English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu, o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

3. október 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore (ďalej len „návrh“). Príprava návrhu je podložená zrušením nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore podľa § 31 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“). Návrh bude tvoriť rovnako ako doterajšia právna úprava úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcu sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 2005, a teda nahradí doterajšiu právnu úpravu v oblasti emisii hluku bez akýchkoľvek obsahových zmien. Návrh bude technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu bude prebiehať formou výmeny informácii a konzultácii prostredníctvom elektronickej komunikácie so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s výrobcami, splnomocnenými zástupcami, autorizovanými a notifikovanými osobami ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti
a inými zainteresovanými stranami.