English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Autorizácia

Problematiku autorizácie v oblasti metrológie upravuje § 23 zákona č. 142/2000 Z. z.o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Podrobnosti o autorizácií ustanovuje § 10 vyhlášky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania. Autorizovaný môže byť podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá má na predmetnú činnosť, okrem iných požiadaviek, vytvorené organizačné, priestorové, technické a personálne podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel, vybudovaný zodpovedajúci systém kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 a je schopná trvalo plniť určené podmienky. Jednou z ďalších požiadaviek je, aby žiadateľ zamestnával zodpovedného zástupcu (ďalej len „zástupca“) alebo bol sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, pričom tento zástupca musí mať spôsobilosť v oblasti metrológie s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť vydaným Slovenským metrologickým ústavom. V prípade žiadosti na výkon overovania určených meradiel musí mať žiadateľ od 1.3.2018 akreditáciu podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z. v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel.

Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacich s platbami, okrem záznamových zariadení v cestnej doprave a meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a tepla.

Autorizáciu udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej žiadosti žiadateľa v štátnom jazyku a na základe preverenia splnenia podmienok autorizácie. Zásady postupu pri autorizácii stanovuje metodický postup 9/2017. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie a kontrola u  žiadateľa o autorizáciu, ktorej súčasťou môže byť overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom. Posúdenie predpokladov, kontrolu u žiadateľa a vyhodnotenie overenia určeného meradla alebo vyhodnotenie vykonania konkrétneho merania vykonáva na základe poverenia Slovenský metrologický ústav alebo určená organizácia (Slovenská legálna metrológia, n. o.) na náklady žiadateľa. Zmenu a doplnenie dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok autorizácie podľa § 23 ods. 2 zákona o metrológii je žiadateľ oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania kontroly u  žiadateľa. Na dokumentáciu predloženú žiadateľom neskôr sa neprihliada.

ÚNMS SR rozhodne o autorizácii do 60 dní od podania žiadosti o autorizáciu. Ak ÚNMS SR na základe rozhodnutia žiadateľovi neudelí autorizáciu na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania, môže žiadateľ podať žiadosť o autorizáciu najskôr po uplynutí 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neudelení autorizácie.

Rozhodnutie o autorizácii má platnosť päť rokov, ak v rozhodnutí nie je uvedený kratší čas platnosti. Oznámenie o autorizácii, jej zmene, pozastavení, zrušení a zániku uverejňuje ÚNMS SR vo svojom vestníku.

Zoznam autorizovaných organizácií na výkon úradného merania Stiahnuť (PDF, 137,1 kB)
Zoznam autorizovaných organizácií na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (PDF, 207,5 kB)
Metodický postup 9/2017 - Autorizácia na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania       Stiahnuť (PDF, 838,8 kB)
Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel      Stiahnuť (DOCX, 67,2 kB)
Žiadosť o autorizáciu na výkon úradného merania Stiahnuť (DOC, 141,8 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 63,8 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 63,8 kB)
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 60,7 kB)
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 60,8 kB)
Žiadosť o pozastavenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 60,1 kB)
Žiadosť o pozastavenie autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 60,0 kB)
Žiadosť o zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel Stiahnuť (DOCX, 60,1 kB)
Žiadosť o zrušenie autorizácie na výkon úradného merania Stiahnuť (DOCX, 61,5 kB)
Zápisnica z pracovného stretnutia k záznamovým zariadeniam v cestnej doprave

Stiahnuť (PDF, 87,1 kB)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE SÚVISIACE S AUTORIZÁCIOU:

Správne poplatky sa od 1. marca 2016 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK
(http://www.e-kolky.sk/).

Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu alebo registráciu sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:

  • žiadateľ vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou na ÚNMS SR, referent zaeviduje žiadosť a úhradu správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov a pokračuje v správnom konaní vo veci žiadosti,
  • žiadateľ podá žiadosť na ÚNMS SR, referent formálne posúdi žiadosť a zaeviduje ju do Modulu správy poplatkov, priradí jej prislúchajúci správny poplatok a vystaví platobný predpis s lehotou splatnosti, ktorý doručí žiadateľovi. Správne konanie vo veci žiadosti sa začína až po zaplatení správneho poplatku žiadateľom.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2018