English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Autorizácia

Autorizácia je rozhodnutie ÚNMS SR podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo príslušného ministerstva podľa osobitého predpisu o poverení podnikateľa alebo inej právnickej osoby na vykonávanie posudzovania zhody.

Rozhodnutím určený subjekt (autorizovaná osoba) môže byť podľa obsahu a rozsahu činností autorizovaný na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávanie inšpekcie a skúšanie určených výrobkov.


Podmienky pre udelenie autorizácie  

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov udeľuje autorizácie fyzickým alebo právnickým osobám na vykonávanie preukazovania zhody stavebných výrobkov.

Zoznam slovenských autorizovaných osôb na preukazovanie zhody stavebných výrobkov


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 5. 2018