English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“)  Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako  slovenský  národný normalizačný orgán udeľuje súhlas     
na  odplatné  alebo  bezodplatné  citovanie  časti  slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedený v prílohe č. 2 k Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z.
o výške úhrady za poskytovanie technickej normy, účinnej od 1.4.2019.

Žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie nie je potrebné podať, ak ide o použitie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie
na interné potreby žiadateľa (napríklad interné riadiace akty, pokyny alebo iné interné dokumenty, ktoré nie sú určené ani prístupné verejnosti), ktorý má slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu poskytnutú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 

Jednotlivé typy žiadostí v editovateľnom formáte si môžete stiahnuť tu:

1. Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona (DOCX, 95,4 kB)(úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).


2. Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona (DOCX, 95,5 kB) (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).


3. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona (DOCX, 96,2 kB) (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).


4. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona (DOCX, 96,3 kB) (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).


5. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona (DOCX, 96,1 kB) (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).


6. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona (DOCX, 96,3 kB) (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).


Vyplnenú žiadosť zasielajte na: citacie@normoff.gov.sk,
poštou na adresu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, alebo 
do elektronickej schránky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V prípade otázok nás kontaktujte na: citacie@normoff.gov.sk.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 4. 2019