English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava materiálu Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky

6. február 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 6. februára 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou materiálu Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky (ďalej len „stratégia“) na základe úlohy B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 461/2018 z 10. októbra 2018 k Akčnému plánu inteligentného priemyslu SR. Príprava stratégie bude prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave stratégie, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s akademickou obcou, výskumnými a vývojovými pracoviskami, zástupcami priemyslu používajúcimi alebo využívajúcimi metrológiu a s odbornou verejnosťou z oblasti metrológie.
Termín ukončenia konzultácií je 6. marec 2019.

Stratégia bude upravovať:

  • význam, potrebu a opodstatnenie metrológie vo všeobecnosti ako aj so zameraním na činnosť orgánov verejnej moci, jednotlivé sektory hospodárstva, ekonomiky, ochrany zdravia, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa,
  • hodnotenie metrológie v medzinárodnom význame,
  • všeobecné smery vývoja metrológie vo svete a na Slovensku,
  • výskum a vývoj v oblasti metrológie,
  • legislatívny rámec metrológie a harmonizácia právnych predpisov pre oblasť metrológie na medzinárodnej úrovni a v EÚ,
  • zhodnotenie súčasného stavu národného metrologického systému (ďalej len „NMS“),
  • stratégiu rozvoja NMS na roky 2020 až 2024.

Stratégia rozvoja NMS bude rozpracovaná do jednotlivých opatrení na zabezpečenie cieľov, ktoré budú stanovené. Ako súčasť opatrení budú určené jednotlivé zodpovedné orgány a osoby, termíny odpočtov úloh z opatrení, nároky na finančné a personálne zabezpečenie opatrení.
Hlavným cieľom návrhu stratégie je podpora modernizácie a rozvoja národných etalónov s ohľadom na nové definície základných meracích jednotiek, ktoré boli  dňa 16. novembra 2018 schválené
a prijaté Generálnou konferenciou pre váhy a miery – CGPM, ktorej je Slovenská republika členom a s ohľadom na technický a technologický rozvoj oblastí, v ktorých sa metrológia uplatňuje. Ďalším významným cieľom je zabezpečenie rozvoja výskumu v oblasti metrológie, a to predovšetkým zapájania sa do projektov EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research - Európsky výskumný a inovačný program pre metrológiu), čo sú projekty s finančnou podporou EÚ.

Kontakt:
Tel.: 02/57 485 311; e-mail: zbynek.schreier@normoff.gov.sk
Tel.: 02/57 485 224; e-mail: roman.zadansky@normoff.gov.sk