English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru

11. apríl 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pristúpil k príprave nového zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru, ktorý bude vychádzať z pôvodného zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu a z hľadiska svojho členenia a vnútornej štruktúry bude vyhovovať požiadavkám zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príprava zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru bude prebiehať formou pracovných stretnutí so zástupcami ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy, zástupcami samospráv a verejného sektora, ktoré sú do postupu výmeny informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru zapojené, a ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy.

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 19. apríla 2017 o 13.00 h v priestoroch úradu. Konkrétne miesto konania úrad prispôsobí počtu účastníkov a oznámi obratom po nahlásení záujmu o účasť na pracovnom stretnutí. Záujem o účasť na stretnutí je potrebné nahlásiť na e-mailovú adresu dana.gregusova@normoff.gov.sk  do 17. apríla 2017.