English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Seminár k Svetovému dňu normalizácie

1. december 2014

Pri príležitosti svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) spolu so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu (SSTN) organizoval 27. seminár na tému „Normy zabezpečujú rovnaké šance na úspech“.

Seminár otvorili krátkym príhovorom Ing. Jarmila Vajdová, poverená riadením odboru technickej normalizácie a Ing. Božena Tušová, predsedníčka SSTN.

Nasledovali príhovory hostí:

 • prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,
 • prof. dipl. Ing. Dr. Vladimíra Benku, PhD. predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov,
 • Ing. Miloty Šedajovej, vedúcej odboru metodiky technickej kontroly v zastúpení ústrednej riaditeľky SOI,
 • RNDr. Mateja Juríka, v zastúpení Slovak Business Agency,
 • Ing. Ľudovíta Harnoša, viceprezidenta Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska.

Ing. Holeček v krátkosti vystúpil s prezentáciou o nových výzvach a tézach ÚNMS SR.

Súčasťou seminára bolo aj slávnostné odovzdávanie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu.

Cieľom udeľovania Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu je podnietiť záujem pracovníkov ÚNMS SR, ním zriadených organizácií, autorizovaných a notifikovaných osôb a odborníkov pôsobiacich v oblasti technickej normalizácie na všetkých úrovniach hospodárstva o kvalitnú a iniciatívnu činnosť zameranú na uspokojenie požiadaviek hospodárstva Slovenskej republiky, na publikáciu výsledkov práce a na propagáciu technickej normalizácie doma i v zahraničí.

Laureáti Ceny V. Lista boli:

 1. Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v kategórii významný prínos v oblasti technickej normalizácie, ocenenie prevzal Ing. František Gilian, prezident APPO SR.
 2. Technická komisia TK 72 Environmentálne manažérstvo v kategórii najlepšia technická komisia, ocenenie prevzala Ing. Emília Boďová, PhD, predsedníčka TK 72.
 3. Ing. Kamila Huliaková, vedúca certifikačného orgánu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s.r.o. v kategórii významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

 Po odovzdávaní cien nasledovali prednášky účastníkov podľa programu.

 1. Ing. Adriana Lengyelová, pracovníčka odboru technickej normalizácie ÚNMS SR, vystúpila s posolstvom k svetovému dňu normalizácie, ktorého téma na r. 2014 sa niesla v duchu „Normy poskytujú rovnaké šance na úspech“.
 2. Ing. Mária Semanová, poverená vedením oddelenia technickej normalizácie ÚNMS SR, zhodnotila činnosť odboru TN v tomto roku, pričom poukázala na § 6 zákona 264/1999 ktorým sa riadi činnosť TN. Taktiež upozornila na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1025/2012 o európskej normalizácii, kde sa rieši i otázka financovania prekladov noriem do národných jazykov jednotlivých štátov EÚ. Otázku financovania prekladov noriem podporujúcich legislatívu EÚ rieši CEN-CENELEC rámcovou zmluvou s EK. Ing. Semanová uviedla, že okrem práci na tvorbe a zavádzaní noriem a normalizačných dokumentov do sústavy STN,  bol v tomto roku vykonaný audit z CEN-CENELEC, ktorý bol z dôvodu prechodu členstva v týchto organizáciách zo SÚTN na ÚNMS SR, vytváral sa Štatút a rokovací poriadok Rady pre TN a prepracovávali Metodické postupy na činnosti vykonávané odborom TN. Na záver svojho príspevku odpovedala na otázky prítomných, ktoré sa týkali hlavne činnosti TK v súvislosti s pripravovaným novým Štatútom a rokovacím poriadkom TK.
 3. Ing. Ján Kandráč, CSc., za Slovenskú spoločnosť pre propagáciu vedy a techniky, sa v príspevku venoval aktuálnym otázkam elektroenergetiky z pohľadu národných ako aj regionálnych potrieb.
 4. Ing. Emília Boďová, PhD., za Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici priblížila účastníkom technické normy environmentálneho manažérstva v kontexte zeleného rastu
 5. Ing. Miloš Marec, za Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. prezentoval problematiku normy STN EN 206:2014 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
 6. Ing. Milan Holeček, poradca predsedu ÚNMS SR, ukončil prednáškový blok prezentáciou o aktuálnych prioritách v technickej normalizácii v medzinárodnom kontexte. V prezentácii sa venoval najmä programu Európskej komisie v oblasti normalizácie a priblížil hlavné body rokovania valných zhromaždení medzinárodných normalizačných organizácií ISO a IEC a rokovania zo zasadaní technických rád európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC.

Záver seminára ukončila Ing. Božena Tušová s poukázaním na organizovanie dvoch seminárov v roku 2015 a Ing. Jarmila Vajdová, ktorá v krátkosti zhodnotila priebeh seminára a poďakovala za účasť.

Seminára sa zúčastnilo 117 odborníkov. Z odovzdaných dotazníkov po skončení seminára bola celková spokojnosť ohodnotená známkou 1,6 (hodnotiaca škála: 1 – najvyššie hodnotenie až 5 – najnižšie hodnotenie).

Prezentácie zo seminára tu