. marca 2013 konal aj prvý formálny trialóg predstaviteľov Rady, Komisie a Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o zmeny smernice 2007/23/ES s účinnosťou 3. júla 2013 Slovenská republika s ich znením súhlasí, avšak môže vzniknúť právny problém, ak ich treba aplikovať od 3. júla 2013 a transponovať do 3. októbra 2013, a to v prípade, že nebudú schválené v EP do konca júna  2013.

Právne texty nového legislatívneho rámca, ktoré sú v súčasnosti  predmetom zosúlaďovania s rozhodnutím (ES) č. 768/2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh:

zip pracovné dokumenty SK pôvodné (ZIP, 9,0 MB)
zip pracovné dokumenty EN pôvodné (ZIP, 7,7 MB)
zip predbežné stanovisko SR (ZIP, 579,3 kB)

Pracovný dokument EK
Oznámenie EK
(PDF, 414,8 kB)

Pracovné dokumenty - návrhy smerníc (RAR, 6,8 MB) 

Právne predpisy, ku ktorým je možné podávať jazykové pripomienky:

pracovný dokumnet (PDF, 714,3 kB) - ATEX SK
pracovný dokument (PDF, 757,9 kB) - ATEX EN
pracovný dokument (PDF, 641,3 kB) - EMC SK
pracovný dokument (PDF, 599,0 kB) - EMC EN
pracovný dokument (PDF, 642,4 kB) - JTN SK
pracovný dokument (PDF, 640,7 kB) - JTN EN
pracovný dokument (PDF, 558,1 kB) - LVD SK
pracovný dokument (PDF, 466,7 kB) - LVD EN
pracovný dokument (PDF, 1,4 MB) - MID SK
pracovný dokument (PDF, 1,4 MB) - MID EN
pracovný dokument (PDF, 859,8 kB) - NAWI SK
pracovný dokument (PDF, 714,9 kB) - NAWI EN
pracovný dokument (PDF, 819,8 kB) - Výbušniny SK
pracovný dokument (PDF, 792,0 kB) - Výbušniny EN
pracovný dokument (PDF, 1,2 MB) - Výťahy SK
pracovný dokument (PDF, 824,4 kB) - Výťahy EN

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016