English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Kvalita

Činnosti útvaru kvality:

 • navrhuje koncepciu štátnej politiky kvality SR,  jej aktivít, plní povinnosti a uplatňuje práva úradu z nej vyplývajúce,
 • metodicky usmerňuje a koordinuje aktivity vyplývajúce zo štátnej politiky kvality SR,
 • spolupracuje s odbornými útvarmi ústredných orgánov štátnej správy, orgánmi verejnej správy, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami a zainteresovanými organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh štátnej politiky kvality,
 • zabezpečuje a koordinuje činnosť Rady Národného programu kvality SR,
 • koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž Národná cena SR za kvalitu,
 • koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž Top manažéri kvality daného roku,
 • koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality,
 • pôsobí ako Národný korešpondent modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) v SR,
 • koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách verejnej správy,
 • vykonáva školiacu, poradenskú a posudzovateľskú činnosť v oblasti implementácie nástrojov a modelov kvality v organizáciách verejnej správy,
 • zabezpečuje metodicky a organizačne národnú konferenciu: Manažérstvo kvality vo verejnej správe,
 • pôsobí ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF a udeľuje titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ organizáciám verejnej správy,
 • vykonáva školiacu, poradenskú a hodnotiteľskú činnosť vo vzťahu k Externej spätnej väzbe modelu CAF a udeľovaniu titulu „Efektívny používateľ modelu CAF“,
 • zastupuje SR v Expertnej pracovnej skupine modelu CAF (European CAF Expert Working Group) v rámci Európskej siete verejnej správy (European Public Administration Network),
 • sleduje vývoj a riešenie problematiky manažérstva kvality v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja slovenskej verejnej správy a podnikateľského sektora v danej oblasti,
 • zodpovedá za implementáciu systému manažérstva kvality na úrade,
 • koordinuje projektovú činnosť na svojom úseku,
 • zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016