English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Autorizácia a notifikácia

Autorizácia

Autorizácia je udelenie oprávnenia na výkon posudzovania zhody určeného výrobku podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody , pričom  technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody je podľa § 2 zákona o zhode technický predpis alebo právne záväzný akt Európskej únie, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky, t. j. všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na určené výrobky (slovenský právny predpis, priamo účinný právny predpis Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu a Rady).

Podmienky pre udelenie autorizácie


Notifikácia

Notifikácia je oznámenie notifikujúceho orgánu Európskej komisii a členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“) podľa § 20 ods. 1 zákona o zhode, že autorizovaná osoba je rozhodnutím ÚNMS SR oprávnená na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa autorizačné požiadavky a požiadavky technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorým sa preberajú alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie.

Notifikujúce orgány Slovenskej republiky:
  • ÚNMS SR - pre predpisy Nového prístupu okrem stavebných výrobkov tu,
  • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - stavebné výrobky tu.
Európska komisia zverejňuje a aktualizuje zoznamy notifikujúcich orgánov, notifikovaných osôb a ďalšie informácie v informačnom systéme NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Informácie o notifikujúcich orgánoch je možné nájsť tu.

Informácie o slovenských notifikovaných osobách je možné nájsť tu
 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 31. 10. 2018