English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

8. február 2019
Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ...

Príprava materiálu Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky

6. február 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 6. februára 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subj...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

5. február 2019
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a p...

CAF centrum organizuje školenie "Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy"

30. január 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v dňoch 19. - 20. marca 2019 v ÚNMS SR školenie „Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy“. Cieľovou skupinou...

VYHLÁSENIE NOVÝCH ROČNÍKOV SÚŤAŽÍ NÁRODNÁ CENA

24. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 6. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť  Sú...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »