English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Medzinárodné metrologické organizácie

BIPM

Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) je poverený koordináciou vývoja a uchovávania primárnych etalónov a organizáciou medzinárodných porovnaní na najvyššej úrovni.

COOMET

Organizácia, ktorá pôvodne zabezpečovala spoluprácu štátnych metrologických ústavov krajín strednej a východnej Európy. Založili ju v júni 1991 a v máji 2000 ju premenovali na Euroázijskú spoluprácu štátnych metrologických ústavov (aby sa povzbudila účasť v organizácii COOMET nielen európskych, ale aj ázijských
krajín). COOMET je otvorený pre ľubovoľné metrologické inštitúcie z ostatných regiónov, ktoré sa môžu zúčastňovať ako pridružení členovia. Základnou aktivitou organizácie COOMET je spolupráca v týchto oblastiach: etalóny fyzikálnych veličín, legálna metrológia, akreditácia a systémy manažérstva kvality, zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie.

EURAMET

Organizácia na spoluprácu medzi národnými metrologickými ústavmi štátov EU, Európskou komisiou, štátmi EFTA a krajinami pristupujúcimi k EÚ. Ostatné európske štáty môžu požiadať o členstvo na základe určitých publikovaných kritérií. Cieľom organizácie EUROMET je podporovať koordináciu metrologických aktivít a služieb s cieľom dosiahnuť ich vyššiu efektivitu.

OIML

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu OIML je celosvetová medzivládna organizácia, ktorej hlavným cieľom je harmonizácia predpisov a metrologických skúšok realizovaných  metrologickými službami jednotlivých štátov alebo príslušnými organizáciami členských štátov OILM.
Medzinárodné odporúčania (OIML R), ktoré sú modelovými predpismi  ustanovujúcimi metrologické vlastnosti vyžadované od určitých meracích zariadení a určujúcimi spôsob a druh prístrojov použitých na kontrolu ich zhody. Členské štáty OIML sú povinné nasledovať tieto Odporúčania v najväčšej možnej miere.
Medzinárodné odporúčania, dokumenty, príručky a základné publikácie sú publikované v anglickom jazyku (E) a prekladané do francúzskeho jazyka (F) a podliehajú periodickým revíziám. Aktualizované znenia publikácie OIML si možno stiahnuť z web stránky OIML vo forme PDF súborov http://www.oiml.org/publications/. Ďalšie informácie o publikáciách OIML možno a platné znenie normatívnych dokumentov OIML.

Normatívne dokumenty OIML v slovenskom jazyku
WEB stránka člena CIML za Slovenskú republiku

WELMEC

WELMEC je spolupráca medzi autoritami v oblasti legálnej metrológie členských štátov Európskej únie a EFTA. WELMEC publikuje množstvo príručiek, ktorých cieľom je poskytnúť návod výrobcom meradiel a notifikovaným orgánom zodpovedným za posudzovanie zhody ich výrobkov. Príručky majú čisto odporúčajúci charakter a samy o sebe nekladú žiadne obmedzenia alebo dodatočné technické požiadavky nad rámec príslušných smerníc ES. Možno akceptovať aj iné alternatívne prístupy, ale návody poskytnuté v tomto dokumente reprezentujú uvážený názor WELMEC pokiaľ ide o najlepšiu prax, podľa ktorej by sa malo postupovať.

Aktualizované znenia príručiek WELMEC si možno stiahnuť z web stránky WELMEC vo forme PDF súborov http://www.welmec.org/latest/guides.html.

Príručky WELMEC v slovenskom jazyku

 

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016