English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu

11. apríl 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu, ktorý bude vychádzať zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nový zákon o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu bude vyhovovať z hľadiska svojho členenia a vnútornej štruktúry požiadavkám zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príprava návrhu zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu bude prebiehať formou pracovných stretnutí s jednotlivými subjektmi, ale aj formou osobných stretnutí so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s výrobcami, dovozcami, splnomocnenými zástupcami a distribútormi určených výrobkov na trhu, autorizovanými a notifikovanými osobami ako aj s orgánmi dohľadu.