English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava Zákona o technickej normalizácii

25. január 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie pristúpil k príprave nového Zákona o technickej normalizácii, ktorý bude vychádzať z pôvodného zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý však už nevyhovuje z hľadiska svojho členenia a vnútornej štruktúry požiadavkám zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príprava Zákona o technickej normalizácii bude prebiehať formou pracovných stretnutí s jednotlivými subjektmi vrátane členov Rady pre technickú normalizáciu, ale aj formou osobných stretnutí so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s odbornými a profesijnými organizáciami ako aj s orgánmi verejnej správy.

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 2. februára 2017 o 13.00 h  v zasadacej miesntosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 214. na Štefanovičovej ul. 3 v Bratislave.

Záujem o účasť na stretnutí je potrebné nahlásiť na e-mailovú adresu andrea.timkova@normoff.gov.sk najneskôr do 30. januára 2017.