English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

7. december 2018
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Preverenie finančných informácií súvisiacich s činnosťami hradenými Európskou komisiou

16. december 2016
Predmetom zákazky je preverenie finančných informácií súvisiacich s implementáciou európskych normalizačných dokumentov do sústavy slovenských technických noriem prekladom do slovenského jazyka.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

14. december 2016
Zákazka pozostáva z: Poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu Poistenie sa musí vzťahovať na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s výkonom v súvislosti s výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzky nehnut...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – poistenie majetku

14. december 2016
Zákazka pozostáva z: Poistenia nehnuteľností (stavieb) Škody spôsobené živelnou udalosťou Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení Škody spôsobené vandalizmom Poistenia hnuteľných vecí (zariadení) Škody spôsobené živelnou udalosťou Šk...