English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národná cena SR za kvalitu

ODOVZDÁVANIE NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU 2013

Dňa 11. novembra 2013 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov XIV. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Záštitu nad vyhlásením víťazov a ocenených v jednotlivých kategóriách prevzal J. E. prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič. Slávnostný večer sa uskutoční dňa 11. novembra 2013 o 17.00 h počas Európskeho týždňa kvality v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave za účasti najvyšších predstaviteľov štátu a ďalších významných predstaviteľov podnikateľskej sféry a verejnej správy.

Poslanie a cieľ súťaže

Poslaním Národnej ceny SR za kvalitu (ďalej len „súťaž“) je dôsledne a objektívne overiť efektívnosť všetkých činností organizácie na základe jasne stanovených kritérií modelu kvality. Súťaž sa popri zabezpečovaní kvality sústreďuje v rovnakej miere na ekonomickú aj sociálnu oblasť tak, aby boli vytvárané podmienky pre dlhodobú prosperitu a konkurenčnú schopnosť organizácie.

Cieľom súťaže je motivovať a podporiť organizácie verejného a súkromného sektora v trvalom zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti.

Súťaž je určená organizáciám verejného a podnikateľského sektora, ktoré majú záujem:

  • posúdiť svoje aktivity v rámci systému manažérstva zamerané na výsledky a priority,
  • motivovať zamestnancov k úsiliu o trvalé zlepšovanie systému manažérstva a profesionálny rozvoj,
  • zhodnotiť efektívnosť a kvalitu činnosti organizácie,
  • zhodnotiť dosiahnutú mieru komplexného manažérstva kvality,
  • získať konkrétny dôkaz pre zákazníkov o plnení ich potrieb a očakávaní,
  • posilniť svoje postavenie na domácich a zahraničných trhoch.

XIV. ročník súťaže

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil a organizoval v poradí 14. ročník súťaže. Aj v tomto roku mali prihlásené organizácie možnosť preukázať výnimočné prvky manažérstva organizácie, pretvárania vlastnej stratégie do reality a výsledky dosiahnuté trvalým zlepšovaním výkonnosti.

Súťaž je založená na samohodnotení podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality - Common Assessment Framework) a hodnotí ako výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť  a kľúčové výsledky výkonnosti) zodpovedajú predpokladom, vytvoreným vrcholovým manažmentom organizácie prostredníctvom stratégie a plánovania, manažérstva ľudských zdrojov, partnerstiev, finančných prostriedkov a procesov.

Zároveň budú počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťaže Top manažéri kvality roka 2013Ceny za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2013. Významnou súčasťou večera bude udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF organizáciám verejnej správy, ktoré požiadali o Externú spätnú väzbu modelu CAF.

Harmonogram súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013:

ČINNOSŤ

VYKONÁVA

TERMÍN DO

Vyhlásenie 14. ročníka súťaže

ÚNMS SR

december 2012

Rozposlanie prvej informácie o súťaži

ÚNMS SR

december 2012

Podanie prihlášky do súťaže

uchádzač

22. február 2013

Bezplatný informačný seminár o súťaži

ÚNMS SR

4. – 6. február 2013

Školenia o samohodnotení podľa modelov kvality (model výnimočnosti EFQM a model CAF)

ÚNMS SR

november 2012 - marec 2013

Školenie o písaní samohodnotiacej správy

ÚNMS SR

marec 2013

Konzultácie k súťaži Národná cena SR za kvalitu

ÚNMS SR

apríl 2013

Spracovanie a odovzdanie samohodnotiacej správy

uchádzač

26. apríl 2013

Hodnotenie samohodnotiacich správ uchádzačov

ÚNMS SR

31. máj 2013

Zasadnutie hodnotiteľskej komisie – rozhodnutie o postupe do finále

ÚNMS SR

jún 2013

Oznámenie výsledkov základnej časti a žiadosť o vyjadrenie súhlasu s účasťou vo finále a s posúdením na mieste

ÚNMS SR

jún 2013

Vyjadrenia súhlasu s účasťou vo finále a s posúdením na mieste

uchádzač

21. jún 2013

Posúdenie na mieste (site visit)

ÚNMS SR

1. júl – 31. august 2013

Zasadnutie hodnotiteľskej komisie – rozhodnutie o víťazoch a ocenených

ÚNMS SR

október 2013

Vypracovanie a zaslanie spätnej správy z posúdenia na mieste

ÚNMS SR

október 2013

Slávnostné vyhlásenie víťazov a ocenených v jednotlivých kategóriách a vyhlásenie 15. ročníka súťaže

prezident SR, členovia vlády SR, vyhlasovateľ, organizátor

november 2013

Pravidlá súťaže (PDF, 7,3 MB)
Prvá informácia a prihláška do súťaže (PDF, 4,1 MB)
First Information on the Competition and the Application Form (PDF, 4,1 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016