English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Harmonizované normy

V rámci Európskeho spoločenstva stanovila rezolúcia Rady zo 7. mája 1985 o „Novom prístupe k technickej harmonizácii a technickým normám" hlavné smery tohto prístupu k európskej technickej legislatíve. Smernice Nového prístupu sa obmedzujú na určenie základných požiadaviek na všeobecné otázky, ako sú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie pre veľké skupiny výrobkov. Výrobky vyrobené podľa základných požiadaviek smerníc Nového prístupu možno predávať kdekoľvek na území Európskeho spoločenstva. Dobrovoľné, harmonizované normy vytvárané európskymi normalizačnými organizáciami ponúkajú vhodné, ale nie záväzné technické riešenia na splnenie základných požiadaviek.

POZNÁMKA - Termín harmonizovaná norma sa v tomto prípade používa na normu harmonizovanú so záväzným právnym predpisom (smernica Nového prístupu) a líši sa od definície uvedenej v ISO/IEC Guide 2 (EN 45020).

Harmonizované normy pripravujú európske normalizačné organizácie ako technické špecifikácie (európske normy a harmonizované dokumenty, Komisia ES uprednostňuje tvorbu európskych noriem) na základe Rámcového dohovoru medzi európskymi normalizačnými organizáciami a Komisiou ES z 13. novembra 1984.

Komisia ES vyzýva prostredníctvom udeľovaných mandátov európske normalizačné organizácie, aby vytvárali v zmysle smerníc Nového prístupu harmonizované normy v tých oblastiach, kde sú im mandáty udelené. Európske normalizačné organizácie vypracúvajú podľa jednotlivých mandátov nové normy, ale môžu tiež označiť už jestvujúce normy, že spĺňajú podmienky mandátu, alebo modifikovať jestvujúce normy tak, aby spĺňali tieto podmienky. Rovnako môžu označiť medzinárodné alebo národné normy a prevziať ich do sústavy európskych noriem. Pri predkladaní noriem európske normalizačné organizácie vyznačia základné požiadavky, ku ktorým sa dané normy vzťahujú. Výslednú európsku normu (alebo HD) potom kvalifikujú ako harmonizovanú normu.

Odkaz na Rámcový dohovor je dôležitý, lebo v jeho rámci sa predpokladá účasť všetkých zainteresovaných na príprave noriem, vrátane orgánov štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za zapracovanie smerníc ES do národnej legislatívy a zastupujú verejný záujem, pričom však tieto orgány nemajú v normalizačnom procese žiadnu „hierarchickú pozíciu".

Európske normy (alebo HD) vypracované za uvedených podmienok sa v zmysle smerníc Nového prístupu stávajú harmonizovanými vtedy, keď ich európske normalizačné organizácie oficiálne predložia Komisii ES a Komisia ES ich vyhlási v Official Journal of the European Communities (Úradný vestník ES, OJ EC), typ C, najmä preto, aby so zreteľom na právne dôsledky bol stanovený dátum, od ktorého možno zhodu predpokladať a aby všetky hospodárske subjekty v ES mali rovnakú východiskovú pozíciu pri využívaní harmonizovaných noriem. Bez tohto vyhlásenia Komisie ES nie je dodržiavanie týchto noriem považované za predpoklad zhody.

Zo smerníc Nového prístupu vyplýva, že harmonizovaná európska norma sa má zaviesť do sústavy národných noriem identickým spôsobom, aby mohlo dôjsť k predpokladu zhody. To znamená, že k predpokladu zhody nedochádza, ak európska norma nebola prebraná do sústavy národných noriem. Členské štáty sú povinné zverejniť odkazy na tie národné normy, do ktorých boli harmonizované európske normy zapracované. Podľa smerníc Nového prístupu sa potom zhoda s národnými normami preberajúcimi harmonizované normy, ktoré Komisia ES vyhlásila v OJ EC, považuje za splnenie základných požiadaviek smerníc, na ktoré sa harmonizované normy vzťahujú. Zhoda s týmito normami nie je povinná. Smernice Nového prístupu majú byť zapracované do národnej legislatívy.

V SR platí od 1. januára 2000 zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon kodifikuje spôsob ustanovenia technických požiadaviek na výrobky a spôsoby posudzovania zhody s týmito požiadavkami. Zákon tiež upravuje práva a povinnosti podnikateľov a iných právnických osôb poverených činnosťami súvisiacimi s tvorbou noriem, posudzovaním zhody, certifikáciou, autorizáciou a akreditáciou.

Na tento zákon nadväzujú nariadenia vlády obsahujúce technické požiadavky na výrobky, do ktorých sú podľa legislatívnych pravidiel SR zapracované smernice Nového prístupu.

Podľa tohto zákona sa harmonizovanou stáva slovenská technická norma vtedy, ak preberá EN vyhlásenú ako harmonizovanú v OJ EC a ÚNMS SR oznámi vo svojom Vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek stanovených nariadením vlády. Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom (nariadením vlády). Dodržiavanie harmonizovanej slovenskej technickej normy je dobrovoľné.

Zoznam harmonizovaných európskych noriem podľa jednotlivých smerníc Nového prístupu sa nachádza na Internete, na adrese: www.newapproach.org. Otvorí sa stránka New Approach Standardisation in the Internal Market (Normalizácia podľa Nového prístupu v rámci vnútorného trhu). Vľavo hore treba kliknúť na Directives & Standards, otvorí sa stránka s názvom Directives & Standards s takouto tabuľkou:

Tabulka harmonizovanych noriem 

Pri kliknutí na označenie smernice (XX/YY/EEC) sa otvorí nové okno s textom príslušnej smernice v anglickom jazyku.
Pri kliknutí na symbol šípky v troch stĺpcoch vpravo sa objavia tieto údaje:

 • stĺpec Informácie o smernici: ďalšie doplnkové informácie k príslušnej smernici,
 • stĺpec Normalizačné aktivity: uvádza program prác európskych normalizačných organizácií CEN/CENELEC/ETSI rozdelený podrobne podľa jednotlivých oblastí smernice, s uvedením príslušných technických komisií TC a s aktuálnym stavom pripravovaných dokumentov,
 • stĺpec Odkazy na harmonizované normy:
  • úplný názov smernice s dopĺňajúcimi údajmi,
  • dátum poslednej aktualizácie oznámenia v Official Journal of EC (Úradný vestník ES),
  • možnosť otvoriť si Úradný vestník ES vo formáte pdf podľa jazykovej verzie (riadok drobných štvorčekov so skratkou príslušného jazyka),
  • zoznam harmonizovaných noriem v tabuľkovej forme.

Kontakt:
Mgr. Andrea Timková
Telefón: 02/57 485 320
E-mail:
andera.timkova@normoff.gov.sk


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 6. 2016