English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aký výrobok spadá pod vzájomné uznávanie?

Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky v neharmonizovanej oblasti, resp. na neharmonizované aspekty výrobkov.
 
Harmonizované výrobky musia spĺňať požiadavky, ktoré sú pre ne stanovené v harmonizačných právnych predpisoch, najčastejšie smerniciach ES, čím si prakticky zaistia voľný a neobmedzený pohyb v rámci Spoločenstva. Základné požiadavky podľa harmonizačných predpisov sú rovnaké na harmonizované výrobky v každom členskom štáte EÚ, preto v tomto prípade nie je vzájomné uznávanie nutné. Výrobca, ktorý splnil základné požiadavky podľa harmonizačných predpisov EÚ alebo podľa harmonizovaných noriem, čiže posúdil zhodu s týmito predpismi a normami, vydá písomné vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode a označenie CEpotom sprevádzajú výrobok v distribučnom reťazci, pričom výrobok môže v súlade s voľným pohybom tovaru a bez obmedzenia putovať z jedného členského štátu EÚ do druhého.
  • Zoznam harmonizačných smerníc pre výrobky v oblasti tzv. smerníc Nového prístupu k technickej harmonizácii a normám si môžete stiahnuť tu
  • Zoznam harmonizačných predpisov v pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel si môžete stiahnuť tu
  • Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu
Ak sa však na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ a výrobky sú regulované na národnej úrovni štátu pôvodu, resp. uvedenia na trh, ide o neharmonizovanú oblasť. Tieto výrobky tvoria približne jednu tretinu objemu vzájomného obchodu medzi členskými štátmi a vzhľadom na to, že právne predpisy jednotlivých štátov sa značne líšia, vzniká v tejto oblasti najviac prekážok voľného pohybu tovaru. Samotné určenie neharmonizovaných výrobkov (resp. ich aspektov) je pomerne náročné, a preto Komisia vytvorila ich indikatívny zoznam, ktorý pravidelne aktualizuje.
Zoznam neharmonizovaných výrobkov je k dispozícii na stiahnutie tu.
 
Slovenská republika ako členský štát EÚ musí každý návrh technického predpisu, ktorý by upravoval výrobky v neharmonizovanej oblasti, oznámiť Komisii. Komisia a členské štáty EÚ môžu mať k tomuto návrhu pripomienky v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa smernice 98/34/ES, aby sa prípadné prekážky slobodného pohybu tovaru mohli odstrániť alebo zmierniť.
 
Ak však výrobok nie je regulovaný ani na európskej ani na národnej úrovni, potom musí splniť aspoň základné bezpečnostné požiadavky podľa požiadaviek všeobecnej bezpečnosti výrobkov (nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z (PDF, 92,4 kB).). Ale i takýto výrobok má v súlade s princípom vzájomného uznávania právo na voľný pohyb.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016