English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nová vyhláška ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

14. jún 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nahrádza doterajšiu vyhlášku ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. augusta 2019 a je možné ju nájsť na portáli Slov-Lex.

Hlavné zmeny v novej vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. oproti doterajšej vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z.:

  • v prílohe č. 1 sa mení chronologicky číslovanie jednotlivých príloh určených meradiel,
  • príloha č. 1 sa v položke 1.3.1 dopĺňa o bytový vodomer na studenú a teplú vodu s jednotným časom platnosti overenia 5 rokov,
  • príloha č. 1 sa v položke 1.3.21 dopĺňa o ultrazvukový plynomer a plynomer nových princípov, ktoré sú používané v distribučných a tranzitných sústavách zemného plynu, ďalej sa dopĺňa o položku 1.3.22, ktorou je ultrazvukový domový plynomer,
  • príloha č. 1 sa v položke 3.1 dopĺňa o sklený teplomer (napr. gáliové teplomery alebo teplomery s inou kovovou náplňou) a z položky 3.3 sa vypúšťa sklený teplomer,
  • príloha č. 1 v položkách 4.1 až 4.6 obsahuje nové zaradenie druhov elektromerov podľa vyhotovenia, funkcionality a princípu merania,
  • obsahuje novú prílohu č. 30 o váhach s neautomatickou činnosťou, ktorá vymedzuje váhy s neautomatickou činnosťou a spôsob ich metrologickej kontroly,
  • obsahuje novú prílohu č. 35 o záznamových zariadeniach v cestnej doprave (tachografy).

Zverejnením vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole bol zavŕšený proces vydania úplne nových všeobecne záväzných právnych prepisov Slovenskej republiky pre oblasť metrológie.