English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

29. september 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo. Nový všeobecne záväzný právny predpis bude vyhovovať z hľadiska svojho členenia a vnútornej štruktúry požiadavkám zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu bude prebiehať formou osobných stretnutí so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s výrobcami, dovozcami, splnomocnenými zástupcami a distribútormi strelných zbraní a streliva na trhu, autorizovanými osobami ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.