English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

FAQ

 1. Čo je metrológia, normalizácia a skúšobníctvo? 
  Metrológia = veda o meraní, normalizácia = normy a skúšobníctvo = skúšky produktov.

 2. Po vstupe SR do EU sa na Slovensku uznávajú vyhlásenia o zhode vydané výrobcom, resp. certifikáty vydané NB v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Zaujímalo by ma, na základe akého dokumentu (dohoda, zmluva, nariadenie vlády)?
  Uznávanie uvedených dokladov vyplýva z viacerých dokumentov: zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, v ktorej Slovensko prevzalo na seba záväzky členského štátu EÚ, ďalej z ustanovení Zmluvy o ES týkajúcich sa vnútorného trhu - oblasti bez vnútorných hraníc (napr. články 3c, 14, 23), v ktorej sú odstránené prekážky voľného pohybu tovaru (články 28-30 Zmluvy o ES).

 3. Chcem požiadť o pomoc pri riešení problému s povinnými znakmi, ktoré musí obsahovať výrobok na 220 V na zadnom kryte. Viete mi pomôcť alebo ma odporučiť na predpis alebo zodpovednú osobu?
  Označovanie elektrotechnických výrobkov je uvedené v príslušných normách ku danému druhu výrobku, napr. pre domáce spotrebiče platí základná norma STN EN 60335-1 (článok 7 označovanie a inštrukcie). Dodatočné požiadavky na označovanie, výstrahy a inštrukcie pre jednotlivé druhy domácich spotrebičov sú uvedené v príslušných predmetových normách STN EN 60335-2-xxx.

 4. Ako sa môžem dostať k uvedeným technickým normám STN EN?
  Za tvorbu, schvaľovanie a vydávanie STN je v zmysle zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody zodpovedný Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Obráťte sa preto na adresu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava (Infocentrum: 0948/876 002). Na elektronické vyhľadávanie slúži : portál noriem - vyhľadávanie. Získať technické normy  za poplatok v hotovosti je možné v Infocentre: Karloveská 63, Bratislava. Technické normy je možné prezenčne študovať, viac informácií tu.

 5. Ako je to s technickou normou, ktorá je citovaná v právnom predpise?
  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (ďalej len „zákon“) je zhoda so slovenskými technickými normami dobrovoľná, okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. To znamená, že odkaz na konkrétnu technickú normu sa uvedie priamo v texte technického predpisu v tvare písmenového a číselného označenia a v prípade potreby aj názvu normy. Zoznam slovenských technických noriem priamo citovaných v technických predpisoch uverejňuje ÚNMS SR podľa § 6 ods. 10 zákona vo svojom vestníku s uvedením príslušného technického predpisu po jeho zverejnení v Zbierke zákonov SR. Tieto STN sa poskytujú za poplatok za kópiu príslušnej STN.  Poskytovanie STN priamo citovanej v právnom predpise je zároveň viazané výlučne na vykonanie technického predpisu, v ktorom je norma priamo citovaná. Zozáväznenie technickej normy, je v rozpore s európskym princípom dobrovoľnosti, ktorého dodržiavanie vyplýva z členstva ÚNMS SR v európskych normalizačných organizáciách. ÚNMS SR je povinný zabezpečovať dodržiavanie copyrightu vo vzťahu k týmto organizáciám t. j. neposkytovať technické normy bezplatne a dodržiavať princíp dobrovoľného používania technických noriem, čo ale nevylučuje používanie technických noriem na podporu legislatívnych predpisov. Na technické normy sa možno podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky odkazovať v poznámkach pod čiarou, ak je to potrebné vzhľadom na technický charakter predpisu. Poznámky pod čiarou však nie sú podľa legislatívnych pravidiel vlády súčasťou právneho predpisu (Príloha č. 1 Legislatívno-technické pokyny). Z uvedeného vyplýva, že takto uvedené technické normy nie sú záväzné podľa zákona. Považujú sa však za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi právneho predpisu predpoklad splnenia požiadaviek, ktoré z neho vyplývajú. Technická norma nie je jediným riešením a požiadavka stanovená v právnom predpise môže byť splnená aj inými prostriedkami. Harmonizované normy, ktoré majú osobitný status, sa uplatňujú v rámci tzv. Nového prístupu k technickej harmonizácii a normalizácii, zavedeného v EÚ od roku 1985, ktorý je založený na princípe, podľa ktorého sa v právnom predpise stanovujú základné bezpečnostné požiadavky, ktoré je možné splniť použitím harmonizovanej normy, čo vytvára predpoklad zhody s požiadavkami právneho predpisu. Tieto technické normy sa neuvádzajú priamo v predpise, ale oznamujú sa v informatívnej časti C Úradného vestníka EÚ a zachovávajú si dobrovoľný charakter. Ich použitie je však najjednoduchším spôsobom na preukázanie splnenia požiadaviek stanovených v záväznom právnom predpise (napr. v smernici EÚ), ktorý je  akceptovaný orgánmi dohľadu.

 6. Ak je technická norma dobrovoľná, prečo ju mám použiť?
  Používanie technických noriem je všeobecne považované za najekonomickejší spôsob získania informácií o technických riešeniach, ktoré sú aktuálne, osvedčené a všeobecne akceptované. Je nepomerne lacnejšie a rýchlejšie použiť technické riešenie opísané v technickej norme ako vynakladať prostriedky a čas na vývoj vlastného riešenia. Uvádzanie technických noriem v obchodných zmluvách a verejných obstarávaniach je vhodným prostriedkom na zabezpečenie dôvery medzi obchodnými partnermi. Navyše, najmä v prípade európskych noriem, je ich použitie na preukázanie splnenia požiadaviek stanovených v záväznom právnom predpise (napr. smernica EÚ) najjednoduchší spôsob akceptovaný dozornými orgánmi. Efektívne používanie tehnických noriem môže výrazne prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a celého nášho priemyslu a služieb. Zhoda s technickou normou je jedným zo spôsobov, ako je možné stanovené požiadavky splniť, pričom takáto technická norma by mala byť technickým vyjadrením všeobecnej právnej požiadavky, ktorá však môže byť splnená aj inými prostriedkami. Dobrovoľný charakter používania technických noriem tak teda umožňuje prijímať vyspelé technické riešenia bez ohľadu na rozdielnu technickú úroveň účastníkov trhu.

 7. Prečo sa technické normy poskytujú za poplatok?
  ÚNMS SR ako výhradný poskytovateľ slovenských technických noriem má záujem o šírenie a používanie STN, pričom však v súlade s európskymi princípmi, ktoré nám vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách nemôže byť šírenie „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za odplatu. Slovenské technické normy sa poskytujú za poplatok, v ktorom sú zahrnuté náklady súvisiace s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem. Samozrejme, používatelia STN majú možnosť  skôr ako si normu kúpia sa môžu prostredníctvom služby STN-online, oboznámiť s obsahom a predmetom STN. Technické normy, ktoré sú citované v právnych predpisoch (zákonoch, nariadeniach vlády...) sú prístupné verejnosti bezodplatne na rôznych miestach na Slovensku: Infocentrum, ÚNMS SR, Štefanovičova 3 alebo Karloveská 63, Bratislava, knižnice v Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. Slovenské technické normy boli vždy poskytované za odplatu, aj pred našim vstupom do Európskej únie, pričom ich dodržiavanie bolo záväzné. Normy sú sprístupňované používateľom jednak v tlačenej podobe a na CD, ale hlavne elektronicky on-line prístupom, kde každý registrovaný používateľ má právo používať sprístupnené STN na stanovenom počte počítačov a operačných systémov, ktoré si sám určí. Podmienky sú dohodnuté zmluvne. Používateľ si sám zvolí počítače, na ktorých bude chcieť súbory otvárať. Každý používateľ má svoje vlastné prístupové práva  na prístup k textom noriem, ktoré platia, pokiaľ platí zmluva s daným subjektom, a ktoré však nie je oprávnený poskytovať ďalším osobám. Texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače. V súlade s európskymi princípmi, ktoré nám vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách nemôžu byť technické normy voľne rozmnožované a rozširované hlavne z dôvodu zabezpečenia ochrany používateľov technických noriem a tým aj ochrany spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochrany práv tvorcov noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány. Preto aj v zákone č. 264/1999 Z. z. slovenské technické normy sa nesmú rozmnožovať a rozširovať bez súhlasu úradu. Úrad garantuje, aby sa používatelia slovenských technických noriem dostali k aktuálne platným verziám noriem. 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 25. 7. 2016