English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

MRA

Dohody o vzájomnom uznávaní (ďalej MRAs) medzi Európskou úniou / Európskym hospodárskym priestorom a tretími krajinami majú za cieľ podporu obchodu s tovarmi a uľahčenie vzájomného prístupu na trh. Ide o dvojstranné dohody na uľahčenie prístupu k procedúram posudzovania zhody v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán. MRAs stanovujú podmienky, za ktorých EÚ/EHP a tretie krajiny, s ktorými sú uzavreté dohody, budú akceptovať správy o skúškach, certifikáty a značky zhody vydané orgánmi posudzovania zhody (ďalej CABs) jednej, alebo druhej zmluvnej strany. Dohody zahŕňajú zoznamy určených laboratórií, inšpekčných orgánov a orgánov posudzovania zhody v krajinách EHP a v tretích krajinách. V súlade s Koncepciou štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na roky 2009 až 2012 a požiadavkami Európskej únie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poskytuje slovenským podnikateľským subjektom informácie dôležité v medzinárodnom obchode a podporujúce konkurencieschopnosť slovenského priemyslu nielen na európskom trhu, ale aj v celosvetovom meradle.

Ak má slovenská spoločnosť záujem o export do Švajčiarska, USA, Kanady, Izraela, Japonska, Austrálie alebo na Nový Zéland, potom by mala vedieť o dohodách o vzájomnom uznávaní Európskej únie s týmito krajinami a o orgánoch posudzovania zhody v týchto krajinách.

Na tejto stránke je možné nájsť odkazy a dôležité dokumenty týkajúce sa tejto problematiky, jednotlivé dohody v slovenskom jazyku, ako aj slovenský komentár k dohodám, ktoré sú uvedené v anglickom jazyku. V prípade podrobnejších informácií je možné kontaktovať pracovníkov Odboru európskych záležitostí uvedených na web stránke úradu.

Doteraz boli uzavreté MRAs so siedmimi krajinami – Švajčiarskom, USA, Novým Zélandom, Austráliou, Izraelom, Japonskom a Kanadou. V roku 2006 sa dohodlo v rámci rokovaní Spoločnej rady EÚ a Mexika o vytvorení rámca pre rokovanie o dohode o vzájomnom uznávaní. 
Dohody o vzájomnom uznávaní a orgánoch posudzovania zhody krajín EÚ s tretími krajinami (MRAs) všeobecne
dokument na stiahnutie  DOC (DOC, 311,8 kB)  PDF (PDF, 179,4 kB)

Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom
dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 883,7 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 1/2005 zo 7. marca 2005 výboruzriadeného na základe dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, týkajúce sa zaradenia orgánu posudzovania zhody do zoznamu v sektorovej kapitole o zariadeniach a bezpečnostných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnom prostredí (2005/291/ES)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 36,9 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 1/2006 z 29. septembra 2006 výboru zriadeného na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní, ktorým sa mení a dopĺňa kapitola 11 prílohy 1 (2006/798/ES)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 58,0 kB)
 • ROZHODNUTIE výboru ustanoveného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 2/2006 z 13. decembra 2006 o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k zaradeniu orgánu posudzovania zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa osobných ochranných prostriedkov (2007/63/ES)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 134,6 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy 1 (2008/813/ES)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 73,0 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 2/2008 zo 16. mája 2008 výboru o aktualizácii právnych odkazov v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 1,1 MB)
 • ROZHODNUTIE č. 1/2009 z 21. decembra 2009 výboru zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o začlenení novej kapitoly 17 o výťahoch do prílohy 1 a o zmene a doplnení kapitoly 1 o strojoch (2010/328/EÚ)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 749,2 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 1/2010 z 18. októbra 2010 výboru zriadeného podľa dohody medzi Európskymi spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zmene a doplnení kapitoly 12 o motorových vozidlách prílohy 1 a o začlenení novej kapitoly 18 o biocídnych výrobkoch do prílohy 1 (2011/115/EÚ)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 872,2 kB)
 • ROZHODNUTIE výboru zriadeného podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody č. 1/2011 z 20. decembra 2011 o začlenení novej kapitoly 19 o lanovkových zariadeniach do prílohy 1 a o aktualizácii právnych odkazov uvedených v prílohe 1 (2012/162/EÚ)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 772,6 kB)
 • ROZHODNUTIE výboru zriadeného podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody  č. 1/2012 zo 17. decembra 2012 o začlenení novej kapitoly 20 o výbušninách na civilné použitie do prílohy 1, zmene kapitoly 3 o hračkách a aktualizácii odkazov na právne predpisy uvedených v prílohe 1 (2013/228/EÚ)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 818,3 kB)

Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými
dokument na stiahnutie  DOC (DOC, 709,1 kB)  PDF (PDF, 405,6 kB) 
 • ROZHODNUTIE č. 33/2005 spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými zo 16. februára 2006 o zaradení orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
  Dokument na stiahnutie PDF (PDF, 192,7 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 34/2005 spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 2. februára 2006 vo vzťahu k zaradeniu orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
  Dokument na stiahnutie PDF (PDF, 192,3 kB)
 • ROZHODNUTIE Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o č. 35/2006 z 22. decembra 2006 vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o telekomunikačných zariadeniach (2007/77/ES)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 136,1 kB)
 • ROZHODNUTIE spoločného výboru   č. 41/2011   zriadeného  na základe Dohody  o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom  a Spojenými štátmi americkými zo 14. novembra 2011, ktoré sa týka zaradenia orgánov na posudzovanie zhody do sektorových príloh o elektromagnetickej kompatibilite a telekomunikačných zariadeniach (2011/826/EÚ)
  dokument na stiahnutie  PDF (PDF, 724,2 kB)
 • ROZHODNUTIE spoločného výboru zriadeného na základe dohody o vzájomnom uznávaní medzi európskym spoločenstvom a spojenými štátmi americkými č. 42/2012  z 20. júna 2012  o zaradení orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite  (2012/351/EÚ)
  dokument na stiahnutie PDF (PDF, 723,3 kB)

 • ROZHODNUTIE č. 43/2014 spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 15. apríla 2014, ktoré sa týka zaradenia orgánov na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite
  dokument na stiahnutie PDF (PDF, 318,5 kB)

Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom
na stiahnutie  DOC (DOC, 517,1 kB)  PDF (PDF, 309,2 kB)

 • ROZHODNUTIE RADY z 13. novembra 2012 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom
  dokument na stiahnutie DOC (DOCX, 117,9 kB)  PDF (PDF, 426,5 kB)
Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou 
dokument na stiahnutie  DOC (DOC, 832,0 kB)  PDF
(PDF, 565,0 kB)
 • Rozhodnutie Rady z  18. júla 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou - Dohoda medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou
  dokument na stiahnutie DOC (DOCX, 39,5 kB)  PDF (PDF, 393,2 kB)
Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom 
dokument na stiahnutie  DOC (DOC, 559,6 kB)  PDF (PDF, 373,2 kB)


Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Izraelom 
dokument na stiahnutie  DOC (DOC, 335,9 kB)  PDF (PDF, 242,5 kB)


Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou 
dokument na stiahnutie 
DOC (DOC, 810,5 kB)  PDF (PDF, 530,6 kB)
 • ROZHODNUTIE č. 1/2005 z 21. marca 2005 spoločného výboru zriadeného na základe dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou týkajúce sa zaradenia orgánu posudzovania zhody do zoznamu sektorovej prílohy o rekreačných plavidlách (2005/312/ES)
  dokument na stiahnutie PDF (PDF, 36,1 kB)
Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Mexikom
dokument na stiahnutie  DOC (DOC, 47,1 kB)  PDF (PDF, 71,7 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 3. 8. 2016