English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pracovné stretnutie k pripravovanému národnému projektu o podpore manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

31. máj 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pripravuje reformný zámer k národnému projektu zameraného na podporu manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Manažérstvo kvality pre organizácie verejnej správy predstavuje jeden z nástrojov ako zlepšiť ich fungovanie, zvýšiť efektivitu ich činností a skvalitniť poskytované služby svojim zákazníkom/občanom.

S cieľom poskytnutia bližších informácií úrad pozval zástupcov ústredných orgánov štátnej správy na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 25. mája 2017 v priestoroch úradu. Účastníkov pracovného stretnutia privítal vedúci služobného úradu Ing. František Daniš. Stretnutie otvorila Ing. Katarína Verešová, ktorá v krátkosti predstavila poslanie a kompetencie úradu vo vzťahu k štátnej politike kvality a informovala o príprave reformného zámeru k národnému projektu.  Následne Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. predstavila vybrané manažérske nástroje a ich prínosy implementácie v organizáciách verejnej správy, harmonogram implementácie jednotlivých nástrojov a rozsah plánovanej poskytnutej podpory z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

Na základe získaných informácií z tohto pracovného stretnutia majú ústredné orgány štátnej správy možnosť prejaviť záujem zapojiť sa do pripravovaného národného projektu ako partneri a implementovať vybraný nástroj kvality vo svojich organizáciách.