English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov

5. august 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v Úradnom vestníku Európskej únie (L 169)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie o dohľade“).
 
Cieľom nariadenia o dohľade je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu posilnením dohľadu nad trhom s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy uvedené v článku 2 (prehľad predpisov je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia) s cieľom zabezpečiť, aby na trhu Európskej únie boli sprístupnené iba vyhovujúce výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako je zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejnej bezpečnosti a všetkých ostatných verejných záujmov, ktoré sú chránené týmito právnymi predpismi.

Nové nariadenie o dohľade sa začne uplatňovať od 16. júla 2021, okrem článkov 29-33 upravujúcich sieť Európskej únie pre dohľad výrobkov a článku 36 financovanie, ktoré sa začnú uplatňovať už  od 1. januára 2021. Členské štáty tak majú takmer dva roky na zabezpečenie implementácie nariadenia.