English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Plán technickej normalizácie - Tvorba pôvodných STN - National Work Plan

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie pôvodných slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy.
Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tvorbe alebo pripomienkovať návrhy konkrétnych STN, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu začatia úlohy u spracovateľa uvedeného v zozname.

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT) in accordance with Art. 6 of the Law No. 264/1999 Coll. on technical requirements for products and on conformity assessment and on change and amendment of some Acts in current wording and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 notifies that bellow listed projects have been included into the Program of National Standardisation works for development of home grown national standards.
Any public authority, legal or natural person or any CEN-CENELEC member standardization organisation having interest to participate in drafting or to comment the draft of the particular STN can register to a project leader specified in the list of projects within 4 weeks from the start date of the project.

Úlohy plánu TN - STN August 2017 (PDF, 132,1 kB) zverejnené 5. 9. 2017
Úlohy plánu TN - STN Marec 2017 (PDF, 137,6 kB) zverejnené 6. 4. 2017
Úlohy plánu TN - STN Február 2017 (PDF, 123,7 kB) zverejnené 2. 3. 2017

Úlohy plánu TN - STN Júl 2016 (PDF, 20,4 kB) zverejnené 4. 8. 2016
Úlohy plánu TN - STN Máj 2016 (PDF, 19,8 kB) zverejnené 7. 6. 2016
Úlohy plánu TN - STN Apríl 2016 (PDF, 21,8 kB) zverejnené 5. 5. 2016
Úlohy plánu TN - STN Február 2016
(PDF, 21,2 kB) zverejnené 7. 3. 2016


Úlohy plánu TN - STN December 2015 (PDF, 19,9 kB) zverejnené 11. 1. 2015
Úlohy plánu TN - STN November 2015 (PDF, 20,6 kB) zverejnené 8. 12. 2015
Úlohy plánu TN - STN Október 2015 (PDF, 21,0 kB) zverejnené 6. 11. 2015
Úlohy plánu TN - STN September 2015 (PDF, 21,6 kB) zverejnené 5. 10. 2015
Úlohy plánu TN - STN August 2015 (PDF, 21,1 kB) zverejnené 8. 9. 2015
Úlohy plánu TN - STN Júl 2015 (PDF, 12,7 kB) zverejnené 5. 8. 2015
Úlohy plánu TN - STN Jún 2015 (PDF, 23,6 kB) zverejnené 10. 7. 2015
Úlohy plánu TN - STN Apríl 2015 (PDF, 12,8 kB)zverejnené 11. 5. 2015
Úlohy plánu TN - STN Marec 2015 (PDF, 13,0 kB)zverejnené 9. 4. 2015
Úlohy plánu TN - STN Február 2015 (PDF, 20,0 kB) zverejnené 2. 3. 2015


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2017