English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dôležité upozornenia k STN

Upozornenie týkajúce sa IEC 61851-23: 2014 a ISO 17409: 2015

Vážení používatelia noriem,

IEC a ISO vydalo dôležitú informáciu týkajúcu sa používania nasledujúcich noriem:

  • IEC 61851-23: 2014 zavedená v STN EN 61851-23: 2015 Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 23: Nabíjacie stanice na jednosmerný prúd pre elektrické vozidlá 

           a

  • ISO 17409: 2015 zavedená v STN EN ISO 17409: 2017 Elektricky poháňané cestné vozidlá. Prípojka na externe dodávanú elektrickú energiu. Bezpečnostné požiadavky
Bližšie informácie sa nachádzajú na: Dôležité informácie týkajúce sa  IEC 61851-23: 2014 a ISO 17409: 2015 (PDF, 196,1 kB)
__________________________________________________________________

Výzva pre odbornú verejnosť na účasť v pracovnej skupine určenej na preverenie technickej aktuálnosti normy
STN 38 5422: 1975 a na posúdenie rozsahu jej prípadnej revízie.

Názov normy: Strojovne elektrických zdrojových sústav strojov (angl.: Engine rooms of electric generating sets);
ICS 29.240.10:  Rozvodne. Meniarne. Prepäťové ističe

ÚNMS SR vyzýva odborníkov zaoberajúcich sa problematikou predmetu uvedenej normy na účasť v pracovnej skupine (PS), ktorá bude založená pri ÚNMS SR s cieľom získať odborné stanovisko k technickej aktuálnosti textu normy a k rozsahu prípadnej revízie  normy.
V PS by mali mať zastúpenie odborníci z  podnikateľských subjektov, kontrolných orgánov,  škôl a iní odborníci v danej oblasti.

Na základe stanoviska PS bude norma STN 38 5422: 1975

- nahradená revidovaným vydaním
alebo
- zrušená.

Prihlášku do PS zasielajte na priloženom formulári do 30. 6. 2016 na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Prihláška do PS (DOCX, 14,6 kB)

__________________________________________________________________

Upozornenie pre používateľov noriem STN 73 2901 zo septembra 2015,
STN 73 0802/Z2 zo septembra 2015 a STN 73 0834/Z2 zo septembra 2015:
 
Požiadavky podľa týchto noriem musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016.
__________________________________________________________________________
 
Previerka normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody
 
Výzva pre odbornú verejnosť na účasť v pracovnej skupine určenej na posúdenie pripomienok získaných v rámci previerky normy
 
Dňa  01. 06. 2015 začala previerka normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Posledný termín na poslanie pripomienok k norme je 30. 09. 2015, viac informácií nájdete vo výzve na poslanie pripomienok k norme (http://www.unms.sk/?dolezite_upozornenia).
 
ÚNMS SR vyzýva odborníkov zaoberajúcich sa ochranou pred bleskom na účasť v pracovnej skupine (PS), ktorá bude založená pri ÚNMS SR s cieľom získať odborné stanovisko k pripomienkam k norme. Predpokladá sa vyvážené zastúpenie odborníkov, v PS by mali pôsobiť zástancovia aj odporcovia aktívnych bleskozvodov z radov napr. projektantov, revíznych technikov, zástupcov podnikateľských subjektov a škôl.
 
Na základe stanoviska PS bude norma STN 34 1398: 2014
- buď znovu potvrdená;
- alebo zrušená;
- alebo nahradená revidovaným vydaním;
- alebo doplnená zmenou.
 
Prihlášku do výberu do PS treba poslať na priloženom formulári do 23. 10. 2015 na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Priháška do výberu do PS (DOC, 30,7 kB)

__________________________________________________________________________
 
Previerka normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody
 
Výzva na poslanie pripomienok
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) rozhodol o začatí previerky normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody na základe podnetov od odbornej verejnosti. Cieľom previerky je nájdenie riešenia smerujúceho k realizácii účinných opatrení na ochranu stavieb a priestranstiev pred účinkami blesku na Slovensku. Termín začatia previerky je 01. 06. 2015.
 
ÚNMS SR vyzýva odbornú verejnosť na spoluprácu pri previerke normy STN 34 1398: 2014. Pripomienky k norme treba poslať na priloženom formulári do 30. 09. 2015 na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk.
 
Na získanie odborného stanoviska k pripomienkam k norme bude vytvorená pracovná skupina (PS) s vyváženým zastúpením odborníkov zaoberajúcich sa ochranou pred bleskom.
 
Na základe stanoviska PS bude norma STN 34 1398: 2014
- buď znovu potvrdená;
- alebo zrušená;
- alebo nahradená revidovaným vydaním;
- alebo doplnená zmenou.
 
ÚNMS SR od tohto postupu očakáva dosiahnutie konsenzu ohľadom odborného názoru na riešenie ochrany pred účinkami blesku v rámci vyváženej skupiny odborníkov, teda so zastúpením zástancov aktívnych aj klasických bleskozvodov.
 
Formulár na pripomienky (DOCX, 24,7 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 20,6 kB)

__________________________________________________________________________
 
Dátum vydania 1. 5. 2015 - STN EN ISO 11140-1 
 
Od 1. mája 2015 ÚNMS SR vydáva normu STN EN ISO 11140-1: 2015  Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Chemické indikátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky (85 6541).
 
Ide o tretie vydanie tejto normy v oblasti sterilizácie zdravotníckych pomôcok. Táto časť EN ISO 11140 špecifikuje všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na chemické indikátory, ktoré sa používajú na monitorovanie procesu sterilizácie.  

__________________________________________________________________________
 
Upozornenie pre používateľov normy STN EN 206 z januára 2015
 
STN EN 206-1 z apríla 2002 a STN EN 206-9 z novembra 2010 sa môžu súbežne používať s touto normou až do 1. januára 2016. 
 
__________________________________________________________________________
 
Upozornenie pre používateľov STN 38 6462: 2014

Na základe vážnych pripomienok odbornej verejnosti ÚNMS SR pripravuje zmenu k norme STN 38 6462  Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť z júla 2014. Žiadame ctených zákazníkov, ktorí si normu zakúpili, aby ju nepoužívali až do vyriešenia problémov.


Ďakujeme za porozumenie.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 12. 2017