English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Bukurešti

21. máj 2019

Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN. Od konca roka 2017 sa CAF korešpondenti začali pravidelne stretávať na pracovných zasadnutiach (CAF Working Group Meetings), pretože sa spoločne rozhodli aktualizovať poslednú verziu modelu (CAF 2013), zjednodušiť ho a doplniť ho o nové trendy v organizáciách verejnej správy.

Na poslednom zasadnutí v rámci rumunského predsedníctva Rady EÚ v Bukurešti,  ktorého sa zúčastnila aj Mgr. Kristína Krupčíková ako nový CAF korešpondent, boli prítomní aj zástupcovia ďalších 18 krajín (Belgicko, Bulharsko, Rakúsko, Rumunsko, Fínsko, Chorvátsko, Estónsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Luxemburg, Maďarsko, Slovinsko, ReSPA  ako spoločenstvo zahŕňajúce Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Montenegro, Srbsko a Macedónsko, z ktorých boli prítomné posledné tri krajiny).

Keďže každá z prítomných krajín prostredníctvom konkrétnych projektov čerpá financie z Európskeho sociálneho fondu, v druhej časti zasadnutia nasledovala prezentácia aktivít všetkých zúčastnených krajín, ktorej cieľom bolo predstaviť jednotlivé činnosti súvisiace s modelom CAF. Cieľom prezentácie bolo aj oboznámenie sa so stratégiami jednotlivých krajín so snahou o zvýšenie počtu užívateľov modelu CAF a jeho ďalšej popularizácii.

Predmetom zasadnutia bolo aj prerokovanie jednotlivých kritérií, kde všetci zúčastnení mohli vyjadriť svoje pripomienky a nápady. Výsledkom zasadnutia je predbežný náčrt predpokladových kritérií, ktoré budú schválené v lete na zasadnutí v Ríme 2019. Finálna verzia modelu CAF 2020 bude predstavená na zasadnutí v Helsinkách v rámci fínskeho predsedníctva Rady EÚ prvého a druhého októbra 2019.